17.8.2020

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nakładanie kar administracyjnych

Kary administracyjne mają być adekwatne do naruszenia prawa

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła wiele istotnych zmian w procedurze administracyjnej. Do podstawowych celów tej nowelizacji należało zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa.

Nowelizacja wprowadza również ogólne zasady dotyczące admini­stracyjnych kar pieniężnych, tzn. sankcji finansowych nakładanych decy­zją administracyjną.

Materia kar jest „rozrzucona” w przepisach szczegółowych (np. dotyczących ochrony środowiska, ochrony konsumentów i w wielu innych ustawach). Brak jest jednolitych standardów, zwłaszcza że regulacje poszczególnych ustaw są często fragmentaryczne. Niejednokrotnie przepisy nie zawierają wytycznych, którymi organ powinien się kierować wymierzając kary. W wie­lu kategoriach spraw brakuje też regulacji, które pozwalają na odstąpienie od jej nałożenia. Powoduje to, że w praktyce kary administracyjne okazują się czasem bardziej dotkliwe niż sankcje karne.

Najważniejsze z nowych rozwiązań:

 • wskazanie okoliczności, które organ powinien wziąć pod uwagę wy­mierzając wysokość kary,
 • określenie sytuacji, w których organ może albo musi odstąpić od kary,
 • wprowadzenie zasady, zgodnie z którą strona nie może być ukarana, gdy do naruszenia prawa doszło wskutek siły wyższej,
 • uregulowanie terminów przedawnienia nakładania i egzekucji kar,
 • określenie zasad udzielania ulg w zapłacie kar.

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują jednolite standardy wymierza­nia i nakładania kar, a także udzielania ulg w ich wykonaniu. Ma to zapewnić odpowiednią do rodzaju i wagi naruszenia prawa reakcję organów na nie­przestrzeganie obowiązków administracyjnych. Chodzi o zapewnienie adekwatnych kar administracyjnych.

W jaki sposób organ powinien wymierzać karę i odstępować od jej nałożenia?

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.) określiła okoliczności, które organ powinien wziąć pod uwa­gę, wymierzając karę administracyjną pieniężną oraz sytuacje, w których or­gan musi albo może odstąpić od nałożenia kary.

Przez wymiar kary administracyjnej należy rozumieć decyzję co do wyso­kości kary, podjętą w ramach uznania organu. Wymiar kary zachodzi więc w przypadkach, kiedy przepisy określają wysokość kary administracyjnej „widełkowo” (np. w wysokości od 3 tys. do 10 tys. złotych) albo przez określenie maksymalnej wysokości kary (np. do 10 tys. złotych).

Przykład:

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub przepisów wią­żących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 złotych do 10 tys. złotych (wg art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych).

Jeśli przepis prawa określa wysokość kary w sposób sztywny (bezwzględny), to organ nie ma prawa obniżenia wysokości tej kary, bio­rąc pod uwagę dyrektywy wymiaru kary administracyjnej (np. niski stopień przyczynienia się strony bądź brak korzyści).

Przykład:

Rolnik wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, który wytworzył biopaliwa ciekłe w ilości przekraczającej roczny limit podlega karze pieniężnej w wysokości 15 tys. złotych (wg art. 33 ust. 8 pkt 3 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych).

Niezależnie od sposobu określenia w przepisach wysokości kary, możliwe jest zaś zastosowanie przepisów o odstąpieniu od jej nałożenia.

Okoliczności, które należy rozważyć przy wydawaniu decyzji w przedmiocie kary administracyjnej pieniężnej:

 • przy nakładaniu kary - dot. wszystkich kar pieniężnych - organ musi zdecydować, czy należy ukarać stronę:
  • organ musi odstąpić od kary, gdy: waga naruszenia jest znikoma a strona zaprzestała naruszenia, bądź też strona została prawomocnie ukarana za to samo zachowanie i spełnione są cele kary administracyjnej 
  • organ może odstąpić od kary, gdy: strona usunęła naruszenie lub powiadomiła właściwe podmioty o tym naruszeniu, a jednocześnie spełnione zostaną cele kary administracyjnej  
 • przy wymierzaniu kary - dot. kar pieniężnych określonych jako kwota „od-do” albo przez wskazanie kwoty maksymalnej - przy określaniu wysokości kary należy wziąć pod uwagę:
  • jaka jest waga i okoliczności naruszenia prawa, 
  • jak często dochodziło do niedopełnienia obowiązku albo naruszenia zakazu tego samego rodzaju w przeszłości,
  • czy sprawca był już karany za to samo zachowanie (za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie czy wykroczenie skarbowe),
  • czy osoba, której wymierzana jest kara administracyjna, przyczyniła się do powstania naruszenia prawa, a jeżeli tak, to w jakim stopniu,
  • czy podjęła dobrowolnie działania w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa,
  • czy osiągnęła korzyść lub uniknęła straty w związku ze swoim zachowaniem, a jeśli tak, to jaka była jej wysokość,
  • warunki osobiste, czyli sytuację materialną, rodzinną strony (w przypadku osoby fizycznej). 

