Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

Zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Podpisane porozumienie pomiędzy rządem a oświatową „Solidarnością” oznacza wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6%. Łączny wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w latach 2017- 2019 to: dla nauczyciela stażysty – 515 zł, nauczyciela kontraktowego – 529 zł, nauczyciela mianowanego – 601 zł, a nauczyciela dyplomowanego – 706 zł.

Większość szkół i placówek w Polsce bez strajku

Ponad 51 proc. szkół i placówek oświatowych 8 kwietnia br. funkcjonowała bez zakłóceń. To dane przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez kuratorów oświaty. Kuratorzy na bieżąco monitorują sytuację w szkołach, przedszkolach i placówkach edukacyjnych pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uczniów.

Porady prawne

Dane te zaprezentował podczas konferencji prasowej wiceminister Maciej Kopeć. Potwierdzają one, że 48,5 proc. wszystkich szkół i placówek edukacyjnych w całym kraju przystąpiło 8 kwietnia do strajku.

Wiceminister Maciej Kopeć przypomniał, że już w najbliższym czasie odbędą się kolejno egzaminy gimnazjalne, ósmoklasistów, a w maju – maturalne.

Dzięki zmianom w rozporządzeniach dotyczących organizacji egzaminów, skład zespołów egzaminujących i nadzorujących może zostać uzupełniony przez osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia. 

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że rządowe propozycje dla nauczycieli to w sumie 15 proc. podwyżki w 2019 r., skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców, ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł, dodatkowe świadczenia dla stażystów, zmiana systemu wynagradzania nauczycieli oraz zmniejszanie szkolnej biurokracji.

Egzaminy odbędą się planowo

Terminy

Nadchodzące egzaminy to pierwszy poważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów zdających egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny i maturę. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny wymóg w dalszym procesie rekrutacji. To na jego podstawie wydawane jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony 10–12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15–17 kwietnia 2019 r., a egzamin maturalny 6–25 maja 2019 r.

Zob.: 

Zaktualizowane wersje "Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2019 r."

Na stronie internetowej CKE ogłoszone zostały zaktualizowane wersje:

Powyższe dokumenty zostały zaktualizowane w związku z wejściem w życie od 3 kwietnia br. zapisów:

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. poz. 625)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 626).

Wszystkie zapisy zmienione względem dokumentów obowiązujących przed 4 kwietnia br. zostały oznaczone czcionką koloru czerwonego. Pozostałe zapisy ww. dokumentów pozostają bez zmian.

Informacja CKE o egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. W odpowiednich zakładkach egzaminów. Wszystkie zapisy zmienione względem dokumentów obowiązujących przed 4 kwietnia br. zostały oznaczone czcionką koloru czerwonego.

Informacja dla członków zespołów nadzorujących dot. procedur przeprowadzania egzaminu

Informacja dla członków zespołów nadzorujących dotycząca procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty.

Informacje dla osób, które chcą zostać członkiem zespołu nadzorującego:

1. Lista kontrolna dla członków Zespołów Nadzorujących w egzaminie gimnazjalnym.

2. Lista kontrolna dla członków Zespołów Nadzorujących w egzaminie ósmoklasisty.

Porozumienie rządu z „Solidarnością”

7 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ „Solidarność”.

Porozumienie pomiędzy stroną rządową, reprezentowaną przez:

1. Panią Beatę Szydło – Wiceprezesa Rady Ministrów,
2. Panią Elżbietę Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
3. Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej,
4. Pana Michała Dworczyka – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
5. Pana Tomasza Robaczyńskiego – Podsekretarza Stanu w MF,

i stroną związkową, reprezentowaną przez:

1. Pana Ryszarda Proksę – Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania – NSZZ „Solidarność",
2. 
Pana Zbigniewa Świerczka – NSZZ „Solidarność”,
3. Pana Przemysława Święsa – NSZZ „Solidarność”,
4. Panią Agatę Łyko  – NSZZ „Solidarność”,
5. Panią Jolantę Zawistowicz – NSZZ „Solidarność”.

Jako obserwator – ze strony pracodawców - był: Wojciech Warski – Wiceprezes ZP-BCC.

W wyniku rozmów, które odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, moderowanych przez Panią Dorotę Gardias – Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącą FZZ, w odniesieniu do zaprezentowanych podczas negocjacji propozycji strony rządowej dotyczących działań na rzecz poprawy warunków pracy nauczycieli, w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, przyjęto, co następuje:

Strony wspólnie uzgodniły, co następuje:

I. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli

1. Przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń

Przeznaczenie z budżetu państwa na 2019 r. 667 mln zł na wdrożenie drugiej w bieżącym roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od września 2019 r.

Od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:

 • nauczyciela stażysty – 3 197 zł
 • nauczyciela kontraktowego – 3 549 zł
 • nauczyciela  mianowanego – 4 604 zł
 • nauczyciela dyplomowanego – 5883 zł

Po zamrożeniu płac nauczycieli na poziomie obowiązującym od września 2012 r., łączny wzrost wynagrodzenia średniego od stycznia 2017 do września 2019 r. nauczycieli stażystów to 479 zł, nauczycieli kontraktowych to 532 zł, nauczycieli mianowanych to 691 zł, nauczycieli dyplomowanych to 883 zł.

2. Wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15% wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r. – szacowany koszt ok. 0,65 mld zł). Biorąc pod uwagę podwyżkę, o której mowa w pkt 1. wynagrodzenia nauczycieli od września 2019 r. wzrosną w porównaniu do obowiązujących od stycznia br. o 9,6%.  W związku ze zgromadzeniem w nowym SIO aktualnych danych o systemie oświaty, zostanie przeanalizowany algorytm podziału subwencji oświatowej na 2019 r.

Po wdrożeniu powyższej podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

 • nauczyciela stażysty – 2 780 zł,
 • nauczyciela kontraktowego – 2 860 zł,
 • nauczyciela  mianowanego – 3 248 zł,
 • nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł,

natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie:

 • nauczyciela stażysty – 3 335 zł,
 • nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł,
 • nauczyciela  mianowanego – 4 803 zł,
 • nauczyciela dyplomowanego – 6 137 zł.

3. Wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6% oznacza łączny wzrost w latach 2017- 2019:

- wynagrodzenia zasadniczego:

 • nauczyciela stażysty – 515 zł,
 • nauczyciela kontraktowego – 529 zł
 • nauczyciela  mianowanego – 601 zł
 • nauczyciela dyplomowanego – 706 zł,

- wynagrodzenia średniego:

 • nauczyciela stażysty – 617 zł,
 • nauczyciela kontraktowego – 685 zł,
 • nauczyciela  mianowanego – 890 zł,
 • nauczyciela dyplomowanego – 1 136 zł.

4. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat – kwota ok. 1,9 mld zł).

II. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców

1. Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy.
2. Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu – do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych – do 1 roku.
3. Zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu:

 • zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć

 • zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch

 • zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

4. Zagwarantowanie opinii Rady Rodziców w procedurach oceny pracy nauczyciela.

III. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli „na start”

Wsparcie młodych nauczycieli – świadczenie „na start” (1 000 zł).

IV. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł

Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowają kompetencję podwyższenia tego dodatku.

V. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z  nadmiernej dokumentacji szkolnej „ papiery - ”

1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas
2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:

 • zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji
 • ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów)
 • zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych
 • zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach

3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie)
4. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych
5. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół)

VI. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.

Tymczasem ZNP prowadzi strajk...

Na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego czytamy:

"STRAJK OD 8 kwietnia 2019 roku.

 • Przyjdziemy do szkoły, ale nie będziemy prowadzili zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych.
 • W strajku wezmą udział nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 • To jest protest, w którym chodzi o naszą godność i o lepszą przyszłość polskiej szkoły.
 • Drodzy Rodzice! Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja.
 • Walczymy o wzrost wynagrodzeń, ale jednocześnie o większe pieniądze dla oświaty.
 • Chcemy, żeby samorządy otrzymywały z budżetu państwa wyższą subwencję na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.
 • Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji!"

"Apel do Uczennic i Uczniów:

Protestujemy w trosce o Waszą przyszłość!

Prosimy, zrozumcie nas!

Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie!

Macie prawo, by uczył Was dobrze wykształcony nauczyciel, człowiek z pasją, który ma dla Was czas, a nie musi dorabiać po godzinach.

Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie!

Jesteśmy świadomi, że nasz protest może budzić Wasze obawy i spowodować pewne trudności. Prosimy Was o zrozumienie, bo walczymy o szkołę, w której wszyscy będziemy dobrze się czuli i dzięki której spełnicie Wasze marzenia. Potraktujcie ten czas jako lekcję, jak ubiegać się o prawa swoje i innych.

Nauczyciele i nauczycielki"


Zob. też: Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne