Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

1.2.2010

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W umowach deweloperskich, jako kontraktach najczęściej wciąż narzucanych jednostronnie konsumentowi przez przedsiębiorcę, znajdujemy niejednokrotnie postanowienia niezgodne z prawem czy dobrymi obyczajami. W języku prawniczym noszą one nazwę „klauzul niedozwolonych". W tym artykule postaramy się zwrócić uwagę na najbardziej powszechne i najbardziej niebezpieczne dla nabywcy rodzaje klauzul.

Postanowienia waloryzujące cenę lokalu

Do najczęściej spotykanych klauzul zdecydowanie niekorzystnie kształtujących sytuację nabywcy należą przede wszystkim postanowienia waloryzujące cenę lokalu z uwagi na zmiany w jego powierzchni, stwierdzone przykładowo podczas inwentaryzacji powykonawczej, czy też ze względu na wzrost kosztów materiałów i pracy. Powoduje to, że ostateczna cena lokalu pozostaje dla nabywcy zagadką, a najczęściej zapowiada, że będzie on zmuszony dopłacać do interesu, co jest niedopuszczalne. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK") słabszy uczestnik rynku powinien mieć zagwarantowane, że ewentualna zmiana warunków kontraktu z przedsiębiorcą może nastąpić jedynie na skutek obiektywnych okoliczności.

Jakich utrudnień dla nabywcy w odstąpieniu od umowy nie wolno ustalać w umowie?

Często spotykaną pułapką w umowach deweloperskich jest ustanawianie na rzecz dewelopera rażąco wygórowanych kar umownych czy odstępnego. O problemie tym była mowa w artykule poświęconym m.in. instytucji kary umownej: Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Przykładem innej klauzuli niedozwolonej jest następujące postanowienie zawarte w umowie deweloperskiej:

„Kupujący niniejszym wyraża zgodę na stosowanie przez sprzedającego zamiennych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, pod warunkiem zaakceptowania ich przez projektanta oraz na zasadach przewidzianych przez prawo budowlane."

W tej konkretnej klauzuli nabywca nie ma w ogóle zagwarantowanej możliwości odstąpienia od umowy z powodu zmiany powyższych składników. Czasem zdarza się, iż ma zagwarantowane prawo odstąpienia wyłącznie, gdy zmiana przekroczy określony wskaźnik.

Natomiast, zgodnie z art. 385pkt 19 KC, niedozwolonym postanowieniem umownym jest zapis, który przewiduje wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia. Tym samym powołane postanowienie umowne powinno być uznane za niedozwolone. Dodatkowo art. 3833 pkt 10 KC przewiduje, iż nieważne jest postanowienie, które uprawnia kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy, bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie.

Jakich postanowień odnośnie ceny nie powinna zawierać umowa deweloperska?

Innym przykładem klauzuli niedozwolonej jest następujący zapis:

„Cena lokalu nie obejmuje VAT, który zostanie doliczony w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury."

Według tego postanowienia, jeżeli w dniu wystawienia faktury VAT będzie wyższy niż w dniu, w którym konsument podpisywał z deweloperem umowę, będzie musiał zapłacić cenę mieszkania powiększoną o wzrost tego podatku. Powyższa klauzula również nie jest zgodna z prawem, gdyż nie przyznaje nabywcy prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zmiany ceny po zawarciu umowy z deweloperem (zob. art. 3853 pkt 20 KC).

Jak nie powinno się ustalać terminu realizacji umowy przez dewelopera? 

Kolejnym, często spotyka się postanowienie w umowie deweloperskiej o następującej treści:

„Deweloper zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wydania mieszkania w związku z opóźnieniem w działaniu właściwych organów administracji oraz zastrzega sobie prawo przedłużenia stosownych terminów o czas trwania przeszkody."

W innej wersji tej klauzuli deweloperzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia terminu z przyczyn niezależnych od dewelopera, powołując się przykładowo na zmiany prawa budowlanego. Wynika z tego termin wydania lokalu może być określany przez sprzedającego praktycznie dowolnie. Dodatkowo niejednokrotnie zdarza się, że deweloper nakłada na siebie obowiązek powiadomienia klienta o każdorazowym wstrzymaniu robót dopiero wówczas, gdy takie wstrzymanie trwa dłużej niż 60 dni.

