Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

Pytanie:

W spółce z o.o., która będzie przejęta przez inną spółkę w całości zawiązana została organizacja związkowa, która dział na razie jako Tymczasowa Komisja Zakładowa tego Związku. Artykuł 26 [1] ustawy o związkach zawodowych nakłada na pracodawcę w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, w tym przypadku wskutek przejęcia przez inną spółkę z o.o. w całości, obowiązek poinformowania zakładowych organizacji związkowych o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, a w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. W spółce przejmującej nie działają zakładowe organizacje związkowe. Czy przekazując Komisji Tymczasowej Zw.zaw. u pracodawcy, który będzie przejęty w całości przez inną spółkę zo.o. (nowego pracodawcę) informacje zawarte w "Planie połączenia" złożonym w sądzie rejestrowym oraz ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wyczerpują zakres informacji, o których mówi artykuł 26[1] ustawy o związkach zawodowych dodając informację, że przejście pracowników nastąpi na podstawie art. 23[1] Kodeksu pracy? Od jakiego momentu liczyć termin 30 dniowy skoro organizacja związkowa została zawiązana po złożeniu "Planu połączenia" w sądzie rejestrowym, ale przed podjęciem uchwał o połączeniu spółek z o.o. przez przejęcie jednej przez drugą w całości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

Zgodnie z art 499 § 1 kodeksu spółek handlowych plan połączenia powinien zawierać co najmniej:

  1. typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki - również typ, firmę i siedzibę tej spółki,  
  2. stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat,  
  3. zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej,  
  4. dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej;  
  5. prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki,  
  6. szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane. 

Powyższy katalog nie jest zamknięty, tj. w planie połączenia można zamieścić również inne istotne informacje. Jeżeli w planie połączenia, który został Panu przekazany, znajdują się informacje dotyczące: przewidywanego terminu przejścia/połączenia, jego przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutków dla pracowników, zamierzonych działań dotyczących warunków ich zatrudnienia, tj. warunków pracy, płacy lub przekwalifikowania, wówczas został spełniony warunek wskazany w art 26[1] § 1. Należy wskazać, iż niniejsze dane nie muszą być zawarte bezpośrednio w planie połączenia, mogą one stanowić załącznik do niego.

Jak zostało wskazane w art 26[1] §2 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 2001 r. (Dz. U. 2001.75.854), powyższe informacje dotychczasowy i nowy pracodawca zobowiązania są przekazać na 30 dni przed przewidywaną datą przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, tj. termin ten liczy się w stosunku do daty przewidywanego przejęcia.


Więcej na ten temat znajdzie Pan w artykule zatytułowanym: Łączenie się spółek kapitałowych

Potrzebujesz porady prawnej?

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Związki zawodowe mają szereg różnorakich uprawnień. Jednak mogą z nich korzystać, gdy spełnią określone warunki. I tak prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych właśnie ma reprezentatywna organizacja (...)

Spory zbiorowe pracy

Spory zbiorowe pracy

Co to jest spór zbiorowy pracy? Sporem zbiorowym jest spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, dotyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszan (...)

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Z jakich przyczyn pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? W odniesieniu do uzasadnionych przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze strony pracownika należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracowni rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenie, (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z prz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenie, (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. (...)

Organizacje pracodawców

Organizacje pracodawców

Pośród podmiotów zbiorowego prawa pracy znajdują się związki zawodowe, organizacje pracodawców i ich zrzeszenia, załogi zakładów pracy oraz organizacje pracodawców i ich zrzeszenia. Status prawny organizacji pracodawców, podobnie jak związkowych organizacji (...)

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Związki zawodowe mają szereg różnorakich uprawnień. Jednak mogą z nich korzystać, gdy spełnią określone warunki. I tak prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych właśnie ma reprezentatywna organizacja (...)

Spory zbiorowe pracy

Spory zbiorowe pracy

Co to jest spór zbiorowy pracy? Sporem zbiorowym jest spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, dotyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszan (...)

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Z jakich przyczyn pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? W odniesieniu do uzasadnionych przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze strony pracownika należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracowni rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenie, (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z prz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenie, (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. (...)

