Jak pozbyć się niewygodnego sędziego - czyli wyłączenie sędziego w sądzie karnym

Wyłączenie sędziego w sądzie karnym następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony -  zależnie od przyczyny, jaka to wyłączenie uzasadnia.

Kiedy sędzia jest wyłączony z mocy prawa?

Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli:

 1. sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio (tj. gdy jest on zainteresowany jej wynikiem, np. jako pokrzywdzony w sprawie bądź gdy treść orzeczenia może wywrzeć wpływ na jego interesy i uprawnienia);

 2. jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób (i to niezależnie od tego, w jakim stadium postępowania w danej sprawie np. małżonek sędziego wykonywał czynności prokuratorskie jako strona procesowa);

 3. jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w punkcie wyżej albo jest związany z jedną z tych osób węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli;

 4. był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy (tzn. świadkiem faktycznym), albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka (tj. był świadkiem w rozumieniu procesowym) lub występował jako biegły;

 5. brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy strony, albo prowadził postępowanie przygotowawcze (tj. bezpośrednio prowadził śledztwo bądź dochodzenie albo sprawował nad nim procesowy nadzór i podejmował w związku z tym decyzje incydentalne, czy też zatwierdzał postanowienia o umorzeniu dochodzenia; to wyłączenie nie obejmuje natomiast czynności sądowych w toku postępowania przygotowawczego, np. uchylenia postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego);

 6. brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia (czyli wyroku lub postanowienia) lub wydał zaskarżone zarządzenie (sędzia nie powinien bowiem kontrolować decyzji procesowych, które sam wydał lub uczestniczył w ich wydaniu);

 7. brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone - tj. jeśli sprawa wraca do ponownego rozpoznania po uchyleniu orzeczenia (np. w drodze apelacji, zażalenia bądź w trybie nadzwyczajnym) czy też brał udział w wydaniu wyroku umarzającego postępowanie karne warunkowo w razie podjęcia tego postępowania; ta przyczyna wyłączenia nie dotyczy natomiast sędziego, który brał udział w wydaniu postanowienia o zwrocie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego, gdy sąd odwoławczy to postanowienie uchylił i przekazał sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, ani sędziego drugiej instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy, kiedy był członkiem składu, który uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania;

 8. brał udział w wydaniu orzeczenia (tzn. uczestniczył w procesie podejmowania decyzji w składzie organu uprawnionego do orzekania; nie jest zaś takim udziałem np. samo sporządzanie jakiegoś protokołu), co do którego wniesiono sprzeciw (tj. gdy po wniesieniu sprzeciwu od wyroku nakazowego bądź od wyroku zaocznego sprawa podlega rozpoznaniu od nowa); nie powinien bowiem brać udziału w sprawie sędzia, który wyrobił sobie określony pogląd na sprawę i wyraził go w formie orzeczenia;

 9. prowadził mediację.

Porady prawne

Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zakaz „udziału w sprawie" dotyczy nie tylko orzekania na rozprawie, ale również wydawania wszelkich postanowień i zarządzeń związanych z tokiem sprawy w danej instancji.

Poza tym sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie lub zaskarżonego kasacją, nie może orzekać co do tego wniosku czy tej kasacji. Sędzia taki nie może orzekać ani co do merytorycznej zasadności kasacji, ani co do kwestii jej dopuszczalności.

Jeśli wystąpi choć jedna z powyższych przyczyn wyłączenia sędziego (iudex inhabilis) to powinno nastąpić: 

 • „samowyłączenie" sędziego, a więc jeśli sędzia uzna, iż zachodzi przyczyna wyłączająca go ze względu na powyższe okoliczności, musi wyłączyć się, składając oświadczenie na piśmie do akt, a na jego miejsce wstępuje inny sędzia; oświadczenie to wywołuje skutek prawny i nie podlega kontroli sądu;

 • w ew. braku samowyłączenia - wyłączenie sędziego z urzędu.

Moment ujawnienia się którejś z tych przyczyn wyłączenia nie ma znaczenia, trzeba ją uwzględnić, nawet jeśli wyszła na jaw dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Jakie są konsekwencje działania sędziego podlegającego wyłączeniu z mocy prawa?

Każda czynność procesowa takiego sędziego dokonana po powstaniu przyczyny uzasadniającej wyłączenie z mocy prawa jest wadliwa.

