Zmiana powierzchni mieszkania w KW

Pytanie:

Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, bo na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć.

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana powierzchni mieszkania w KW

Podstawę oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków (art. 21 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 26 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). W celu zmiany powierzchni użytkowej w księdze wieczystej, konieczna jest zatem wcześniejsza aktualizacja wpisu w tej ewidencji. Właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych (czyli dotyczącym oznaczenia nieruchomości, a wiec również jej powierzchni).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt (...)

Jak zaktualizować metraż mieszkania w księdze wieczystej - opinia prawna

Jak zaktualizować metraż mieszkania w księdze wieczystej - opinia prawna

  Stan faktyczny Obrót na rynku nieruchomości jest już od dłuższego czasu bardzo duży. Jego przedmiotem są najczęściej lokale będące przedmiotem odrębnej własności oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wiąże się ze stosunkowo największymi zagrożeniami, w szczególności w przypadku, gdy nie założono (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 42 m kw. w kamienicy w Krakowie. Mieszkanie zajmuje lokatorka, która nabyła prawo do jego najmu na podstawie przydziału kwaterunkowego. W trybie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów skutecznie doręczyłem jej 3-letnie wypowiedzenie umowy najmu i opuszczenia lokalu w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2004 (...)

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny   Jestem właścicielem mieszkania w kamienicy. Wspólnota mieszkaniowa to, łącznie ze mną, 10 lokali i 3 lokale gminne. Mieszkam na poddaszu i chciałbym powiększyć mieszkanie o część strychu, która do niego przylega. Proszę o określenie kolejnych czynności prawnych (o pozwoleniu na budowę już wiem i mam projekt) oraz o informację, czy fakt bycia współwłaścicielem (...)

Mieszkanie dla młodych - mieszkanie dla bogatych?

Mieszkanie dla młodych - mieszkanie dla bogatych?

Już niebawem rusza kolejny wielki program dofinansowania dla młodych osób. Wprawdzie „Rodzina na swoim” zakończyła swój byt w 2012 roku, od 2014 będzie można składać wnioski o dofinansowanie w programie o pięknej nazwie „Mieszkanie dla młodych”. Czy rzeczywiście z programu skorzystają młodzi, niezamożni ludzie, którzy chcą tanio kupić mieszkanie? I (...)

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Elektroniczne Księgi Wieczyste  Księgi wieczyste, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie teleinformatycznym. Od 2003 r. trwał proces przenoszenia dotychczasowych, papierowych ksiąg wieczystych, do postaci elektronicznej. Treść ksiąg wieczystych gromadzona jest w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, (...)

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

  W jaki sposób zakłada się księgę wieczystą? Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymanie przez sąd zawiadomienia o zmianie właściciela danej nieruchomości sąd z urzędu wszczyna postępowanie o założenie księgi wieczystej. W praktyce jest to jednak (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

  Ogólnie o rejestrach związanych z zakupem mieszkania Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone dla danej nieruchomości. Jest to o tyle ważne, że w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy (...)

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Czym zajmuje się Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych? Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje, na wniosek, odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Dokumenty te mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 24 maja 2013 r., obowiązująca od 1 lipca (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

  Do czego służą księgi wieczyste? System ksiąg wieczystych, stanowi swoisty rejestr nieruchomości. W zasadzie każda nieruchomość powinna mieć urządzoną księgę wieczystą. W księdze takiej wpisuje się dane dotyczące położenia nieruchomości, oznaczenia działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości, ich wielkości, informacji czy dana nieruchomość jest zabudowana. Poza (...)

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Czym skutkuje wniesienie wniosku o wpis? Wniesienie wniosku o wpis powoduje wszczęcie postępowania rejestrowego. Postępowanie przed sądem rejestrowym, które zostaje zainicjowane poprzez wniesienie wniosku o wpis do KRS przebiega zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym (konkretnie przepisów o postępowaniu rejestrowym).  Wpis do Rejestru polega (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala również na założenie takiej spółki przez jednego wspólnika (art. 151 § 1 k.s.h.). Jedynym ograniczeniem jest (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Gdzie zgłosić działalność gospodarczą? Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Ewidencja działalności gospodarczej Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, należy złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (...)