Natomiast, zgodnie z art. 3853 pkt 2 KC, niedozwoloną klauzulą jest postanowienie umowne, które istotnie ogranicza odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W ten sposób deweloper niewątpliwie ogranicza istotnie swoją odpowiedzialność względem kontrahenta.

Jakie niedozwolone klauzule umowne wiążą się z odbiorem mieszkania przez nabywcę? 

Kolejnym postanowieniem umownym, które z gruntu budzi zastrzeżenia co do jego ważności jest postanowienie w brzmieniu:

„W przypadku niestawienia się nabywcy w terminie sprzedający ma prawo do dokonania jednostronnego odbioru lokalu."

Jest to sytuacja wyjątkowo niebezpieczna, ponieważ dzięki takiemu postanowieniu deweloper może jednostronnie stwierdzić, że przekazywana przez niego nieruchomość jest zgodna z umową. Takie postanowienie umożliwia więc dokonywanie wiążącej interpretacji umowy przez jedną ze stron, co stanowi klauzulę niedozwoloną zgodnie z art. 385pkt 9 KC. Tego rodzaju postanowienia pozbawiają nabywcę prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu stwierdzonych wad i także z tego względu są niedopuszczalne.

Z powyższym postanowieniem wiąże się również postanowienie:

„Kupujący zostanie powiadomiony o terminie odbioru lokalu z siedmiodniowym uprzedzeniem."

Jest to rozwiązanie niekorzystne dla nabywcy, gdyż termin powiadomienia o odbiorze lokalu jest zbyt krótki. Rodzi to niebezpieczeństwo, że w sytuacji, gdy przykładowo nabywca będzie przebywał na urlopie, pozbawiony będzie możliwości dokonania kontroli stanu technicznego kupowanego mieszkania oraz wnoszenia zastrzeżeń czy roszczeń z tytułu jego wad i niezgodności z umową.

Jakich postanowień odnośnie odpowiedzialności za wady i uszkodzenia lokalu nie powinna zawierać umowa deweloperska?

Nawiązując do wad i uszkodzeń lokalu, należy przytoczyć kolejną klauzulę niedozwoloną stosowaną w umowach deweloperskich:

„Sprzedający zwolniony jest od odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstałe w budynku po dacie jego odbioru przez nabywcę."

Zgodnie z art. 3853 pkt 2 KC, niedozwolonym jest zapis umowny, który wyłącza lub istotnie ogranicza odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Deweloper, jako profesjonalista, zobowiązany jest wykonać umowę z należytą starannością wymaganą w stosunkach danego rodzaju. Wyłączenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez dewelopera, choćby skutki tych uszkodzeń pojawiły się już po dacie odbioru lokalu przez nabywcę, jest niedopuszczalne, a klauzula taka jest niedozwolona.

Jakie jeszcze klauzule w umowach deweloperskich mogą naruszać interesy nabywców? 

Kolejnym kontrowersyjnym postanowieniem jest umieszczanie w umowach deweloperskich następującej treści:

„Do dnia wskazanego w umowie sprzedającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny."

Należy z całą mocą podkreślić, że żaden przepis Kodeksu cywilnego nie daje deweloperowi tego rodzaju prawa. Jest to postanowienie oczywiście sprzeczne z prawem. Dodatkowo, drugiej stronie umowy, tj. kupującemu nie przysługuje analogiczne uprawnienie. Taka klauzula stanowi przykład nierównego traktowania stron umowy deweloperskiej oraz wykorzystywania przez dewelopera pozycji profesjonalisty. Inna wersja tego rodzaju klauzuli zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z powodu problemów technicznych, bez przyznania nabywcy prawa do należnych kar umownych czy odsetek od wpłaconych do tej pory należności.

Z powyższym postanowieniem łączą się też inne klauzule naruszające prawa klientów dewelopera:

„Deweloper zastrzega sobie 90-dniowy termin zwrotu klientowi wpłaconej przez niego raty."

Zdecydowanie jest to zbyt długi termin i narusza on interesy nabywców. Klient ponosi stratę, pozbawiony jest bowiem możliwości korzystania z jego własnych środków pieniężnych. Natomiast deweloper może w tym samym czasie korzystać z nich i pobierać pożytki. Pieniądze nabywcy pozostają w dyspozycji dewelopera bez jakiejkolwiek podstawy prawnej i przynoszą mu wymierne profity, podczas gdy nabywca traci.