Są to sytuacje, w których zawsze zachodzi bezwzględna niezdolność sędziego do orzekania. Orzeczenie wydane przez takiego sędziego (iudex inhabilis) jest bezwzględnie wadliwe, orzekanie takiego sędziego stanowi uchybienie procesowe będące bezwzględną przyczyną odwoławczą (art. 439 § 1 K.p.k.) oraz bezwzględną przyczyną kasacyjną (art. 523 § 1 K.p.k.), tzn. że są brane pod uwagę przez sąd rozpoznający apelację, zażalenie czy kasację niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych w środku zaskarżenia zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia.

Kiedy powinno nastąpić wyłączenie sędziego na wniosek ze względu na uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie?

Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie (iudex suspectus). Taka wątpliwość jest „uzasadniona", gdy jest uprawdopodobniona i jednocześnie poważna. 

Chodzi tu m.in. o powiązania osobiste między sędzią a stroną czy jej przedstawicielem (np. przyjaźń, wrogość, sprzeczność interesów), a także o okoliczności związane z obowiązkami służbowymi.

Przykłady:

 • Sędzia, który brał udział w zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania, winien być wyłączony od udziału w sprawie o odszkodowanie z tytułu niesłusznego tymczasowego aresztowania.

 • Podobnie branie udziału przez sędziego w rozpoznaniu sprawy, w której sąd przyjął w wyroku współudział określonej osoby w zachowaniu przestępnym, stanowiącym przedmiot później rozpatrywanej sprawy przeciwko tej osobie jako oskarżonej, może stanowić z reguły okoliczność wywołującą uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. 

Sam zaś fakt, iż sędzia np. kiedyś jako prokurator oskarżał oskarżonego w innej sprawie bądź rozstrzygał zupełnie inną sprawę oskarżonego, nie stanowi okoliczności powodującej wątpliwość co do bezstronności tego sędziego w bieżącym postępowaniu.

Jeżeli pojawią się omawiane tu powody wyłączenia sędziego, to wyłączenie następuje

 • na żądanie sędziego, gdy uzna on, iż wystąpiły okoliczności wskazane wyżej, bądź

 • na wniosek strony; Wniosek o wyłączenie sędziego, zgłoszony na omawianej podstawie po rozpoczęciu przewodu sądowego (tzn. po odczytaniu aktu oskarżenia na rozprawie), pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się stronie wiadoma dopiero po rozpoczęciu przewodu.

  Wniosek taki trzeba więc zgłosić przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Chodzi tu o ograniczenie stron w składaniu wniosków o wyłączenie sędziego na tej podstawie. Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na ww. podstawie, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie; jest jednak obowiązany przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki. Wniosek rozpoznaje się niezwłocznie. Z chwilą wyłączenia sędziego czynności procesowe dokonane z jego udziałem po złożeniu wniosku stają się bezskuteczne. Wniosek o wyłączenie całego składu może być skuteczny jedynie wówczas, kiedy powody wyłączenia odnoszą się indywidualnie do każdego z sędziów orzekających w danym sądzie bądź też gdy wyłączeniu podlega taka liczba sędziów, że w danym sądzie nie da się utworzyć kolegialnego składu sądu orzekającego o wyłączeniu. Powstrzymanie się sędziów danego sądu do udziału w konkretnej sprawie, z powodu okoliczności mogącej wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności, nie jest równoznaczne z ich wyłączeniem, ponieważ to może nastąpić jedynie z mocy orzeczenia sądu. Cofnięcie przez stronę wniosku o wyłączenie sędziego jest nieskuteczne, gdyż ustawa nie przewiduje takiej możliwości (zdania co do dopuszczalności odwoływania czynności procesowych przez uczestników procesu są jednak podzielone).

W każdym razie o wyłączeniu orzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie; w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności utworzenia takiego składu sądu, w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu. Na postanowienie w przedmiocie wyłączenia sędziego zażalenie nie przysługuje. 

Jakie są skutki niewyłączenia sędziego podejrzanego o stronniczość?

