Zawiadomienie o kontroli

Pytanie:

PIH zapowiedział swoją kontrolę telefonicznie. Czy jest to właściwa forma, czy też powinni wysłać do mnie pismo?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawiadomienie o kontroli

Do kontroli działalności gospodarczej przeprowadzanej przez Inspekcję Handlową stosuje się, stosownie do art. 20 ustawy o Inspekcji Handlowej zasady przeprowadzania kontroli określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Stosownie do zapisów tej ustawy, organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli (chyba, że zachodzi któryś z wyjątków zwalniający z obowiązku zawiadamiania określony w tej ustawie, uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli).
Stosownie do art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, (który naszym zdaniem znajdzie zastosowanie do kontroli przeprowadzanej przez  Inspekcję Handlową) kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 79 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
  1. oznaczenie organu;
  2. datę i miejsce wystawienia; 
  3. oznaczenie przedsiębiorcy; 
  4. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 
  5. podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

 Telefoniczne zawiadomienie nie jest więc zawiadomieniem prawidłowym.


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: