Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Pytanie:

"Osoba wpisana na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zmieniła nazwisko. Czy powinna w związku z tym dokonać aktualizacji danych objętych wpisem, czy powinna te dane gdzieś zgłosić? "

Odpowiedź prawnika: Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Zgodnie z art. 76a ust. 4 ustawy o rachunkowości, uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. We wszystkich trzech przypadkach zmiana nazwiska wiążę się z obowiązkiem zgłoszenia nowych danych.

W przypadku osób posiadających certyfikat księgowy, należy zgłosić zmianę do podmiotu prowadzącego rejestr (Minister właściwy ds. finansów publicznych). Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty lub ich urzędowo poświadczoną kopię, będące podstawą do dokonania zmian danych w wykazie (art. 76g ust. 3 u.o.r.).

W przypadku biegłych rewidentów należy dokonać zgłoszenia Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, a do zgłoszenia należy załączyć lub przedstawić dokumenty będące podstawą do dokonania zmiany danych (art. 6 ust. 3-4 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie).

Z kolei doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomić o zmianie nazwiska Krajową Radę Doradców Podatkowych (art. 7 ust. 7 ustawy o doradztwie podatkowym).

We wszystkich przypadkach termin wynosi 30 dni i biegnie od chwili zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę wpisu w rejestrze.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika