12.6.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo rezydencji podatnika, to pojawia się problem podwójnego opodatkowania.

Jakie środki prawne mają zapobiegać powstawa­niu zjawisku podwójnego opodatkowania lub eliminować jego skutki?

Szkodliwość zjawiska podwójnego opodatkowania dla rozwoju oraz prowadzenia dzia­łalności gospodarczej na arenie międzynarodowej jest powszechnie znana, dlatego właśnie stosuje się różnego rodzaju środki prawne mające zapobiegać powstawa­niu takich zjawisk lub skuteczniej eliminować ich skutki. W praktyce państwa stosują różne środki dla zapobieżenia sytuacji podwójnego opodatkowania. Są to środki jednostronne - częściowe lub pełne zrzeknięcie się przysługujących praw do ściągania podatku mocą krajowych regulacji prawnych (m.in. instytucja ograniczonego obowiązku podatkowego, zwolnienia podatkowe związane z zasadą wzajemności, zwolnienia podatkowe związane z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym). Większe znaczenie mają jednak środki dwustronne (bilateralne) - umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania i środki wielostronne (multilateralne; zob. A. Gomułowicz, J. Małecki „Podatki i prawo podatkowe", LexisNexis, Warszawa 2007 r., str. 730-731).

Normy mające zastoso­wanie w takich przypadkach znajdują się zwykle w dwustronnych umowach międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych pomiędzy poszczególnymi państwami. Konstrukcja powyższych umów, z pewnymi odstępstwami oczywiście, opiera się obecnie na powszech­nie akceptowanym wzorze przygotowanym przez Organizację do spraw Współpra­cy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - tj. Modelowej Konwencji w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (zob. J. Tkaczyk, M. Zdyb „Międzynarodowe prawo podatkowe", Difin, Warszawa 2006 r., str. 20-21). Nie znaczy to jednak, iż rozwiązania zawarte we wszystkich umowach są identyczne. Różnice wynikają przede wszystkim z faktu, że Modelowa Konwencja OECD w niektórych przypadkach proponuje rozwiązania alternatywne. Dopiero w trakcie negocjacji między władzami państw zawierających umowę ustalane jest, które z rozwiązań będzie obowiązywać między umawiającymi się państwami. Poza tym państwa zawierające umowę mogą również wprowadzać rozwiązania nieprzewidziane przez Modelową Konwencję OECD. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że Modelowa Konwencja OECD podlega, co jakiś czas zmianom, a część umów o unikaniu podwójnego opodatkowania została zawarta wiele lat temu (zob. K. Tomaszewski „Pracujesz w Anglii - dopłacisz podatek", Gazeta Prawna z 29 grudnia 2005 (nr 252), s. 2-3).

Jaki charakter mają konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania są umowami międzynarodowymi. Zachowują ten charakter nawet wówczas, gdy stały się integralną częścią prawa krajowego w wyniku ratyfikacji i ustawowego uprawnienia do ich stosowania. Ich stosowanie jest ściśle powiązane z normami prawa wewnętrznego, gdyż ograniczają one materialne prawo podatkowe umawiających się państw.

Czemu mają służyć konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Umowy te mają przede wszystkim za zadanie rozstrzygnąć a priori konflikt rezydencji podatkowej oraz konflikt podwójnego opodatkowania między umawiającymi się państwami (zob. P. Stańczyk „Rozliczenia podatkowe Polaków pracujących za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce", Monitor Podatkowy nr 4, 2005 r., str. 25-29). Określając rodzaje dochodu, zysku lub majątku, ustalając zasady podziału (rozdziału ich) między umawiającymi się państwami oraz ustalając zasady postępowania między organami podatkowymi państw - obejmujące wymianę informacji i procedurę polubownego postępowania, konwencje te ustalają metody unikania podwójnego podatkowania (metodę wyłączenia albo metodę zaliczenia).

Ponadto ich celem jest stwarzanie bezpieczeństwa prawnego na rzecz umawiających się państw, jak również podatników oraz zapewnienie jednolitego i właściwego stosowania ustawodawstwa podatkowego w umawiających się państwach (zob. K. Bany „Interpretacja dwustronnych konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (cz. 1)", Przegląd Podatkowy nr 06/2005). Umowy oparte o zapisy Konwencji Modelowej OECD skierowane są do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie jednego z państw, dotyczą zaś podatków dochodowych oraz majątkowych, które pobierane są przez oba umawiające się państwa (zob. M. Makowski „Unikanie podwójnego opodatkowania", Gazeta Podatnika nr 96/2008 (377)). Warto zauważyć, iż nowsze, ostatnimi czasy zawierane przez Polskę umowy oparte na ostatniej wersji Konwencji Modelowej OECD, z punktu widzenia interesów podatkowych stron, cechują się tym, że są oparte na zasadzie sprawiedliwości podatkowej (fiscal equity) oraz są zgodne z zasadami podatkowymi państw UE (zob. A. Jeleńska „Unikanie podwójnego opodatkowania - umowa z Niemcami", Forum Doradców Podatkowych nr 4 (75), kwiecień 2005, str. 17-18).

Co znaczy zwrot, iż pewien dochód „może być opodatkowany w danym państwie"?

Przykładem zależności między umowami międzynarodowymi o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawem krajowym może być następujące unormowanie. W wielu miejscach umowy międzynarodowe zawierają unormowania wskazujące bezpośrednio państwo, które posiada prawo opodatkowania danego dochodu, bądź (przeważnie) stwierdzenie, iż pewien dochód „może być opodatkowany w danym państwie". Takie postanowienie oznacza, że dochody te mogą być opodatkowane w danym państwie, niezależnie od tego, czy jednocześnie dochód ten podlega opodatkowaniu także w państwie, w którym dany podmiot osiągający ten dochód ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (którego jest rezydentem podatkowym). Takie postanowienie upoważnia ustawodawcę krajowego do wprowadzenia opodatkowania tego dochodu. Ustawodawca krajowy może więc, ale nie musi, wprowadzić przepisy, które nakładałyby podatek na ten dochód. Dowolność w zakresie wyboru przez ustawodawcę krajowego opodatkowania tego dochodu lub jego nieopodatkowania została dalej przez same państwa ograniczona przez zobowiązanie się w umowie do stosowania zasad unikania podwójnego opodatkowania, które albo wyłączają możliwość opodatkowania tego dochodu, albo ograniczają zakres dopuszczalności tego opodatkowania.

Państwa naturalnie wykorzystują tę możliwość opodatkowania w pełnym dopuszczalnym zakresie. Użycie w umowie zwrotu „może być opodatkowany" nie zezwala więc na dowolne wybranie państwa, w którym ten dochód powinien być opodatkowany. Przepis zawierający takie stwierdzenie nie daje zatem wyłącznego prawa do opodatkowania dochodu jednemu państwu i nie rozwiązuje problemu podwójnego opodatkowania - problem ten jest rozwiązywany poprzez wskazanie w umowie, która z metod unikania podwójnego opodatkowania znajdzie zastosowanie w tej sytuacji (zob. W. Karasińska „Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą", red. A. Jeleńska, wydawnictwo Wszechnica Podatkowa, Kraków 2007 r.). Tego rodzaju sformułowanie, iż np. wynagrodzenie za pracę może być opodatkowane w państwie źródła - bynajmniej nie oznacza, że podatnik może wybrać sobie państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1263/97, LexPolonica nr 340529; J. Banach „Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002 r., str. 63; J. Białobrzeski „Międzynarodowe prawo podatkowe. Komentarz", wydawnictwo Difin, Warszawa 2000 r.).

Jakie relacje zachodzą między konwencjami o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawem wewnętrznym państw?

Wszystkie państwa stosujące Modelową Konwencję OECD lub ONZ przyznają konwencjom o unikaniu podwójnego opodatkowania moc analogiczną do krajowego ustawodawstwa podatkowego. Można jednak wyróżnić trzy grupy państw. 

  1. W pierwszej (Belgia, Niderlandy, USA) konwencje podatkowe po wejściu w życie stają się automatycznie częścią ustawodawstwa krajowego bez potrzeby przyjmowania ich przez parlament.
  2. W drugiej (Niemcy, Włochy, Polska) umowy podatkowe uzyskują moc prawną równą ustawom po ratyfikacji za zgodą parlamentu.
  3. W trzeciej (Dania, Izrael, Nowa Zelandia, Wielka Brytania) konieczne jest zaś przeniesienie (inkorporacja) postanowień konwencji podatkowej do ustawodawstwa wewnętrznego. Konwencje nie mają tam żadnej mocy prawnej, moc taką ma dopiero ustawa, do której zostaną przeniesione postanowienia konwencji (K. Bany „Interpretacja dwustronnych konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (cz. 1)", Przegląd Podatkowy nr 06/2005, str. 19-23).