Niewyłącznie sędziego, w przypadku którego istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie (iudex suspectus) bądź bezzasadne oddalenie wniosku o jego wyłączenie jest (jako obraza przepisów postępowania, pod warunkiem że mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia; art. 438 pkt 4 K.p.k.) względną przyczyną odwoławczą, a więc takie uchybienie wywołuje następstwa procesowe i jest uwzględnianie przez sąd odwoławczy jedynie, gdy było treścią zarzutu strony w środku odwoławczym.

Co jeśli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie stanie niemożliwe?

Jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie jest niemożliwe, sąd wyższego rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu (art. 43 K.p.k.). Chodzi tu o sytuację, gdy wyłączeni zostali wszyscy sędziowie sądu właściwego, bądź gdy wyłączono taką ich liczbę, że nie można już utworzyć wymaganego przez ustawę składu orzekającego w danym sądzie.

Przekazanie sprawy przez sąd wyższego rzędu innemu sądowi równorzędnemu (nawet poza okręgiem sądu wyższego rzędu) do rozpoznania następuje postanowieniem, które nie podlega zaskarżaniu. Przekazanie to nie jest bezwzględnie wiążące. Sąd, któremu w tym trybie przekazano sprawę do rozpoznania, może więc - jeśli ustały przyczyny przekazania mu tej sprawy - przekazać ją innemu sądowi miejscowo właściwemu.

Jak wyłączani są ławnicy?

Powyższe zasady wyłączenia sędziów stosuje się odpowiednio do ławników. A zatem te same powody wyłączenia z tymi samymi następstwami odnoszą się także do ławników.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

  W jakim składzie sądy administracyjne rozpoznają sprawy? Podstawową zasadą jest, że sądy administracyjne rozpoznają toczące się przed nimi sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych. Przykładowo trzech sędziów rozpoznaje sprawy wszczęte na skutek wniesienia skargi lub skargi kasacyjnej. Od tej zasady ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków. Otóż (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zwierzchni nadzór nad działalnością (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN Prezydent RP powołał 19 sędziów, do Izby Cywilnej – siedmiu i do Izby (...)

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne   Fundamentalnymi zasadami państwa prawa są zasady prawa do sądu i prawa do rzetelnego procesu. Zasada prawa do sądu wyrażona jest w art. 45 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), który to przepis stanowi, że: „każdy ma prawo do sprawiedliwego (...)

Wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania danej sprawy

Wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania danej sprawy

Sąd Najwyższy o dopuszczalności złożenia wniosku o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania danej sprawy W dniu 26 lipca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozstrzygnięciu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. I NSZP 1/19, podjął uchwałę następującej treści: Wniosek o wyłączenie sędziego niewyznaczonego (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje etap postępowania, który nazywa się postępowaniem upadłościowym. Pojęcie postępowanie (...)

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Rada wierzycieli to organ, który bierze udział w postępowaniu upadłościowym i który powołuje się, aby kontrolować czynności syndyka i pomagać mu w zakresie pełnionych przez niego obowiązków. Jest to organ, który zasadniczo jest fakultatywny w postępowaniu upadłościowym, ale w drodze wyjątku jego obecność jest obligatoryjna. Kto powołuje radę wierzycieli? Ustanowienie (...)

Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Zgromadzenie wierzycieli jest to organ, który uczestniczy w postępowaniu upadłościowym. W polskim systemie prawa upadłościowego przyjęto zasadę, że postępowanie to jest prowadzone przez sąd (i sędziego-komisarza), a reprezentowanie wierzycieli jest ograniczone. Jednakże w niektórych przypadkach podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników jest nieodzowne (...)

Co zrobić jeśli sędzia rozpatrujący naszą sprawę jest stronniczy? Podstawy wyłączenia sędziego

Co zrobić jeśli sędzia rozpatrujący naszą sprawę jest stronniczy? Podstawy wyłączenia sędziego

Zawsze może się zdarzyć, iż sędzia, który rozpatruje naszą sprawę, nie jest bezstronny. Jeśli więc dojdziemy do wniosku, że między sędzią a naszym przeciwnikiem procesowym zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że może on wywoływać nasze wątpliwości co do bezstronności sędziego, wówczas możemy wystąpić do sądu, w którym dana sprawa się toczy, z wnioskiem (...)

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydent przedstawił projekt ustawy o Sądzie Najwyższym  Prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest przedstawiany w roku, w którym Sąd Najwyższy obchodzi stulecie swojego istnienia. To dobry moment, aby zaproponować zreformowaną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji Sądu Najwyższego. Pozwoli to  lepiej realizować wyznaczone Sądowi Najwyższemu, (...)