Kolejnym postanowieniem umownym niebezpiecznym dla nabywcy jest następujący zapis:

„Każde pismo wysłane na wskazany przez nabywcę adres może być uznane za skutecznie doręczone, nawet jeśli nie zostanie przez niego odebrane i nadawca otrzyma od operatora pocztowego informację o nieodebraniu pisma."

Zgodnie z art. 3853 pkt 9 KC, niedozwolonym postanowieniem umownym jest zapis, który przyznaje kontrahentowi konsumenta uprawnienie do dokonywania wiążącej interpretacji umowy. Według bowiem art. 61 KC oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. W razie wątpliwości, czy oświadczenie zostało złożone w sposób prawidłowy rozstrzyga sąd powszechny, a nie deweloper. 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej

  Ogólna charakterystyka prawa odstąpienia od umowy Klauzule regulujące prawo odstąpienia od umowy umieszczane są obecnie niemal we wszystkich umowach deweloperskich. Z uwagi na to, iż należą one do najbardziej istotnych postanowień umowy z punktu widzenia nabywcy, warto jest poświęcić im więcej czasu przy analizie konkretnej umowy. Zacznijmy od krótkiej charakterystyki (...)

Vesting – sposób na motywowanie menedżerów spółek kapitałowych

Vesting – sposób na motywowanie menedżerów spółek kapitałowych

Często spotykamy się z zapytaniami dotyczącymi stosowania środków motywowania członków zarządu i dyrektorów zatrudnianych w spółkach kapitałowych, tak aby spółki te osiągały jak najlepsze wyniki. Odpowiedzią dla osób poszukujących rozwiązań motywacyjnych może być vesting. Vesting jest rozwiązaniem, które w zamian za osiąganie jak (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej umowy deweloperskiej. W praktyce często niestety umowy rezerwacyjne proponowane są przez dewelopera (...)

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

  Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej Generalna zasada określająca odpowiedzialność stron umowy deweloperskiej wyrażona jest w art. 471 Kodeksu cywilnego (dalej: KC). Zgodnie z tym przepisem, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (...)

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Niedozwolone klauzule umowne W przypadku wielu dziedzin życia konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Mają oni tylko możliwość podpisania kontraktu albo jego odrzucenia w całości. Dotyczy to na przykład umów stosowanych przez banki, operatorów telefonii, deweloperów, zakłady ubezpieczeń, biura podróży, (...)

Niedozwolone klauzule w umowie deweloperskiej - jak się przed nimi bronić?

Niedozwolone klauzule w umowie deweloperskiej - jak się przed nimi bronić?

Niestety znaczna część postanowień umów deweloperskich wciąż może być zakwalifikowana jako klauzule niedozwolone. Z danych UOKiK wynika, że co dziesięta klauzula w rejestrze postanownień wzorców umowy uznanych za niedozwolone dotyczy rynku nieruchomości. Jak sprawdzić, czy umowa deweloperska nie zawiera niedozwolonych postanowień?Nabywca, zanim zdecyduje się podpisać umowę, (...)

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  Co to są niedozwolone postanowienia umowne?  Niedozwolone klauzule umowne to takie jej zapisy, które kreują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Wbrew potocznemu rozumieniu pojęcia „konsument”, nie chodzi tu o umowy, których przedmiotem są artykuły spożywcze. Konsument to każda (...)

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

Rodzice będą dziedziczyli przed rodzeństwem. Do kręgu spadkobierców ustawowych zostaną włączeni dziadkowie jak i pasierbowie zmarłego. Takie zmiany szykuje Sejm, nowelizując obowiązujące od 1965 roku zasady dziedziczenia ustawowego. Teraz czekają one na stanowisko Senatu.Czy zmiany te będą korzystne i czym należy je uzasadniać?Obowiązujące od 1965 roku przepisy o dziedziczeniu ustawowym (...)

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

Stan faktyczny  Problem dotyczy dostawy energii przez Wojskową Agencję Mieszkaniową do lokali mieszkalnych w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Właścicielem transformatora, z którego dostarczana jest energia elektryczna do lokali mieszkalnych jest WAM. Dostawcą średniego napięcia jest spółka X. Obecnie w toku jest przejmowanie stacji trafo przez (...)

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

  Jakie umowy o dzieło są uregulowane w sposób szczególny? Do części umów o dzieło, wyróżnionych zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej, znajdą zastosowanie modyfikacje wynikające z odpowiedniego stosowania przepisów o sprzedaży konsumenckiej. A mianowicie, do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego (...)