Porady prawne

W Polsce ratyfikowane za zgodą Parlamentu umowy międzynarodowe mają wyższą rangę w hierarchii źródeł prawa i ustawy muszą być doń dostosowane (nie mogą się im sprzeciwiać). Innymi słowy ratyfikowana za zgodą Parlamentu umowa międzynarodowa jest w naszym kraju aktem wyższego rzędu niż ustawa, jej przepisy mają więc pierwszeństwo przed regulacjami polskiego prawa podatkowego (wynika to z art. 91 ust. 1 Konstytucji RP). Do stosowania postanowień umowy nie jest konieczne dokonanie jej implementacji przepisami ustaw krajowych. Dotyczy to jednak jedynie tzw. traktatów samowykonalnych (self-executing acts), do których stosowania w prawie wewnętrznym ze względu na znaczny stopień ich szczegółowości nie jest konieczne uzupełnienie w prawodawstwie krajowym. Umowa międzynarodowa powinna być przede wszystkim skuteczna i zrealizować postulowany w niej stan rzeczy. Jeśli na podstawie takiej umowy możliwa jest regulacja stosunków wewnątrzpaństwowych wprost i już na etapie bezpośredniego stosowania jej postanowień osiągnie ona pożądany skutek, żadne akty wykonawcze do tej umowy nie są potrzebne. Jeżeli jednak z uwagi na zbyt duży stopień ogólności postanowień umowy nie nadają się one do samodzielnej realizacji, niezbędne jest skonkretyzowanie jej postanowień w akcie prawa wewnętrznego tak, aby można było w ogóle zastosować jej przepisy (zob. R. Kwiecień „Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego", str. 115).

W nauce prawa międzynarodowego odróżnia się pojęcie bezpośredniego stosowania (aplicabilite direct) od pojęcia bezpośredniej skuteczności (effect direct) norm prawnomiędzynarodowych. Normy podlegające bezpośredniemu stosowaniu stają się z chwilą wydania automatycznie częścią wewnętrznego porządku prawnego (korpus iuris) danego państwa. Wiążą się z nimi zatem obowiązki państwa do wykonania przyjętego zobowiązania. Natomiast pojęcie bezpośredniego skutku odnosi się do praw i obowiązków obywateli; wiążą się z nimi prawa obywateli wypływające z obowiązku państwa do wykonania norm międzynarodowych (obywatel może powoływać się na umowę międzynarodową jako na źródło swoich praw i roszczeń wobec państwa, wynikających np. z aktów prawa międzynarodowego dotyczących ochrony praw człowieka; zob. D. Lasok „Zarys prawa Unii Europejskiej", Toruń 1995 , s. 165-167 oraz M. Masternak-Kubiak „Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym", Wrocław 1997 , s. 137). Prawidłowo zawarty traktat jest więc expresis verbis źródłem prawa dla jego adresatów (organów państwa, osób prawnych, jednostek) i obowiązuje w porządku prawnym państwa. Umowa nienadająca się do bezpośredniego stosowania oznacza, iż indywidualne podmioty nie mogą na niej opierać swoich roszczeń. Wiąże ona jednak państwo, które nie może naruszać jej postanowień (zob. L. Florek „Zakres ograniczenia wolności związkowych (art. 59 ust. 4 Konstytucji)" , Państwo i Prawo, t. 4, nr 12, 2000 r., str. 3).

Niezależnie od stopnia powiązania między umowami podatkowymi a prawem wewnętrznym, wszystkie państwa zgadzają się, że konwencje podatkowe mogą być stosowane przez sądy. Wyjątek w tym względzie stanowi Francja, gdzie w przypadku wątpliwości Rada Państwa konsultuje się z MSZ, które z kolei zwraca się do Ministra Finansów. Interwencja Ministra sprowadza się wyłącznie do interpretacji danej konwencji w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego (zob. K. Bany „Interpretacja dwustronnych konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (cz. 1)", Przegląd Podatkowy nr 06/2005, str. 19-23).

Jaki charakter prawny mają inne niż umowa międzynarodowa źródła prawa międzynarodowego?

Wysoce kontrowersyjna jest natomiast kwestia charakteru prawnego innych niż umowa międzynarodowa źródeł prawa międzynarodowego, a więc zwyczajów międzynarodowych i ogólnych zasad prawa międzynarodowego (niektórzy przedstawiciele prawa międzynarodowego do jego źródeł zaliczają również uchwały organizacji międzynarodowych; zzerzej na ten temat zob. W. Góralczyk „Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie", Warszawa 1998 r., str. 101). O źródłach tych i ich mocy wiążącej w krajowym porządku prawnym Konstytucja nie wspomina. Art. 9 Konstytucji stanowi tylko, iż „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego". M. Masternak-Kubiak z artykułu tego wyprowadza „domniemanie automatycznej - choć pośredniej - inkorporacji norm prawnomiędzynarodowych do wewnętrznego porządku prawnego" (zob. R. Szafarz „Międzynarodowy porządek prawny i jego odbicie w polskim prawie konstytucyjnym", [w:] „Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym", red. M. Kruk , Warszawa 1997 , str. 19 oraz K. Działocha „Zamknięcie systemu źródeł prawa w Konstytucji RP" [w:] „W kręgu zagadnień konstytucyjnych", Katowice 1999 r., str. 126 i nast.). Jej zdaniem, zwyczaj międzynarodowy i ogólne zasady prawa są więc źródłami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Takie stanowisko dotyczące kwestii stosowania prawa międzynarodowego w Polsce nasuwa jednak wiele wątpliwości. Przykładowo S. Biernat wskazuje, iż niewyjaśnione pozostaje miejsce tych innych, poza umowami, źródeł prawa międzynarodowego w hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Poza tym ani zwyczaj, ani ogólne zasady prawa międzynarodowego nie zostały wymienione w art. 188 Konstytucji, a zatem nie mogą być uwzględniane jako punkt odniesienia przy kontroli legalności przepisów prawa sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny (zob. S. Biernat „Źródła prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" [w:] „Administracja publiczna u progu XXI wieku", Przemyśl 2000 r., str. 59). 

 

Podstawa prawna:

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy istnieje potrzeba wykładni konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania? Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Rozstrzygnięcie zależy wtedy od rangi norm zawartych w umowach międzynarodowych w hierarchii norm prawnych danego państwa. W wielu państwach normy zawarte w konwencjach (...)

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Stan faktyczny Mam ofertę kontraktu z organizacją w Liechtensteinie do pracy w Kazachstanie, gdzie będę musiał odprowadzać podatek dochodowy? Czy mam obowiązek opłacać również podatek w Polsce (istnieje umowa między Polską a Kazachstanem o unikaniu podwójnego opodatkowania)? Jeżeli muszę, to jakie są możliwości jego zmniejszenia (założenie firmy consultingowej)? Mój kontrakt ma (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego za granicą (w państwie, w którym znajduje się źródło dochodów) (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: (...)

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Na czym polega metoda wyłączenia? Metoda wyłączenia jest - obok metody zaliczenia - jedną z dwóch podstawowych metod unikania podwójnego opodatkowania znajdujących obecnie zastosowanie. Metoda wyłączenia prowadzi do tego, że dany dochód opodatkowany jest tylko w państwie jego źródła, bowiem drugie z państw rezygnuje z opodatkowania tego dochodu, zwykle (...)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią do ratyfikacji!

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią do ratyfikacji!

Nowa Konwencja 20 lipca 2006 w Londynie została podpisana Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Nowa Konwencja zastąpi umowę z dnia 16 grudnia 1976 r. Wejdzie w życie po jej (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co to jest rezydencja podatkowa, jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one (...)

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Interpretacja ogólna w sprawie stosowania ulgi podatkowej przez marynarzy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 31 października 2019 r. wydał interpretację ogólną (nr DD4.8201.1.2019), która dotyczy stosowania art. 27g (ulga podatkowa) w związku z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej (...)

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., przewiduje ratyfikację przez Polskę tego dokumentu. Genezę Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego (...)

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie informacji podatkowych

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie informacji podatkowych

Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednocześnie (...)

Nowa umowa podatkowa z Gruzją

Nowa umowa podatkowa z Gruzją

Polska i Gruzja podpisały nową umowę w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Do jej podpisania doszło 7 lipca br. w Tbilisi. To efekt prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki zwalczania oszustw podatkowych zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego. ##baner## Umowa (...)

Obowiązek podatkowy cudzoziemca na terenie RP - opinia prawna

Obowiązek podatkowy cudzoziemca na terenie RP - opinia prawna

Stan faktycznyJakie są obowiązujące zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium RP na podstawie umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich na dającego zlecenie? Czy osobom przebywającym któryś rok z rzędu na podstawie karty pobytu (posiadają numer NIP) należy naliczyć 10 czy 20 procent podatku i jak ma się do tego certyfikat (...)

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spadku - opinia prawna

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Otrzymałem spadek po ciotce - obywatelce polskiej i kanadyjskiej zmarłej w Kanadzie. Wykonawcami testamentu są powiernicy, którzy na opłacenie podatku dochodowego w Kanadzie zatrzymali kwotę 15.000 CAD deklarując, że w ciągu 6 miesięcy prześlą mi certyfikat wniesienia opłaty. Czy muszę zapłacić także oprócz j/w podatek spadkowy w Polsce? Na podstawie jakich konkretnie (...)

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Już dziś metoda odliczenia proporcjonalnego obowiązuje w niektórych polskich UPO, np. w UPO z Holandią. Dowiedz (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej wskazano, co z nich wynika. Objaśnienia zawierają ogólne wyjaśnienia na temat podmiotów (...)

Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Rady 2017/1852 z 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w kwestii (...)

NIK: Fiskus nie dopilnował firm wyprowadzających zyski za granicę

NIK: Fiskus nie dopilnował firm wyprowadzających zyski za granicę

Sprawdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe nie przeprowadziły wystarczających działań, które skutecznie zapobiegłyby uchylaniu się od opodatkowania przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, poprzez transferowanie dochodów poza polski system podatkowy. NIK zwraca uwagę, że w polskim systemie podatkowym wciąż nie ma klauzuli (...)

Unikanie podwójnego opodatkowania ze Szwecją

Unikanie podwójnego opodatkowania ze Szwecją

Nowa konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania zapewnia praktycznie nieograniczoną wymianę informacji podatkowych między Polską a Szwecją. Prezydent ma otwartą drogę do ratyfikowania nowej umowy ze Szwecją o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów. Dziś weszła w życie ustawa z 18 maja 2005 r., upoważniająca (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym (...)

Czy dłuższy wyjazd zagraniczny zwalnia z obowiązku rozliczenia podatkowego w Polsce?

Czy dłuższy wyjazd zagraniczny zwalnia z obowiązku rozliczenia podatkowego w Polsce?

  Rezydencja podatkowa na gruncie krajowych przepisów Rezydentem podatkowym danego kraju jest osoba, która na podstawie przepisów tego państwa podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Każde państwo definiuje we własnych przepisach pojęcie nieograniczonego obowiązku podatkowego. Przeważnie jest ono oparte na kryterium miejsca zamieszkania (siedziby). Jak wskazałam (...)

Umowa podatkowa z Holandią

Umowa podatkowa z Holandią

Protokół zmieniający Konwencję z Niderlandami podpisany 23 listopada 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania. Zmiany uszczelniają system, przeciwdziałają agresywnej optymalizacji i wzmacniają międzynarodową współpracę (...)

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

Na czym polega międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie? Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie można ogólnie określić jako nałożenie porównywalnych podatków przez jurysdykcje w dwu państwach (lub większej liczby państw) na tego samego podatnika z tego samego tytułu i za ten sam okres (tak np.: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk podczas seminarium (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  W niniejszym artykule omówiono zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Chodzi tu więc o odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) (...)

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Prezydent podpisał wczoraj ustawę ratyfikującą konwencję między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Konwencja zastąpi obowiązującą dotychczas umowę z 1974 roku, jak wiele innych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską na przestrzeni ostatnich lat, oparta (...)

Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Do Ministerstwa Finansów wpłynęło blisko sto wniosków o interpretację postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w indywidualnych sprawach - dowiedziała się "Rz". Część przekazały urzędy skarbowe, do których wcześniej podatnicy występowali w tej sprawie. (...)Jak powiedziano nam w MF, rozpatrywaniem wniosków zajmuje się pięcioosobowy wydział podległy Departamentowi (...)

Podwójne opodatkowanie. Prezydent ratyfikował umowę z Singapurem

Podwójne opodatkowanie. Prezydent ratyfikował umowę z Singapurem

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Celem umowy jest zmiana dotychczas obowiązującej umowy między Polską a Republiką Singapuru. Nowa umowa została przygotowana z uwzględnieniem rozwiązań (...)

Czy będzie możliwe zaniechanie poboru podatku od zagranicznych dochodów?

Czy będzie możliwe zaniechanie poboru podatku od zagranicznych dochodów?

Czego dotyczy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej?Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczy umożliwienia Ministrowi Finansów zwolnienia z poboru podatku w sytuacji, gdy podatnicy, mimo zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, są zobowiązani do zapłacenia podatku w Polsce od dochodów uzyskanych za granicą, które już tam (...)

Szef KAS ostrzega przed prowadzeniem działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej...

Szef KAS ostrzega przed prowadzeniem działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej...

Informacja Szefa KAS na temat prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sprawując nadzór nad systemem stosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, analizuje między innymi wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji (...)

Certyfikat rezydencji podatkowej jako sposób uniknięcia podwójnego opodatkowania

Certyfikat rezydencji podatkowej jako sposób uniknięcia podwójnego opodatkowania

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem (poświadczeniem), wydawanym przez administrację podatkową właściwą dla odbiorcy należności, potwierdzającym miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika za granicą dla celów podatkowych. Certyfikatów nie mogą wydawać ani władze administracyjne, ani gminne lub doradcy podatkowi. Za granicą, w większości państw, certyfikat taki (...)

Ważne zmiany w PIT

Ważne zmiany w PIT

  W zasadzie od 1 stycznia 2009 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono wiele zmian. Jednak niektóre zmiany weszły w życie już 1 grudnia 2008 r., a niektóre wejdą dopiero 1 stycznia 2010 r. Poniżej omówione zostały ważniejsze z wprowadzonych zmian. Ustawa nowelizująca z 6 listopada 2008 r. dostosowuje (...)

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nowelizacja ma wejść w życie w zasadzie 1.09.2005 r., ale przepisy dotyczące deklaracji elektronicznych – 16.08.2006 r., a regulacje w sprawie porozumień cenowych i sposobu zaokrąglania – 1.01.2006 r. Udział organizacji społecznej Nowością będzie możliwość uczestniczenia organizacji społecznych w postępowaniu na prawach strony. Celem tej zmiany ma być umocnienie (...)