Czym będą się zajmowały rady ławnicze?

Czym będą się zajmowały rady ławnicze?

Z dniem 2 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej.  Skąd się bierze rada ławnicza? Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnicy każdego sądu wybierają ze swego grona radę ławniczą, jej (...)

Zbędni ławnicy

Zbędni ławnicy

We Wrocławiu brakuje chętnych na sądowych ławników, którzy pomogą rozstrzygać procesy w sądach pracy. (...)Tymczasem zupełnie niepotrzebnie w ubiegłym roku wrocławscy radni wybrali aż 95 ławników, którzy mieli pracować w wydziałach karnych sądów rejonowych. Takiego wyboru oczekiwali od nich sędziowie. Choć od początku wiedzieli, że miesiąc później (...)

Spór o ławników

Spór o ławników

Tylko rady gminne mają uprawnienie do wyboru ławników. Prezesi sądów mogą jednak pośrednio wpływać na elekcję, wskazując swoich kandydatów.   (...)Zdaniem WSA sądy oraz Krajowa Rada Sądownictwa powinny mieć wpływ na wybór ławników. Na rozprawie przed TK nie zgadzał się z tym poglądem reprezentujący Sejm pos. Ryszard Kalisz.   (...)Być może ławnicy w ogóle znikną (...)

Kiedy można żądać wyłączenia sędziego sądu administracyjnego?

Kiedy można żądać wyłączenia sędziego sądu administracyjnego?

Powody osobiste nie są jedyną przyczyną wyłączenia z konkretnej sprawy sędziego sądu administracyjnego Możliwość podejrzenia o stronniczość jest wystarczającym jego powodem wyłączenia sędziego. (...)Orzekł, że niezgodny z ustawą zasadniczą jest art. 19 ustawy, bo każe wyłączyć sędziego sądu administracyjnego jedynie wtedy, gdy między nim a stroną postępowania lub jej przedstawicielem (...)

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

W jakim celu powołano Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców? Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu, wyspecjalizowany w działalności na rzecz ochrony praw przedsiębiorców. Ma podejmować zarówno działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie (...)

Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

Na czym polega zasada wolności działalności gospodarczej? Konstytucja w art. 20 przyjmuje jako zasadę wolność gospodarczą (swobodę działalności gospodarczej), stanowiąc, iż: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

17 pażdziernika br. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona przede wszystkim szczegółowe unormowanie rozwiązywania sporów przed sądem polubownym - dostosowujące nasze przepisy do praktyki sądownictwa polubownego w kraju i za granicą. Nowelizacja zmierza do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności sądownictwa (...)

Skład sądu pracy

Skład sądu pracy

Sąd Najwyższy ustalił, w jakim składzie należy rozpoznawać w pierwszej instancji sprawę o odszkodowanie „uzupełniające” przysługujące pracownikowi z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. ##baner## Uchwała Sądu Najwyższego  W dniu 17 października 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

Na stronach internetowych znaleźliśmy projekt ustawy, która ma zmienić część przepisów kpc oraz Prawa upadłościowego i naprawczego. Ogólnie rzecz biorąc dotyczy on zmian w zakresie dotyczącym sądownictwa polubownego. Na czym zatem miałyby polegać zmiany? Czy oznacza to, że większość spraw "załatwiana" będzie polubownie?Czego dotyczyć mają znowelizowane regulacje?Już (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wniosek o odsunięcie sędziego

Wniosek o odsunięcie sędziego

Czy można wnioskować o odsunięcie sędziego od prowadzenia sprawy (oczywiście solidnie to motywowując) na rozprawie-posiedzeniu, na której zdaniem strony doszło do naruszenia zasad obiektywności (...)

Wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym

Wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym

Sąd oddalił wniosek o wyłączenie sędziego nie informując mnie o możliwościach odwoławczych. W jakim składzie orzeka sąd i czy od postanowienia przysługuje zażalenie? Czy wcześniejszy zatarg (...)

Wniosek o wyłączenie stronniczego sędziego

Wniosek o wyłączenie stronniczego sędziego

Na rozprawie karnej o rzekome pobicie (bez świadków, bez obdukcji) chciałem mieć możność nagrywania sprawy, ale odmówiono mi, złożyłem wniosek do protokołu o wyłączenie sędziego z racji (...)