Organ musi odstąpić od nałożenia kary, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • waga naruszenia prawa jest znikoma (np. nie została wyrzą­dzona szkoda ani zagrożenie dla innych osób, nie ucierpiało chronione do­bro prawne, m.in. środowisko naturalne), a strona zaprzestała zachowania, które naruszało prawo,
 • strona za to samo zachowanie już została ukarana – karą administracyj­ną pieniężną (np. na podstawie innych przepisów) albo prawomocną karą w rozumieniu przepisów karnych lub karnoskarbowych (w tym – za wy­kroczenie) i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna.

Jeżeli powyższe okoliczności nie są spełnione (np. stopnia szkodliwości zacho­wania, które podlega ukaraniu, nie można uznać za znikomy), ale biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy usunięcie skutków naruszającego prawo zachowania strony spowoduje, że cele kary będą osiągnięte, to organ może wyznaczyć stronie termin na podjęcie odpowiednich działań – tzn. usu­nięcie skutków naruszenia albo termin i sposób powiadomienia o stwierdzo­nym naruszeniu. Jeśli postanowienie to zostanie wykonane – organ również winien odstąpić od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Strona ma więc prawo oczekiwać, że organ, który zamierza obciążyć ją karą pie­niężną, rozważy możliwość odstąpienia od jej nałożenia. Jeżeli organ nie odstąpi od nałożenia kary, a kara określona jest w przepi­sach widełkowo („od-do”) albo wskazana jest tylko jej górna granica, to strona ma prawo oczekiwać, że ustalając wysokość kary, organ weźmie pod uwa­gę okoliczności wskazane w znowelizowanych przepisach.

Przykład:

W przypadku kary za przekroczenie poziomów hałasu organ powinien uwzględnić, że strona nie osiągnęła korzyści z tego tytułu oraz dobrowolnie podjęła działania zmniejszające hałas do granic dopuszczalnych.

W uzasadnieniu decyzji organ powinien wyjaśnić stronie, dlaczego wymierzył karę w danej wysokości.

Jakie są zasady udzielenia ulg w wykonaniu kar administracyjnych?

Nowe przepisy K.p.a. wprowadziły także przejrzyste zasady udzielenia przez organ ulg w wykonaniu kar administracyjnych. Chodzi o uzasadnione waż­nym interesem strony lub interesem publicznym przypadki, gdy możliwe będzie odroczenie terminu wykonania kary, rozłożenie jej na raty bądź jej umorzenie.

Udzielanie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej (tj. ulgi w zapłacie kary) jest możliwe z uwagi na ważny interes publiczny lub ważny interes strony. Gdy taka systuacja wystąpi, ogran może:

 • odroczyć termin wykonania kary lub rozłożyć ją na raty, 
 • odroczyć wykonanie kary zaległej lub rozłożyć ją na raty albo 
 • umorzyć karę w całości lub w części bądź 
 • umorzyć odsetki za zwłokę w całości lub w części.

Po zakończeniu postępowania w sprawie nałożenia lub wymierzenia kary strona może więc starać się o to, by organ udzielił jej ulgi w jej wykonaniu, czyli np. umorzył karę, którą na nią nałożył albo rozłożył ją na raty. Musi ona złożyć do organu odrębny wniosek w tej sprawie.

Skorzystanie z ulg może stanowić pomoc publiczną albo pomoc de minimis. Jeżeli zatem strona jest przedsiębiorcą, powinna pamiętać, iż skorzystanie z ulg może stano­wić pomoc publiczną albo pomoc de minimis.

Jakie terminy prze­dawnienia kar obowiązują?

W wyniku nowelizacji K.p.a. uregulowane zostały też terminy prze­dawnienia nałożenia i egzekucji kary. Jeśli upłynęło 5 lat od dnia naru­szenia prawa albo od wystąpienia skutków naruszenia (w zależności od cha­rakteru deliktu administracyjnego), to nie można już nałożyć administracyjnej kary pieniężnej. Jeżeli zaś upłynął okres 5 lat od dnia, w którym kara powinna być wykonana, to nie można wszcząć egzekucji w przedmiocie kary administracyjnej.

Jakie jeszcze ogólne zasady dotyczą kar administracyjnych? 

Nowelizacja K.p.a. wprowadziła także zasadę, zgodnie z którą w przypadku, gdy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej, strona nie podlega ukaraniu (tj. nie wszczyna się postępowania administracyjnego, a wszczęte umarza się, jeżeli stwierdzone zostanie działanie siły wyższej).

Siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, tzn. niezależne od strony, niemożli­we (bądź prawie niemożliwe) do przewidzenia, oraz takie, którego skutkom nie można zapobiec.

Przykładem jest działanie sił przyrody – jak powódź czy pożar. Aby przyjąć brak podstaw do ukarania, musi zachodzić związek przy­czynowo-skutkowy między naruszeniem prawa a zdarzeniem uznanym za siłę wyższą.

Przykład:

Niezłożenie przez przedsiębiorcę w terminie informacji (kary za brak informacji w terminie przewidziano np. w Prawie energetycznym) w razie, gdy w tygodniu, w którym upływał termin urząd właściwy do przyjęcia informacji od przedsiębiorcy nie był czynny dla petentów z powo­du powodzi.

Jeśli w okresie od naruszenia prawa do wydawania decyzji w sprawie kary zmieniły się przepisy będące podstawą do nałożenia kary, to organ powinien stosować ustawę nową. Jeśli jednak zmiana przepisów jest niekorzystna dla strony (w szczególności – zwiększyła się surowość kary), to należy stoso­wać stare przepisy.

Od zaległej administracyjnej kary pieniężnej nalicza się odsetki za zwłokę jak dla zaległości podatkowej (obecnie – 8%), chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Zasady ogólne K.p.a. a przepisy odrębne

Ogólne przepisy K.p.a. dotyczące wymierzania, nakładania kar i udzielania ulg w ich wykonaniu nie znajdą zastosowania w tych sprawach, co do których obowiązują przepisy odrębne regulujące te kwestie w poszczegól­nych procedurach.

Można wyróżnić następujące aspekty (elementy) nowych regula­cji K.p.a. dotyczących kar administracyjnych:

 1. przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej,
 2. odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia,
 3. terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej,
 4. terminy przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej,
 5. odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej,
 6. udzielanie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Jeżeli przepisy szczególne regulują tylko niektóre z powyższych aspektów stosowania kar administracyjnych pieniężnych, to w pozostałym zakresie powinny znaleźć zastosowanie przepisy K.p.a. (chyba że przepisy szczegól­ne odsyłają w zakresie nieuregulowanym do Ordynacji podatkowej).

Przykłady:

Do kar pieniężnych określonych w ustawie o efektywności energetycznej stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej – ozna­cza to, że udzielanie ulg następuje na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie kar za naruszenie przepisów o ochro­nie środowiska następuje na podstawie przepisów Prawa ochrony środowiska – nie znajdują w tym zakresie zastosowania przepisy K.p.a.

 Ustawa o odpadach wskazuje, że przy ustalaniu wysokości kary za naru­szenie jej przepisów wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględ­nia rodzaj naruszenia i jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowi­sko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej działalności oraz bierze pod uwagę skutki tych naruszeń i wielkość zagrożenia – nie stosu­je się dyrektyw wymiaru kary z K.p.a.

 

Na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych minister właściwy do spraw gospodarki może nałożyć na biuro informacji gospodarczych karę pieniężną w wysoko­ści nieprzekraczającej 120 tys. złotych. Nie określono przesłanek miarko­wania wysokości nakładanej kary – stosuje się przepisy K.p.a.

Prezes URE może odstąpić od nałożenia kary za naruszenie Prawa ener­getycznego, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot za­przestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek (wg art. 56 ust. 6a Prawa energetycznego) – przepisy Prawa energetycznego o odstąpieniu wyłą­czają przepisy KPA w tym zakresie.

W Prawie geologicznym i górniczym przewidziano możliwość nałożenia przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów, nie określono przy tym terminów przedawnienia i egzekucji kary – stosuje się przepisy o przedawnieniu z K.p.a.

Kary pieniężnej nałożonej za naruszenie przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku nie pobiera się po upływie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary – nie stosuje się przepisów o przedaw­nieniu egzekucji kary z K.p.a.

Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej nakładanej wobec kwalifikowa­nego dostawcy usług zaufania minister właściwy do spraw informatyzacji uwzględnia zakres, czas trwania i skutki naruszenia wymagań, o których mowa w przepisach o usługach zaufania (wg art. 48 ustawy o usługach zaufa­nia oraz identyfikacji elektronicznej) – nie stosuje się dyrektyw wymiaru kary z K.p.a.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Większy nadzór nad działalnością ubezpieczycieli

Większy nadzór nad działalnością ubezpieczycieli

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma na celu wykonanie obowiązków ciążących na Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z 26 listopada 2014 (...)

Zaostrzenie wymogów dla sprzedawców ubezpieczeń?

Zaostrzenie wymogów dla sprzedawców ubezpieczeń?

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przygotowany przez ministra rozwoju i finansów, zawiera rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie (...)