Umowa o pomocy przy zbiorach a PIT

Umowa o pomocy przy zbiorach a PIT

Minister Finansów przedstawił objaśnienia podatkowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach. Poniżej najważniejsze wyjaśnienia w nich zawarte. Czego dotyczy problem? Objaśnienia dotyczą obowiązków ciążących na rolnikach, jako (...)

Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy we Francji  Zgodnie z art. 15 obowiązującej polsko-francuskiej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (np. w Polsce) otrzymuje z pracy najemnej, podlegają (...)

Rozliczanie dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii

Rozliczanie dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii

Przedstawiamy kolejną serię pytań związanych z PIT od zarobków uzyskanych w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2007 r. Wtedy to będą już obowiązywały postanowienia nowej polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dziś m.in. o rozliczaniu dochodów artystów, menedżerów i emerytów. Od początku 2005 r. mieszkam w Irlandii Północnej. Jestem dyrektorem do spraw technicznych (...)

Cudzoziemcy pracujący w Polsce a PIT

Cudzoziemcy pracujący w Polsce a PIT

Cudzoziemcy pracujący w Polsce Dla określenia obowiązków podatkowych osoby, która osiąga w Polsce dochód, ale może podlegać opodatkowaniu także w innym państwie, decydujące jest określenie, gdzie w rozumieniu prawa podatkowego znajduje się jej miejsce zamieszkania. Rezydencja podatkowa Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), (...)

Opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Czego dotyczy opinia zabezpieczająca? 28 grudnia 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą, w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w kontekście świadczenia pieniężnego uzyskanego przez pracownika z tytułu zawartej z pracodawcą „Umowy dotyczącej uczestnictwa w wyniku sklepu". Opinia dotyczy korzyści podatkowej w podatku (...)

Obcokrajowcy pracujący w Polsce a PIT

Obcokrajowcy pracujący w Polsce a PIT

Dla określenia obowiązków podatkowych w zakrecsie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) osoby, która osiąga w Polsce dochód, ale może podlegać opodatkowaniu również w innym państwie, kluczowym jest określenie, gdzie w rozumieniu prawa podatkowego znajduje się jej miejsce zamieszkania (rezydencja podatkowa).   Jak ustalić miejsce zamieszkania?  Za (...)

Austria i Słowenia - inna metoda unikania podwójnego opodatkowania

Austria i Słowenia - inna metoda unikania podwójnego opodatkowania

W przypadku Austrii i Słowenii dotychczasowa metoda wyłączenia z progresją została zastąpiona metodą proporcjonalnego odliczenia. Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania Ministerstwo Finansów przypmniało, że od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z Austrią (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych 26 czerwca 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych (Nr 004/17). Resort zidentyfikował bowiem przypadki wykorzystywania podatkowych grup kapitałowych do agresywnej optymalizacji (...)

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane są zazwyczaj według Modelowej Konwencji OECD.   Pod pojęciem zagranicznego zakładu w świetle Umowy Modelowej OECD rozumie się stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa (art. 5 Konwencji Modelowej OECD). Jednakże w praktyce ta definicja (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie? W zakresie opodatkowania (...)

Prawa autorskie do programu a podatek u źródła

Prawa autorskie do programu a podatek u źródła

Chcemy sprzedać prawa autorskie do programu komputerowego spółce mającej siedzibę w Niemczech. Prawa autorskie będą sprzedane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Czy sprzedaż praw autorskich (...)

Podatek u źródła od należności licencyjnej

Podatek u źródła od należności licencyjnej

Spółka polska kupuje licencje w celu dalszej odsprzedaży od zagranicznego dystrybutora - spółki matki, która posiada 100% udziałów w kapitale polskiej spółki. W przypadku posiadania udziałów (...)

Przychody nierezydenta z kapitałów pieniężnych

Przychody nierezydenta z kapitałów pieniężnych

Jaka jest stopa opodatkowania od przychódow z kapitałów pieniężnych osiągniętych w Polsce przez osobę zamieszkałą w Szwajcarii oraz posiadającą w Polsce wyłącznie ograniczony obowiązek podatkowy (...)

Przedstawicielstwo firmy z USA

Przedstawicielstwo firmy z USA

Pytanie związane z działalnością firmy z USA z przedstawicielstwem w Polsce. Po odprowadzeniu VAT 22% jest jeszcze podatek od dochodów, który musi być zapłacony przez firmę, a następnie przez (...)

Opodatkowanie licencji i know-how

Opodatkowanie licencji i know-how

Jesteśmy producentem w Polsce. Chcemy kupić od kontrahenta unijnego z Cypru technologie itp. (know-how). Jak wygląda kwestia opodatkowania podatkiem VAT? Kto płaci podatek? Jak odnosimy w koszty zakup (...)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest podpisana pomiędzy Hongkongiem (...)