Wyłączenie sędziego

Wyłączenie sędziego

Mieszkam za granicą i 9 grudnia doręczony mi został pozew rozwodowy. Pierwsza rozprawa wyznaczona została na 30 grudnia. Termin ten mi niestety nie pasuje, czy mogę wnosić o jego zmianę? Kiedy mogę (...)

Skarga na sędziego do prezesa sądu i wyłączenie

Skarga na sędziego do prezesa sądu i wyłączenie

Jestem oskarżycielem posiłkowym i pokrzywdzonym w procesie karnym. Napisałem skargę do Prezesa Sądu na działanie sędzi, którą denerwuje moja osoba, i która nie potrafi nie okazywać niechęci (...)

Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

W sprawie z mojego powództwa o zachowek sędzia nie dyktuje do protokołu, a protokolantka wypisuje "co chce" - wszystko wskazuje na to, że jest skorumpowana i pisze tak (lub nie pisze wcale), by było (...)

Zachowanie sędziego na rozprawie

Zachowanie sędziego na rozprawie

Sędzia, pozwala sobie na sali sądowej na niemające związku ze sprawą, amatorskie, mylne i obraźliwe określenie osobowości jednej ze stron. Na pytanie strony jakie ma kwalifikacje na psychologa, (...)

Przekazanie sprawy do innego sądu

Przekazanie sprawy do innego sądu

Mam sprawę o parkowanie w sądzie grodzkim (wykroczenie). Pierwszy wyrok nakazowy w mojej sprawie wydała sędzia, która jest synową bądź córką małżeństwa sędziów, jeden z małżonków jest (...)

Wyłączenie sędziego

Wyłączenie sędziego

Jaka jest przyjęta (w teorii i praktyce) zasada stosowania art. 53[1] dotycząca możliwości orzekania sędziego we własnej sprawie? Czy ten paragraf ma zastosowanie w każdej sytuacji jaką "zainteresowany" (...)

Praca sędziego na zwolnieniu lekarskim

Praca sędziego na zwolnieniu lekarskim

Wiem że sędzia przebywa na zwolnieniu lekarskim, mimo to wyznacza sprawy podczas trwania zwolnienia chorobowego i je w tym czasie rozpatruje. Będąc na zwolnieniu wydaje wyroki skazujące. Czy sędziów (...)

Wniosek o wyłączenie sędziego

Wniosek o wyłączenie sędziego

Na rozprawie sądowej w procesie dotyczącym alimentów (prawo rodzinne-sąd rodzinny) zgłosiłam do protokołu wniosek o wyłączenie sędziego z rozprawy sądowej, zgłosiłam do protokołu również, (...)

Zażalenie na odmowę wyłączenia sędziego

Zażalenie na odmowę wyłączenia sędziego

W uzasadnieniu wniosku o wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy cywilnej sąd rejonowy podał między innymi: "Niekorzystna decyzja sędziego referenta w świetle obowiązujących przepisów nie (...)

Wniosek o wyłączenie sędziego

Wniosek o wyłączenie sędziego

W postępowaniu karnym występuję jako oskarżony, w trakcie procesu pojawiły się okoliczności uzasadnione, aby wyłączyć sędziego i taki wniosek o wyłączenie sędziego złożyłem. Następnie (...)

Wynagrodzenie ławników

Wynagrodzenie ławników

Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą? Za czas wykonywania czynności w sądzie, ławnikom (...)

Odwołanie ławnika sądu rejonowego

Odwołanie ławnika sądu rejonowego

Czy Rada Gminy uchwałą radnych może odwołać ławników sądu rejonowego? Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano (...)

Skład sądu

Skład sądu

W niektórych sprawach sądowych skład orzekający Sądu składa się z sędziego i towarzyszących mu ławników. W jakich sytuacjach prawo nakazuje obecność ławników na rozprawie karnej lub cywilnej (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? Zgodnie z ustawą o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Art. 66. 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Postępowanie rozwodowe

Postępowanie rozwodowe

Wiem, że w polskim ustawodawstwie rozwód wynika ze stwierdzenia przez sąd pewnego stanu faktycznego, a nie z oświadczenia woli małżonków. Z drugiej strony ten stan faktyczny sąd stwierdza w pierwszym (...)