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie szybsze

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie szybsze

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zatwierdzona zmiana w przepisach ma zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu, a także usprawnić postępowanie wieczystoksięgowe za pomocą elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie mogło być uruchomione jedynie w odniesieniu do (...)

W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania

W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania

W dniu 28 listopada br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. akt III CZP 25/18. Uchwała Sądu Najwyższego Uchwała SN brzmi: W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania. ##baner## Czego dotyczył problem prawny? Powyższa uchwała (...)

Przepisy dotyczące wpisów do księgi wieczystej są zgodne z Konstytucją

Przepisy dotyczące wpisów do księgi wieczystej są zgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Romana M. dotyczącą ksiąg wieczystych.  Trybunał orzekał w sprawie zgodności art. 6261 § 1 i 2 oraz art. 6268 § 2 i § 6 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1, art. 190 ust. 4 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP oraz art. (...)

Postępowanie wieczystoksięgowe zgodne z Konstytucją

Postępowanie wieczystoksięgowe zgodne z Konstytucją

Niejawne, ograniczające krąg uczestników i niewymagające uzasadnienia wpisu postępowanie wieczystoksięgowe nie narusza konstytucji Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że w postępowaniu nieprocesowym, jakim jest dokonywanie wpisów w księgach wieczystych, uproszczone procedury są dopuszczalne i korzystają z domniemania konstytucyjności, które nie zostało wtoku rozprawy podważone. (...)

Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego mogą dochodzić swoich praw przed sądem

Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego mogą dochodzić swoich praw przed sądem

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Spółdzielni Pracy "SKALA" w Warszawie dotyczącą ograniczenia kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego. Trybunał orzekał w sprawie zgodności art. 6261 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Zaskarżony przepis ogranicza krąg uczestników postępowania w postępowaniu wieczystoksięgowym (...)

Kto dostanie wypis z operatu ewidencyjnego?

Kto dostanie wypis z operatu ewidencyjnego?

Jaka ustawa dotyczy ewidencji gruntów i budynków?Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r. Zmiany dotyczą udostępniania informacji o gruntach, budynkach i lokalach z ewidencji gruntów i budynków zawartych w operacie ewidencyjnym, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy (...)

Kataster z błędami

Kataster z błędami

Ewidencja gruntów i budynków często zawiera nieaktualne dane o nieruchomości. Winni są właściciele, bo nie informują o zmianach, choć nie tylko oni. Właściciele mają obowiązek zgłaszać w ciągu 30 dni do ewidencji gruntów i budynków wszelkie zmiany dotyczące nieruchomości. (...) Z ewidencji bierze się m.in. dane do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (...)

Centralizacja ewidencji gruntów i budynków bez podstawy prawnej

Centralizacja ewidencji gruntów i budynków bez podstawy prawnej

Środowisko geodetów i politycy opozycji alarmują, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii bez żadnych podstaw prawnych podejmuje działania zmierzające do centralizacji i informatyzacji ewidencji gruntów i budynków. Rozwiązanie to, zdaniem jego oponentów, pociąga za sobą olbrzymie koszty i, co najważniejsze, nie zabezpiecza należycie dostępu do informacji o nieruchomościach i ich (...)

Wyrys i wpis ewidencja gruntów i budynków dostępny przez Internet

Wyrys i wpis ewidencja gruntów i budynków dostępny przez Internet

Dane z ewidencji gruntów i budynków w powiązaniu z systemem ksiąg wieczystych mają być dostępne w sieci, a zamówienia na wypisy i wyrysy będą realizowane drogą elektroniczną. Informacje o nieruchomościach zawarte w obu tych rejestrach będą spójne. Dziś nie zawsze tak jest wskazuje Rzeczpospolita.   Ewidencja gruntów i budynków to zbiór (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Określenie udziału lokalu w części wspólnej

Określenie udziału lokalu w części wspólnej

Każdy lokal we wspólnocie mieszkaniowej ma do wyłącznego używania przypisaną piwnicę. Obecnie Wspólnota określa udział w części wspólnej danego lokalu tylko poprzez powierzchnię samego lokalu. (...)