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 15 lutego 2021 r. wydał interpretację ogólną nr DD6.8202.4.2020 w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy. Wydana przez MF interpretacja ogólna wyjaśnia ewentualne wątpliwości co do modyfikacji treści umowy leasingu, a także skutków sprzedaży przedmiotu leasingu (...)

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Pozwany zobowiązał się wobec powoda do do wybudowania i sprzedaży lokali mieszkalnych. Umowy" te zawarto w zwykłej formie pisemnej. Pozwany nie wykonał umowy w terminie, dlatego powód odstąpił od tych umów i wytoczył powództwo o naprawienie szkody (m.in. korzyści utracone w związku ze wzrostem cen mieszkań). Sąd Okręgowy, który rozpatrywał sprawę, uznał, (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Dlaczego umowa deweloperska nie jest umową przedwstępną?

Dlaczego umowa deweloperska nie jest umową przedwstępną?

Art. 9 ustawy o własności lokali stanowi, że odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę (umowa deweloperska).Sąd Najwyższy stwierdził, (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własym (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji inwestycji. Treść oferty wiąże oferenta (składającego ofertę) i dlatego trzeba zwrócić (...)

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska

Lepsza ochrona konsumentów Sejm przyjął nową ustawę deweloperską, która wzmocni ochronę osób kupujących nieruchomości mieszkaniowe na rynku pierwotnym. Jedną z ważniejszych zmian jest utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, z którego będą wypłacane pieniądze m.in. w przypadku upadłości dewelopera lub banku powyżej kwoty gwarantowanej przez (...)

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

Rękojmia - czyli co? Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Jeśli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, (...)

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kto zawiera umowę o kredyt konsumencki i czego ona dotyczy?   Ustawa ta reguluje zasady udzielania kredytu konsumentom, czyli osobom fizycznym, które zawierają umowy z przedsiębiorcami w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Drugą stroną umowy są przedsiębiorcy, którzy podlegają tej ustawie tylko wówczas, gdy kredyt jest udzielany w zakresie (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Jeżeli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu. Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków, w których sprawdza, czy prawidłowo rozliczają się (...)

Reklamacja towarów. Kilka rad, jak skutecznie to zrobić

Reklamacja towarów. Kilka rad, jak skutecznie to zrobić

Reklamacja, zwrot zakupionego sprzętu na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a może rękojmia - z jakich praw przysługujących konsumentom można korzystać, gdy zakupiony towar ulegnie awarii, odbiega od tego co było nam oferowane przy jego zakupie lub po prostu jego zakup nie był trafnym wyborem - radzą specjaliści. Choć pojęcia gwarancji, niezgodności (...)

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

  Co rozumiemy pod pojęciem "umowa zawierana na odległość"? Umowę zawieraną na odległość cechują następujące elementy: brak jednoczesnej obecności obu stron - nie jest to spotkanie w cztery oczy w lokalu przedsiębiorcy, zorganizowanie działalności przedsiębiorcy na zasadzie zawierania umów na odległość (przedsiębiorca nie posiada zazwyczaj placówek swojego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Niedozwolone klauzule umowne

Niedozwolone klauzule umowne

Mam podpisaną umowę o dzieło na wykonywanie dzieła, ale dopiero począwszy od października, natomiast umowa jest z datą czerwcową. Jest na umowie klauzula, że jeśli ja zerwę umowę, to ja płacę (...)

Opłata za odwołanie od kary za brak biletu

Opłata za odwołanie od kary za brak biletu

Czy PKP ma prawo pobierać opłatę manipulacyjną za rozpatrzenie odwołania się od niesłusznie wystawionego mandatu? W piśmie, jakie otrzymałam PKP zawiadamia mnie, że należności zostaną anulowane (...)

Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Co należy zrobić, jeśli w umowie znajdują się klauzule umowne niedozwolone? Czy wtedy ważność traci cała umowa? Jeśli umowa, zawiera niedozwolone postanowienia to - zgodnie z przepisami Kodeksu (...)

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zamiany mieszkania na większe. Znalazłem odpowiadającą mi ofertę na portalu allegro i zadzwoniłem pod podany nr. Odebrała pani z biura nieruchomości, (...)

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Bardzo proszę Państwa o pomoc w następującej sprawie: 3 miesiące temu przedzwoniła do mnie Pani z portalu który zamieszcza ogłoszenia z ofertami sprzedaży nieruchomości, z propozycją o zamieszczeniu (...)