Podwójne opodatkowanie i ulgi

Podwójne opodatkowanie i ulgi

W przypadku podwójnego opodatkowania z tytułu pełnego etatu w Londynie i zysku z wynajmu lokalu mieszkalnego wykupionego wraz z lokatorem, rozliczając się w Polsce, jako studentka studiów zaocznych, (...)

Podatek od odsetek dla obcokrajowca

Podatek od odsetek dla obcokrajowca

Obcokrajowiec z kraju Unii Europejskiej otrzymuje w RP z konta bankowego odsetki, od których jest automatycznie przez bank pobierany podatek. Czy pomimo tego musi dany dochód jeszcze raz opodatkować (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia pracowników za granicą

Opodatkowanie wynagrodzenia pracowników za granicą

Nasi pracownnicy zostali oddelegowani do Norwegii, wykonują tam usługi kosultingowe. Ich pobyt będzie przekraczał 183 dni w roku. Zamierzamy zacząć odprowadzać podatek od wynagrodzeń do Norwegii (...)

Dywidenda dla obcokrajowca

Dywidenda dla obcokrajowca

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce jest obywatel Danii. W lipcu wypłacona została wspólnikowi dywidenda. Jaka będzie wysokość podatku do zapłaty od tej dywidendy i na konto jakiego (...)

PIT-38 a ograniczony obowiązek podatkowy

PIT-38 a ograniczony obowiązek podatkowy

Jestem osobą fizyczną, rozliczającą się w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego, gdyż mieszkam za granica i rozliczam się za granicą z dochodów uzyskanych poza Polską. Czy w (...)

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Podpisałem kontrakt z firmą norweską na wykonanie robót budowlanych. W związku z tym chciałbym nowozatrudninych pracowników wysłać do pracy za granicę. Miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie (...)

Podatek pracownika delegowanego

Podatek pracownika delegowanego

Przepisy podatkowe stanowią, że jeśli "odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas każdego dwunastomiesięcznego okresu ...." Jak należy (...)

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

We wrześniu 2005 r. zawarliśmy związek małżeński. Ja od 01.06 r. pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą (na terenie Polski). Mąż jest zatrudniony w Niemczech na umowę (...)

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Spółka komandytowa z siedzibą na Węgrzech, świadczy usługi hostingowe dla podmiotu gospodarczego w Polsce (serwer, domeny, itp.) Moim zdaniem wg naszej klasyfikacji to wg PKWiU 72.30 - przetwarzanie (...)

Firma polska - działalność za granicą

Firma polska - działalność za granicą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (zarejestrowaną w Polsce) - usługi remontowe i budowlane - chce wykonywać swoje usługi za granicą (na terenie UE) na rzecz zagranicznych odbiorców. (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia z pracy w Norwegii

Opodatkowanie wynagrodzenia z pracy w Norwegii

W marcu tego roku podpisaliśmy z norweską firmą kontrakt na usługi konsultingowe. W kwietniu wysłaliśmy do norweskiej firmy swoich pracowników. Będą tam przebywać do końca 2006 roku. Pracownikom (...)

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Generalnie miałam jechać do Walii, ale jeśli okazałoby się, że mniejsze podatki płaciłabym przy wyjeździe do Irlandii, starałabym się o pracę tam właśnie. Jak wygląda wyłączenie z progresją (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie (...)

Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania formularzy do urzędów. (...)

Opodatkowanie spadku nabytego przez obcokrajowca

Opodatkowanie spadku nabytego przez obcokrajowca

Nabędę w spadku mieszkanie własnościowe w Polsce. Mam jedynie obywatelstwo niemieckie. Mieszkam na stałe za granicą i nie jestem zameldowany w Polsce i nie man NIPu. Czy muszę zapłacić w Polsce (...)

Spadek z USA a obowiązek podatkowy

Spadek z USA a obowiązek podatkowy

Czy należy płacić podatek od spadku (pieniądze) z USA? Zanim otrzymaliśmy czek, dostaliśmy informację, że podatek od tej kwoty został już zapłacony w USA. Wraz z czekiem otrzymaliśmy formularz (...)

Działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce

Działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce

Obcokrajowiec z kraju UE założył w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy przy wyborze formy opodatkowania obowiązują go te (...)

PIT-11 pracownika delegowanego do Danii

PIT-11 pracownika delegowanego do Danii

Pracodawca polski zatrudnił pracownika w celu delegowania do pracy w Danii. W umowie o pracę pracownik ma wpisane jako miejsce świadczenia pracy miasto duńskie. Podatki i składki na ubezpieczenie (...)

Certyfikat Rezydencji

Certyfikat Rezydencji

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych osiągniętych w Polsce przez osobę posiadającą (...)