Zaświadczenie ze spółdzielni

Zaświadczenie ze spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni, względem której wszczęto zostało postępowanie upadłościowe (z możliwością zawarcia układu). Spółdzielnia wystawiła (...)

Darowizna mieszkania

Darowizna mieszkania

W marcu 2006 roku ja i mój mąż otrzymaliśmy od rodziców mieszkanie 69m2 w formie darowizny. Wysokość tej darowizny w akcie notarialnym wynosi 200.000 PLN. W styczniu 2006 wzięliśmy kredyt 650.000PLN (...)

Wpis do Kw a powierzchnia mieszkania

Wpis do Kw a powierzchnia mieszkania

W 1999 roku podpisaliśmy umowę ze spółdzielnią mieszkaniową o wybudowanie mieszkania spółdzielczego własnościowego w budynku wielorodzinnym do końca 1999 roku. Umowa określała całkowite rozliczenie (...)

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Chcę sprawdzić stan prawny nieruchomości. Były to grunty mojej babci. W sądzie rejonowym na nazwisko babci nie ma żadnego wpisu. Poszukiwałam informacji w starostwie powiatowym. Uzyskałam odpowiedź, (...)

Numer księgi wieczystej, przeglądanie KW

Numer księgi wieczystej, przeglądanie KW

Księgi wieczyste zgodnie z zasadami prawnymi są jawne. Jednakże czy istnieje jakikolwiek sposób zapoznania się z księgą wieczystą danej nieruchomości, jeśli nie zna się numeru księgi wieczystej? (...)

Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych

Gdzie można zapoznać się z treścią ksiąg wieczystych i akt ksiąg wieczystych? Art. 36[1] ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej ukwh) 1. Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych przechowuje (...)

Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

W jaki sposób można uzyskać odpis z księgi wieczystej nie znając jej numeru ani nie posiadając odpisu kontraktu notarialnego. Chcę wnieść sprawę o podział majątku (dom wraz z działką) po (...)

Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

Jakie informacje można uzyskać z KW, a jakie z ewidencji gruntów i budynków? Księgi wieczyste to rejestr obowiązkowo prowadzony przez sądy. Ma on na celu ustalenie stanu prawnego nieruchomości. (...)

Skarga do WSA - wysokość wpisu

Skarga do WSA - wysokość wpisu

Chcę wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jakie są koszty sądowe? Do kosztów sądowych zalicza się opłaty sądowe (wpis i opłatę kancelaryjną ) oraz zwrot wydatków (...)

Założenie agencji pośrednictwa pracy

Założenie agencji pośrednictwa pracy

Jakie dokumenty trzeba złożyć ubiegając się o wpis do rejestru agencji pośrednictwa pracy za granicą? Rejestr agencji zatrudnienia prowadzi Minister właściwy do spraw pracy. Dokonanie wpisu potwierdza (...)

Opłata sądowa za wpis i wykreślenie hipotek

Opłata sądowa za wpis i wykreślenie hipotek

Na budowę domu jednorodzinnego bank w 2004 r. udzielił mi kredytu budowlano-hipotecznego i tym samym została na tej nieruchomości ustanowiona hipoteka kaucyjna w wysokości 180.000 zł. i hipoteka (...)

Koszty założenia księgi wieczystej

Koszty założenia księgi wieczystej

Kupiłam mieszkanie na rynku wtórnym , za kwotę 130 tys.PLN. Przy zakupie posiłkowałam się kredytem 100 tys.PLN. Ile zapłacę za założenie księgi wieczystej wraz z wpisem hipoteki zwykłej w kwocie (...)

Opłata od założenia księgi wieczystej

Opłata od założenia księgi wieczystej

Jak są naliczane (od czego zależą) opłaty za założenie księgi wieczystej lub za wpis do księgi wieczystej ? W postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych pobierany jest wpis stały od wniosku (...)

Czynności związane z dziedziczeniem mieszkania

Czynności związane z dziedziczeniem mieszkania

Jestem w przededniu sprawy spadkowej po moim ojcu (własnościowe mieszkanie spółdzielcze 68 m2). Spadkobiercami jestem ja i mama. W kolejnym kroku chcemy dokonać wpisu do ksiąg wieczystych (jeszcze (...)

Posiedzenia niejawne a obecność stron

Posiedzenia niejawne a obecność stron

Według mnie zasadą jest że apelacja w sprawie podział majątku odbywa się na posiedzeniu niejawnym i adwokat ani uczestnik postępowania nie może uczestniczyć w sprawie apelacyjnej. Czy to prawda (...)

Apelacja w postępowaniu wieczystoksięgowym

Apelacja w postępowaniu wieczystoksięgowym

Jaki będzie koszt opłaty sądowej w przypadku apelacji od postanowienia sądu wieczystoksiegowego? Przedmiotem sporu jest wykreślenie hipoteki przymusowej na czas postępowania. Wysokość zabezpieczenia (...)

Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do księgi wieczystej a ich brak

Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do księgi wieczystej a ich brak

Czy umowa darowizny danej nieruchomości wystarczy do złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej? Czy też własność nieruchomości musi być stwierdzona w jakiś inny, konkretny sposób? Co (...)

Niezgodność księgi wieczystej ze stanem faktycznym

Niezgodność księgi wieczystej ze stanem faktycznym

Jeśli istnieją niezgodności w księgach wieczystych w postaci błędnie wpisanych hipotek dla ZUS (hipoteki przymusowe łączne), które są prawomocne. Jaka jest kolejność usunięcia tych niezgodności, (...)

Sprostowanie wpisów w rejestrze gruntów

Sprostowanie wpisów w rejestrze gruntów

Moja siostra i ja zostaliśmy właścicielami dwóch działek leśnych, po 1/2 części w każdej. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego doręczył mi zawiadomienie (...)

Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

Co jest podstawą dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków, np. z \"R\" na \"B\"? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie (...)

Podatek rolny a podatek od nieruchomości

Podatek rolny a podatek od nieruchomości

Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal prowadzimy działalność (...)

Sprawdzenie legalności budynku

Sprawdzenie legalności budynku

Zamierzam kupić działkę, na której zlokalizowany jest budynek. W wypisie z księgi wieczystej działka ta jest opisana jako działka niezabudowana. Właściciel twierdzi, iż budynek ten został zbudowany (...)

Wypis z rejestru gruntów

Wypis z rejestru gruntów

Wniosłam do Sądu sprawę o zniesienie służebności. Dla udowodnienia, że sąsiad użytkuje budynek niezgodnie z jego przeznaczeniem potrzebuję wypis z rejestru gruntów, w którym jest napisane, (...)

Żądanie udostępnienia danych z ewidencji gruntów

Żądanie udostępnienia danych z ewidencji gruntów

Interesuje mnie pewna działka. Chciałbym ustalić jej właściciela i nr KW. Powiatowy Wydział Geodezji odmawia informacji zasłaniając się ochrona danych osobowych. Na jakiej podstawie prawnej mogę (...)

Uzyskanie wypisu z ewidencji gruntów

Uzyskanie wypisu z ewidencji gruntów

W poprzednim opisie podałam, że właścicielami działki, którą chce zasiedzieć zainteresowana byli rodzice teściowej zainteresowanej i tak też opiewał zapis w wypisie rejestrów gruntów, który (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Zmiana komorki lokatorkiej

Zmiana komorki lokatorkiej Witam, Podpisalam umowe deweloperska na zakup mieszkania wraz z miejscem postojowym i komorka lokatorska (czesci przynalezne do lokalu). W akcie notarialnym zostala wpisana (...)

Ścianka działowa - zmiana metrażu i liczby izb

Ścianka działowa - zmiana metrażu i liczby izb Dzień dobry. Zakupiłam mieszkanie własnościowe w stanie deweloperskim, którego powierzchnia użytkowa została zmierzona wg normy PN-70/B-02365 (nie (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa Czy zarządca nieruchomości może zabronic dostępu do dokumentów członkom wspólnoty?chodzi mi szczególnie o protokół przeglądu technicznego budynku (Zoi) absolutnie nie (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Jak odnaleźć numer księgi wieczystej?