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

W zakładzie będzie obowiązywał Regulamin wynagradzania. W tym Regulaminie pracodawca określił dwa miejsca (miasta) wykonywania pracy. Jest to praca maszynisty PKP, system równoważnego czasu pracy. W (...)

Treść umowy przedwstępnej

Treść umowy przedwstępnej

Czy umowa przedwstępna kupna nieruchomości musi określać, iż sprzedający zobowiązuje się do nie pobierania opłat za obciążenie jego sąsiedniej nieruchomości służebnościami, aby można taki (...)

Elementy umowy przedwstępnej

Elementy umowy przedwstępnej

Jakie elementy powinna zawierać umowa przedwstępna, o której mowa w Kodeksie cywilnym? Zgodnie z brzmieniem art. 389 § 1 kc umowa przedwstępna powinna określać (...)

Sprzedaż lokalu przed wyodrębnieniem

Sprzedaż lokalu przed wyodrębnieniem

Mamy podpisaną z deweloperem przedwstępną umowę cywilnoprawną sprzedaży lokalu mieszkalnego z miejscem postojowym. Wg. informacji uzyskanej od dewelopera przekazywanie mieszkań - w rozumieniu wpuszczenia (...)

Powództwo o wydanie orzeczenia zastępującego oświadczenie woli

Powództwo o wydanie orzeczenia zastępującego oświadczenie woli

Nie mogę się skontaktować z deweloperem z którym zawarłem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Chcę wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Moc wiążąca dokumentu nazwanego

Moc wiążąca dokumentu nazwanego "porozumienie"

W lipcu 2005 r. zostało zawarte porozumienie między mną czyli właścicielem lokalu handlowego w Świnoujściu a deweloperem ze Szczecina, który wybudował apartamentowce tuż obok mnie. Wymagana była (...)

Naprawa własna budynku objętego rękojmią

Naprawa własna budynku objętego rękojmią

Firma zakupiła lokal użytkowy od dewelopera. Developer przy sprzedaży pisemnie oświadczył iż przekazuje lokal bez wad fizycznych i udziela na niego 3 letniej rękojmi. Po 3-ch miesiącach eksploatacji (...)

TBS jako developer

TBS jako developer

Czy developerem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego? Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek (...)

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Jesteśmy firmą motoryzacyjną działającą na polskim rynku. W jakim terminie mogę przyjąć zakupiony u mnie towar, który jest nienaruszony, a nabywca przedstawi dowód zakupu? Zwrócenie sprzedawcy (...)

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Prosimy o opinię prawną w sprawie reklamacji towaru przez klienta. W naszym stacjonarnym sklepie (działamy również przez internet), klient zakupił towar. Nie zajrzał on do pudełka czy z towarem (...)

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Moje pytanie dotyczy zwrotu towaru przy sprzedaży wysyłkowej ale od strony firmy. - kupujący kupuje przez internet nowy produkt za bardzo wysoką kwotę (ponad 10 tys zł). - towar w ofercie (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Mama wysłała pismo polecone z potwierdzeniem odbioru do firmy, która przez akwizytora "namówiła" mamę na zakup produktu na raty. Pismo zostało wysłane w terminie (na trzeci dzień od zaistniałej (...)

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Przedsiębiorca pożyczkowy udziela darmowej pożyczki konsumentowi; konsument zobowiązany jest do spłaty takiej samej kwoty jaką pożyczył i nie ponosi jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych (...)

FORUM PRAWNE

pułapki w umowach telekomunikacyjnych

pułapki w umowach telekomunikacyjnych Mam pewne wątpliwości związanych z zawarciem umowy z firma telekomunikacyjną. Stąd mój post. Chciałbym się dowiedzieć jakie pułapki najczęściej szykują (...)

Sprawdzenie umowy deweloperskiej, szukam prawnika z Lublina

Sprawdzenie umowy deweloperskiej, szukam prawnika z Lublina Witam! Nie wiem, czy zakładam w dobrym dziale. Szukam prawnika z Lublina, który pomoże w sprawdzeniu umowy z deweloperem, może też sprawdzi (...)

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego Prowadzę sklep internetowy, strona zawiera regulamin sklepu, jednak regulamin ten nie był aktualizowany od momentu założenia sklepu. Do tej pory nie miałem (...)

Przedsiębiorcy stosującego klauzule niedozwolone.