Organizacje pracodawców

Organizacje pracodawców

Pośród podmiotów zbiorowego prawa pracy znajdują się związki zawodowe, organizacje pracodawców i ich zrzeszenia, załogi zakładów pracy oraz organizacje pracodawców i ich zrzeszenia. Status prawny organizacji pracodawców, podobnie jak związkowych organizacji (...)

Przejęcie długu

Przejęcie długu

Kodeks cywilny reguluje sytuacje, w których na podstawie odpowiedniej umowy następuje podmiotowa zmiana dłużnika stosunku zobowiązaniowego. Zmiana ta polega na wstąpieniu w miejsce dłużnika w stosunku zobowiązaniowym osoby trzeciej, która do tej pory w stosunku tym nie uczestniczyła.  (...)

Przejęcie długu

Przejęcie długu

Kodeks cywilny reguluje sytuacje, w których na podstawie odpowiedniej umowy następuje podmiotowa zmiana dłużnika stosunku zobowiązaniowego. Zmiana ta polega na wstąpieniu w miejsce dłużnika w stosunku zobowiązaniowym osoby trzeciej, która do tej pory w stosunku tym nie uczestniczyła.  (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu (...)

Nowe przepisy o kontroli inwestycji

Nowe przepisy o kontroli inwestycji

24 lipca 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. UOKiK opublikował dokument, w którym wyjaśnia, w jaki (...)

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji - funkcje ochrony przed wrogim przejęciem strategicznych polskich spółek

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji - funkcje ochrony przed wrogim przejęciem strategicznych polskich spółek

W dniu 10.7.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o kontroli niektórych inwestycji, mającą na celu ochronę strategicznych krajowych spółek przed wrogim przejęciem. Zgodnie z nową ustawą do organów uprawnionych do uprzedniej kontroli fuzji i przejęć (obok UOKiK i KNF) dołączy (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

  Które prawa i obowiązki spadkodawcy przechodzą na spadkobierców? Wszystkie, z wyjątkiem praw o charakterze niemajątkowym związanych z działalnością gospodarczą, których przejęcie obwarowane jest warunkiem - prawa te przechodzą tylko w przypadku dalszego prowadzenia (...)

Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

  Sposoby zaspokojenia się zastawnika Co do zasady, zaspokojenie z przedmiotu zastawu rejestrowego następuje w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Strony jednak mogą umówić się odmiennie co do sposobu zaspokojenia. Przejęcie na własność W umowie zastawnic zastaw, rejestrowy, (...)

Odpowiedzialność przejemcy długu wobec dłużnika w razie braku zgody wierzyciela na przejęcie długu

Odpowiedzialność przejemcy długu wobec dłużnika w razie braku zgody wierzyciela na przejęcie długu

Strony mogą zastrzec w umowie (np. sprzedaży nieruchomości), iż nabywca (osoba trzecia) przejmie dług sprzedawcy, który ten posiada wobec innego podmiotu (np. banku w ramach zawartej umowy kredytu). Zgodnie z art. 519 § 2 pkt 2) Kodeksu cywilnego skuteczność takiej czynności zależy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wypowiedzenie zmieniające a związki zawodowe

Wypowiedzenie zmieniające a związki zawodowe

Pracodawca chce wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy. Nie wie czy pracownik jest członkiem związków zawodowych (w zakładzie pracy działają 3 organizacje związkowe). Czy w tej sytuacji (...)

Reprezentacja pracowników przez związki zawodowe

Reprezentacja pracowników przez związki zawodowe

Jakie są zasady reprezentowania prawi i interesów pracowników przez związki zawodowe?  Ustawa o związkach zawodowych stanowi: Art. 1. 1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją (...)

Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Na wezwanie związku zawodowego, pracownicy złożyli do pracodawcy wnioski o wyrównanie niewłaściwie wyliczanych należności za pracę i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów (...)

Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Zakładowa Organizacja Związkowa dopatrzyła się nieprawidłowości w przetargach przeprowadzanych przez Zakład pracy, w którym organizacja funkcjonuje (m.in. doszło do złożenia fałszywego oświadczenia (...)

Współpraca ze związkami zawodowymi

Współpraca ze związkami zawodowymi

W zakładzie funkcjonują dwa związki zawodowe. Jeden z nich informuje kwartalnie o ilości członków, od której zależą jego uprawienia. Drugi związki od roku takiej informacji nie podaje. W związku (...)

Reprezentacja pracowników przez związki zawodowe

Reprezentacja pracowników przez związki zawodowe

Jakie są zasady reprezentowania prawi i interesów pracowników przez związki zawodowe?  Ustawa o związkach zawodowych stanowi: Art. 1. 1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją (...)

Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Na wezwanie związku zawodowego, pracownicy złożyli do pracodawcy wnioski o wyrównanie niewłaściwie wyliczanych należności za pracę i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów (...)

Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Zakładowa Organizacja Związkowa dopatrzyła się nieprawidłowości w przetargach przeprowadzanych przez Zakład pracy, w którym organizacja funkcjonuje (m.in. doszło do złożenia fałszywego oświadczenia (...)

Współpraca ze związkami zawodowymi

Współpraca ze związkami zawodowymi

W zakładzie funkcjonują dwa związki zawodowe. Jeden z nich informuje kwartalnie o ilości członków, od której zależą jego uprawienia. Drugi związki od roku takiej informacji nie podaje. W związku (...)

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych (...)

Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy a zapisy starego

Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy a zapisy starego

Pracodawca wypowiedział dotychczasowy ZUZP. W tym wypowiedzianym układzie istniały zapisy o wypłacie dodatków do wynagrodzenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. (...)

FORUM PRAWNE

jak wypełnić nip 2 związki zawodowe?

jak wypełnić nip 2 związki zawodowe? jak wypełnić nip 2 związki zawodowe?

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACE I NOWA OFERTA PRACY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACE I NOWA OFERTA PRACY Jestem zatrudniony w spółce akcyjnej od 1.03.1989r.Dnia 17.06.2003 zostałem zwolniny karnie na podstawie art.52 par.1,p.1.Na podstawie wyroku Sądu Pracy (...)

Czy pracodawca może zmienić warunki pracy członkowi zarządu związków zawodowych?

Czy pracodawca może zmienić warunki pracy członkowi zarządu związków zawodowych? Witam, Czy pracodawca może zmienić drastycznie warunki pracy pracownikowi który jest chroniony przez związki (...)

Dodatek dla pielęgniarek umowa cywilno-prawna

Dodatek dla pielęgniarek umowa cywilno-prawna Witam jestem pielęgniarzem pracującym w dwóch szpitalach. W jednym szpitalu zatrudniony jestem na umowie o prace. Natomiast w drugim szpitalu zatrudniony (...)

Funkcjonowanie PKZP

Funkcjonowanie PKZP Witam serdecznie. Próbowałem pomóc sobie sam, ale temat jest dość skomplikowany. Rozporządzenie ws. PKZP, dość stare zresztą, reguluje zasady działania PKZP. Kto za co odpowiada, (...)

jak wypełnić nip 2 związki zawodowe?

jak wypełnić nip 2 związki zawodowe? jak wypełnić nip 2 związki zawodowe?

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACE I NOWA OFERTA PRACY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACE I NOWA OFERTA PRACY Jestem zatrudniony w spółce akcyjnej od 1.03.1989r.Dnia 17.06.2003 zostałem zwolniny karnie na podstawie art.52 par.1,p.1.Na podstawie wyroku Sądu Pracy (...)

Czy pracodawca może zmienić warunki pracy członkowi zarządu związków zawodowych?

Czy pracodawca może zmienić warunki pracy członkowi zarządu związków zawodowych? Witam, Czy pracodawca może zmienić drastycznie warunki pracy pracownikowi który jest chroniony przez związki (...)

Dodatek dla pielęgniarek umowa cywilno-prawna

Dodatek dla pielęgniarek umowa cywilno-prawna Witam jestem pielęgniarzem pracującym w dwóch szpitalach. W jednym szpitalu zatrudniony jestem na umowie o prace. Natomiast w drugim szpitalu zatrudniony (...)

Funkcjonowanie PKZP

Funkcjonowanie PKZP Witam serdecznie. Próbowałem pomóc sobie sam, ale temat jest dość skomplikowany. Rozporządzenie ws. PKZP, dość stare zresztą, reguluje zasady działania PKZP. Kto za co odpowiada, (...)

Rząd zlikwiduje emerytury górnicze!

Rząd zlikwiduje emerytury górnicze! To chyba jakaś fikcja. Rząd ma zamiar wpuscic tylnyumi drzwiami, projekt ustawy odbierającej górnikom możliwość wcześniejszego zakończenia pracy pojawi się (...)

Porady prawne