Jak odnaleźć numer księgi wieczystej? moja mam jest wlascicielka mieszkania , od pewnego czasu ma problem z pamiecia ,nie mozemy odnalez dokumentow , ktore zostaly dobrze schowane i zapomniane : czy (...)

numer działki a ksiegi wieczyste

numer działki a ksiegi wieczyste Witam, mam pytanie odnośnie szukania numeru księgi wieczystej. .. Czy da sie dojść do niego po numerze działki? Z góry dziękuję za odpowiedź. Zapraszam do lektury (...)

Ksiegi wieczyste online - Portale komercyjne, co wybrać

Ksiegi wieczyste online - Portale komercyjne, co wybrać Jako osoba zajmująca się obrotem nieruchomościami, muszę sprawdzać ich stan prawny, w tym także księgi wieczyste. Obecnie na polskim rynku (...)

księgi wieczyste

księgi wieczyste Interesuje mnie wszystko na temat pracy w Wydziale Hipoteki i Ksiag Wieczystych, zakres obowiązków, zarobki. Czekam na każdą odpowiedź. Pozdrawiam Goga (goga25) Na początek: 1.Aplikacja (...)

Księgi Wieczyste

Księgi Wieczyste Potrzebuje osobę posiadającą wiedze z zakresu ksiąg wieczystych do sporządzenia wniosku o prawidłowy wpis w KW. zlecenie płatne również koszty związane ze sporządzeniem wniosku (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Wybór i wpis w KRS nowych członków RN

Wybór i wpis w KRS nowych członków RN Wybór i wpis w KRS nowych członków RN Witam jaka jest podstawa prawna odnośnie zmiany RN w spóldzielni mieszkaniowej chodzi o wpis w KRS z tego co wiadomo (...)

Wybór i wpis w KRS nowych członków RN Witam jaka jest podstawa prawna odnośnie zmiany RN w spóldzielni

Wybór i wpis w KRS nowych członków RN Witam jaka jest podstawa prawna odnośnie zmiany RN w spóldzielni Wybór i wpis w KRS nowych członków RN Witam jaka jest podstawa prawna odnośnie zmiany RN (...)

Opłaty sądowe za wpis do ksiegi

Opłaty sądowe za wpis do ksiegi Gdzie mogę uzyskać treść przepisów dotyczących wysokości opłat pobieranych przez sądy (lub chociaz nr oraz nazwe dokument ktory to reguluje). Wytworzyla sie mianowicie (...)

Błędny wpis Banku PKO SA do BIK-u.

Błędny wpis Banku PKO SA do BIK-u. Moja "przygoda" z PKO zaczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Opiszę sytuacje w skrócie. Prowadzę działalność gospodarczą o dwóch profilach. W październiku (...)

Dzień dobry, Mam problem związany z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. w sierpniu 2014

Dzień dobry, Mam problem związany z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. w sierpniu 2014 Dzień dobry, Mam problem związany z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. w sierpniu 2014 roku (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

droga dojazdowa

droga dojazdowa Witam jestem, jak mi się wydaje, w dosyć trudnej sytuacji A mianowicie rodzice odpisali mi działkę rolna wraz z zabudowaniami w 1999 r. Działkę tą otrzymali w spadku po rodzicach (...)

ewidencja gruntów

ewidencja gruntów Współwłaściciele działaki podjęli decyzję o zniesieniu współwłasności. Powierzchnia działki wynikająca z księgi wieczystej jest różna od tej, jaka znajduje się w ewidencji (...)

Wyższe podatki od nieruchomosci od 2012 roku

Wyższe podatki od nieruchomosci od 2012 roku Od 1 stycznia 2012 roku, w większości miast polski wzrosną stawki podatków od nieruchomości. Przedsiębiorcy i zwykli obywatele zapłacą więcej za (...)

Porady prawne