Przedsiębiorcy stosującego klauzule niedozwolone. Czy z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w ramach kontroli abstrakcyjnej można wystąpić nawet w sytuacji gdy przedsiębiorca (...)

Klauzule niedozwolone

Klauzule niedozwolone Witam, mam takie pytanie. Jeżeli w regulaminie wysyłkowym pewnego znanego sklepu znalazłam coś co nie powinno się tam w żadnej mierze znaleźć, i widzę że ten sklep nabija (...)

Klauzule niedozwolone

Klauzule niedozwolone czy odmowa reklamacji po 7 dniach łamie prawo, tzn czy jest klauzulą niedozwoloną? chodzi o produkt rtv, nie uzywany z paragonem.

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

3 kazusy z prawa cywilnego - same problemy

3 kazusy z prawa cywilnego - same problemy Witam, mamy do rozwiązania 3 kazusy z KC i mam z tym wielki problem bo swoją złożonością stważają duży problem. Zdaje sobie sprawę, że to jest dużo (...)

Umowa o pracę na czas określony bez przedłużenia

Umowa o pracę na czas określony bez przedłużenia Witam, sprawa wygląda następująco. Współprace z pracodawcą(czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) rozpocząłem umową określoną (...)

Umowa przedwstępna na usługi księgowe

Umowa przedwstępna na usługi księgowe Na początku marca planuję otworzyć biuro rachunkowe. Na rozpoczęcie działalności planuję pozyskanie Funduszy z Powiatowego Urzędu Pracy. Aby udowodnić, (...)

Najem mieszkania a umowa deweloperska

Najem mieszkania a umowa deweloperska Witam serdecznie. Kupiłem kawalerkę na wynajem. Kawalerke już mógłbym wynajmować ale jedynym dokumentem przypisującym mieszkanie do mnie jest umowa deweloperska. (...)

Umowa deweloperska - treść

Umowa deweloperska - treść Drodzy forumowicze, w najbliższych dniach mam zamiar podpisać umowę deweloperską. Przeczytałem o takich umowach wiele artykułów na co zwracać uwagę i wydaje mi się, (...)

Umowa deweloperska, szukam specjalisty Lublin

Umowa deweloperska, szukam specjalisty Lublin Szukam specjalisty z Lublina, radcy czy adwokata, ktory udzieli mi porady i wsparcia przy zawieraniu umowy deweloperskiej. Zależy mi na sprawdzeniu umowy, (...)

umowa deweloperska - notariusz w Łodzi z doświadczeniem?

umowa deweloperska - notariusz w Łodzi z doświadczeniem? jestem z łodzi i szukam doświadczonego notariusza w tworzeniu umów deweloperskich. Macie jakieś namiary? Jak wygląda w ogóle taka umowa? (...)

Opóźnienie inwestycji budowlanej

Opóźnienie inwestycji budowlanej Dzień Dobry, W dużym skrócie: Umowa deweloperska mówi o terminie zakończenia inwestycji i terminie przekazania własności. Terminy to kolejno 01.07.2021 dla terminu (...)

Deweloper

Deweloper Dzień dobry, 3 lata temu kupiłem mieszkanie. W tym roku wyszedł grzyb na jednej ze ścian. Deweloper stwierdził nieprawidłową wentylację i zalecił bym na własny koszt zamontował nawiewniki (...)

deweloper

deweloper Witam, Deweloper nie wywiązał się z umowy deweloperskie, w postaci aktu notarialnego. Co mogę teraz zrobić?

Pomoc w sprawie egzekwowania rękojmi

Pomoc w sprawie egzekwowania rękojmi Witam Serdecznie, W maju tego roku zakupiłem mieszkanie. Jak się okazało, niestety od dewelopera który po otrzymaniu pieniędzy za ostatnią fakturę, przestał (...)

Opóźnienie dewelopera w przeniesieniu własności nieruchomości.

Opóźnienie dewelopera w przeniesieniu własności nieruchomości. Witam Deweloper spóźnił się z przeniesieniem prawa własności do zakupionego lokalu i odrzucił moje żądanie wypłaty kary umownej. (...)

Koszty notarialne kupujący a deweloper

Koszty notarialne kupujący a deweloper Witam, Jestem na etapie zakupu mieszkania, jednak mieszkanie zostanie wykończone przez dewelopera zgodnie z zawartą z nim umową (była to forma promocji, jaką (...)

Porady prawne