Dochód z pracy w Irlandii i najmu w Polsce

Dochód z pracy w Irlandii i najmu w Polsce

Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga wyłącznie dochody z pracy najemnej w Irlandii i zamierza w przyszłości wynajmować lokale w Polsce. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli wybierze opodatkowanie (...)

Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

W 2006 roku prowadziłem w Norwegii firmę. Firma była zarejestrowana w Norwegii, nie w Polsce. Uzyskałem tam dochód z tej firmy, od którego został zapłacony w Norwegii podatek. Nie uzyskałam żadnych (...)

Wynagrodzenie prezesa zarządu w sp. z o.o.

Wynagrodzenie prezesa zarządu w sp. z o.o.

Prezesem Sp. z o.o. (dwóch udziałowców), zarejestrowanej w Polsce, jest cudzoziemiec (narodowość holenderska); nie posiada polskiej rezydencji podatkowej. Jak wygląda kwestia wypłaty wynagrodzenia (...)

Podatek u bukmachera

Podatek u bukmachera

Grałem u bukmacherów internetowych, używając karty kredytowej, zagranicznych firm, mających swe siedziby np. na Antylach Holenderskich, w rajach podatkowych, jeden w Anglii. Nie płaciłem żadnego (...)

FORUM PRAWNE

Prawo meldunkowe

Prawo meldunkowe Proszę o wyjaśnienie relacji pomiędzy miejscem zameldowania na pobyt stały a miejscem stałego pobytu wynoszącym ponad 183 dni w roku. Jakie akty prawne to normują? Sprawa dotyczy (...)

Kiedy nowe prawo podatkowe z Cyprem?

Kiedy nowe prawo podatkowe z Cyprem? Kiedy zacznie obowiązywać zmieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem ? Podobno nie będzie to obowiązywać od 1 stycznia, czy to prawda? Jest (...)

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

darowizna

darowizna witam, mam pytanie rodzice chcieliby przekazac mi darowizne w kwocie ok 100tys zł problem tkwi w tym ze tata pracuje za granica dokladnie w norwegii i rozlicza go tam firma w ktorej pracuje (...)

Podatek od pracy w UK.

Podatek od pracy w UK. Witam. W celu rozwiania moich wątpliwości chciałbym poruszyć kwestię podatku od pracy wykonywanej na Wyspach Brytyjskich. Moja wątpliwość wynika ze sprzecznych informacji (...)

UMOWA O DZIELO Z PODMITEM ZAGRANICZNYM???

UMOWA O DZIELO Z PODMITEM ZAGRANICZNYM??? Witam, Czy ja jako polski student, mieszkajacy na stale w Polsce moze wykonac strone WWW firmie z Austrii na podstawie Umowy o Dzielo? A jezeli TAK to kto z nas (...)

umowa Polsko-Cypryjska

umowa Polsko-Cypryjska Pytanie odnośnie zmian w umowach z Cyprem, od 1 stycznia 2012 mają wejść w życie nowe przepisy, ale nadal nie wiadomo jake, kiedy rząd udostępni treść umowy? Umowa z (...)

Filipiny - podatki

Filipiny - podatki Cześć wszystkim! Mam taki o to problem: Dostałem ofertę pracy dla Polskiej spółki w Manili, mam się zajmować ich biurem. Kontrakt na 3 lata. Jestem na etapie negocjowania wynagrodzenia (...)

Rok w Australii (praca na 1/2 etatu, rozliczenie w AU), a podatek w PL

Rok w Australii (praca na 1/2 etatu, rozliczenie w AU), a podatek w PL Witam. Kieruję się do Państwa o doradztwo w mojej sytuacji. W grudniu 2016 roku wziąłem bezpłatny roczny urlop w zakładzie (...)

Hiszpania - podwójne opodatkowanie

Hiszpania - podwójne opodatkowanie Chciałabym poprosić o właściwe źródła, które wyraźnie opisują sytuację osób jednej narodowości, które zarabiają część przychodów w swoim rodzimym (...)

Lokata za granicą

Lokata za granicą Mam dwa obywatelstwa: białoruskie i polskie. Mieszkam na stałe w Polsce. Chciałbym założyć lokatę w jednym z białoruskich banków. Na Białorusi nie ma podatku na odsetki od (...)

Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (wykonywanych

Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (wykonywanych Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (...)

Mieszkanie do wynajęcia w Polsce, dochody zagraniczne - co z podatkiem od wynajmu?

Mieszkanie do wynajęcia w Polsce, dochody zagraniczne - co z podatkiem od wynajmu? Kupiłam mieszkanie w Polsce, które chciałabym wynająć na rok lub dwa. Pojawił sie problem, ponieważ wiem, że (...)

spadek za granicą

spadek za granicą Witam, czy będę musiała zapłacić podatek od spadku który odziedziczyłam za granicą? Jeżeli w tamtym kraju płace podatek to w Polsce też będę musiała? Na podstawie art.2 (...)

Porady prawne