Udowodnienie przestępstwa korupcji

Udowodnienie przestępstwa korupcji

W jaki sposób mam udowodnić stronniczość policji, podczas gdy przyjechała na miejsce zdarzenia zainteresowała się znajomym a moją osobę uznała za winną, w jaki sposób na rozparawie zarzucić (...)

Zastosowanie ustawy antykorupcyjnej

Zastosowanie ustawy antykorupcyjnej

Jestem prezesem spółki z o.o. ze 100% udziałów gminy. Czy mogę zatrudnić się w innej spółce z o.o., zupełnie z innej branży i nie mającą ze spółką komunalną żadnych zależności, na niewielką (...)

Członkostwo w radzie nadzorczej spółki komunalnej

Członkostwo w radzie nadzorczej spółki komunalnej

X Sp. z o.o. powstało w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pn. Y. Celem powołania Spółki była realizacja zadań Gminy w zakresie gospodarki Komunalnej. Jedynym 100 % udziałowcem jest Gmina (...)

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie

Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury. Poza tym jestem zatrudniony na dwóch wyższych uczelniach. Czy takie dodatkowe zatrudnienie wymaga zgody mojego przełożonego? Z przedstawionej przez (...)

Kierownik GOPS a działalność gospodarcza

Kierownik GOPS a działalność gospodarcza

Czy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może prowadzić działalność gospodarczą? Osoba zajmująca stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej gminy podlega postanowieniom Ustawy z (...)

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Prawo oraz orzecznictwo jest w ciągłe modyfikowane i zmieniane. Wciąż nowelizacje i zmiany w orzecznictwie. Dochodzi do sytuacji, że nie można zakończyć sprawy wzorując się na uchwale, która (...)

Maksymalny okres przerwy w procesie karnym

Maksymalny okres przerwy w procesie karnym

Po jakim czasie przerwy między rozprawami, rozprawa powinna być prowadzona od nowa, na czyj wniosek w procesie cywilnym, karnym i o wykroczenie ? Proszę o podanie podstawy prawnej. Jesli chodzi o (...)

Struktura sądu administracyjnego

Struktura sądu administracyjnego

Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego? Strukturę i kompetencje sądownictwa administracyjnego (...)

Kolejność słuchania świadków

Kolejność słuchania świadków

Sąd wyznaczył termin rozprawy z mojego powództwa na 20 stycznia - dowiedziałam się dziś. Sędzia wezwał na pierwszą rozprawę świadków pozwanej, a nie moich. Czy to zgodne z prawem, że sędzia (...)

FORUM PRAWNE

zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych

zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych niedługo mam sprawę w sądzie o uwiarygodnienie ojcostwa. ojciec dziecka nie chce go uznac i mimo że mi obiecał że nie zostawi z dzieckiem to właśnie (...)

Kiedy zapis protokolarny materiału akt nie zgadza się z faktycznym przebiegiem sprawy

Kiedy zapis protokolarny materiału akt nie zgadza się z faktycznym przebiegiem sprawy To już jest kolejne posiedzenie w sprawie cywilnej ,której jestem uczestnikiem-stroną i z zaniepokojeniem zauważam (...)

POMOC W ROZWIĄZANIU KAZUSU

POMOC W ROZWIĄZANIU KAZUSU PROSZĘ O POMOC W ROZWIĄZANIU DWÓCH KAZUSÓW, TZN MUSZĘ NAPISAĆ WYROK I UZASADNIENIE Z DANEJ SCENKI A KOMPLETNIE NIE WIEM JAK TO NAPISAĆ. PROSZĘ TEŻ O WSKAZANIE ARTYKUŁU (...)

Paszport dla dziecka gdy nie ma zgody ojca

Paszport dla dziecka gdy nie ma zgody ojca Jestem po rozwodzie, córka jest przy mnie, nie ma kontaktów z ojcem, ale ojciec nie chce wyrazić zgody na wydanie dziecku paszportu. W jakiej formie (pozew, (...)

szukam adwokata

szukam adwokata szukam dobrego adwokata z wojewodztwa swietokrzyskiego,specjalizujacego sie w prawie rodzinnym. to jest wielki problem dobry adwokat , moj jest do de ,,,, zebym wiedzial to bym go nie wziol (...)

Szkolenia WOLTERS KLUWER POLSKA - czerwiec 2011 - KALENDARIUM !!!

Szkolenia WOLTERS KLUWER POLSKA - czerwiec 2011 - KALENDARIUM !!! KALENDARIUM SZKOLEŃ WOLTERS KLUWER POLSKA: 1. SĄDOWA KONTROLA ZATRZYMANIA I STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W PRAKTYCE SĄDOWEJ (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Jakie świadek ma prawa ?

Jakie świadek ma prawa ? Mam być świadkiem w procesie mamy i jej męża.Mogę odmówić składania zeznań to wiem,ale czy mogę to zrobić przez sprawą czy muszę koniecznie przyjść na rozprawę (...)

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!!

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!! Po tym co mnie spotkało uważam że polskie prawo to jedna wielka kpina i bzdura. Jakiś czas temu sprzedałem książkę za 40 zł,kupujący (...)

Wyłączenie Sędziego

Wyłączenie Sędziego Jak zmienić sedziego prowadzącego sprawę, jezeli jego decyznie wyraźnie wskazuja na faworyzowanie strony przeciwnej. W/g Kodeksu Postępowania Cywilnego, można to zrobić jeśli (...)

CZY MEGE ZALOZYC SPRAWE O POMÓWIENIE JEZELI.... JAKIE SA SZANSE NA WYGRANĄ?

CZY MEGE ZALOZYC SPRAWE O POMÓWIENIE JEZELI.... JAKIE SA SZANSE NA WYGRANĄ? CZY JEZELI BYLA SPRAWA SĄDOWA I PO OGLOSZENIU WYROKU ŚWIADEK SPYTAŁ SIĘ SEDZIEMU TAK: swiadek:"CZY MOGE ZAŁOZYĆ (...)

Czy można przesunąć termin rozprawy ??

Czy można przesunąć termin rozprawy ?? Witam chciałabym się dowiedzieć czy można napisać wniosek o wyłączenie sędziego żeby przesunięto mi termin rozprawy??

Zmiana sędziny ze względu na płeć

Zmiana sędziny ze względu na płeć Czy wniosek o usunięcie sędziny ze składu orzekającego ze względu na płeć byłby odrzucony ze względu na seksizm czy z dobrą motywacją miałby szansę na (...)

Kim dla sędiego jest ławnik?

Kim dla sędiego jest ławnik? 1. Czy istnieją i obowiązują, jakieś zasady przydzielania ławników do poszczególnych spraw? 2. Czy istnieje możliwość, że ławnik jest niewygodny dla osoby prowadzącej (...)

wygrana sprawa o ojcostwo po 5 latach -co z dlugami? wyjatkowy temat

wygrana sprawa o ojcostwo po 5 latach -co z dlugami? wyjatkowy temat w 2007 roku jak wrocilem do Polski dowiedzialem sie z pisma od komornika ze mam wyrok zaoczny z 2005 r ze jestem ojcem i alimenty na (...)

Rozwód i adwokat z urzędu?

Rozwód i adwokat z urzędu? Czy w przypadku sprawy rozwodowej z powodu trudnej sytuacji finansowej jest możliwość skorzystania z usług adwokata z urzędu. (krychna) Jestem rownież ciekawa odpowiedzi. (...)

Udzial obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwosci

Udzial obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwosci Pomocy (Soleil) Fajny temat na dyskusje. Obawiam się jednak że Soleil raczej szuka materiałów niźli dyskusji. Jest taka stara monografia z lat (...)

stronniczość sędziny

stronniczość sędziny Witam wszystkich serdecznie. Czy ktoś sie orientuje gdzie najlepiej złozyc skarge na sedziego? Czy mozna złozyc skarge i wniosek o wyłaczenie sedziego na jednym pismie?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony Odwołałem się od wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - uznanie na zasadzie art. 8 k.p., że wypowiedzenie jest sprzeczne z zasadami współżycia (...)

Stronniczość sędziego przy orzeknięciu winy przy rozwodzie

Stronniczość sędziego przy orzeknięciu winy przy rozwodzie Czy można zrobić cokolwiek z prawomocnym wyrokiem sadu II instancji chodzi mi o orzeczenie winy przez sędzinę stronniczą która ewidentne (...)

Porady prawne