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przygotowany przez ministra infrastruktury i budownictwa. Ustawa w ma przyczynić się do realizacji programu budowy dostępnych mieszkań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Większe kontrole rynków rolnych?

Większe kontrole rynków rolnych?

Co proponuje rząd? Rada Ministrów przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Prace nad tym projektem zostały podjęte w resorcie (...)

Koniec podwójnych kar za parkowanie

Koniec podwójnych kar za parkowanie

Straż miejska nie wystawi już mandatu za nieopłacony parking. Zostanie tylko kara administracyjna. Obowiązujące przepisy dopuszczają podwójne kary za pozostawienie samochodu w strefie płatnego parkowania. Naraża się na to osoba, która nie uiści odpowiedniej opłaty za parkowanie. Pierwsza (...)

Rynek urządzeń grzewczych pod lupą inspekcji

Rynek urządzeń grzewczych pod lupą inspekcji

Ograniczenie importu oraz kary za wprowadzanie na polski rynek tzw. „kopciuchów”, czyli kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów - taki ma być efekt noweli Prawo ochrony środowiska, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. W egzekwowaniu (...)

Walka z mafią lekową

Walka z mafią lekową

Zaproponowano rozwiązania, które będą przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Chodzi o mechanizm tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych. Rząd przyjął projekt zmian w prawie farmaceutycznym Rada Ministrów przyjęła 12 (...)

Polityka konkurencji 2008-2010

Polityka konkurencji 2008-2010

Sprawniejsze wykrywanie praktyk antymonopolowych, lepszy system monitorowania pomocy publicznej oraz skuteczniejsze metody oceny rozpatrywanych koncentracji - to priorytety Polityki konkurencji na lata 2008-2010, przyjętej przez Radę Ministrów. Jednym z głównych celów zapisanych (...)

Biegli rewidenci i firmy audytorskie pod lepszym nadzorem

Biegli rewidenci i firmy audytorskie pod lepszym nadzorem

Nowelizacja przepisów zakłada wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przewiduje powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego. Co przewiduje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie (...)

Zasady karania menedżerów przez Prezesa UOKiK

Zasady karania menedżerów przez Prezesa UOKiK

Osobom zarządzającym, odpowiedzialnym za zawieranie porozumień ograniczających konkurencję, grozi kara finansowa do 2 mln zł. Na stronie konkurencja.uokik.gov.pl opublikowaliśmy wyjaśnienia, w jaki sposób będzie ustalana wysokość sankcji. Nie tylko firmom grożą sankcje za stosowanie (...)

Zmiany dot. ochrony zabytków

Zmiany dot. ochrony zabytków

Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw? Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz zwiększenie wpływu Generalnego Konserwatora Zabytków na działalność służb konserwatorskich zakłada nowelizacja (...)

Nowe uprawnienia UOKiK

Nowe uprawnienia UOKiK

Kary za naruszanie zakazu geoblokowania i dostęp do tajemnicy skarbowej - to najważniejsze zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Część zmian już weszła w życie. Najważniejsze zmiany zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów wynikające z ustawy (...)

Projekt zmian w ustawie o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Projekt zmian w ustawie o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Rząd przyjął projekt  Rada Ministrów przyjęła we wtorek (7 grudnia br.) projekt zmian w ustawie z 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR), przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.   Zaproponowane rozwiązania (...)

Jak szukać zabytków?

Jak szukać zabytków?

Poszukiwanie zabytków po 1 stycznia 2018 r. Od nowego roku weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1595) dotyczące poszukiwania zabytków. (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. (...)

Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?

Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?

Każda osoba fizyczna ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Na straży tego prawa stoi organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Może on nałożyć np. surową administracyjną karę pieniężną w razie naruszenia przepisów (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (...)

Nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Jaki jest cel ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw? Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą dostosowania polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej, reformy postępowania w sprawie kar administracyjnych oraz ułatwień dla przedsiębiorców. Celem (...)

Nowe przepisy dot. biegłych rewidentów i firm audytorskich

Nowe przepisy dot. biegłych rewidentów i firm audytorskich

Jakie nowe regulacje dotyczą biegłych rewidentów i firm audytorskich? Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym dostosowuje polski system prawny do przepisów unijnych z zakresu audytu i sprawozdań finansowych. Wprowadza (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podmiot zobowiązany do zapłaty kary za wycinkę drzew

Podmiot zobowiązany do zapłaty kary za wycinkę drzew

Kto jest zobowiązany do zapłaty administracyjnej kary pieniężnej za wycięcie drzew bez zezwolenia, czy jest to tylko właściciel nieruchomości? Przepis pomija kwestię, kto jest podmiotem na który można nałożyć karę pieniężną. Problem jest więc rozstrzygany przez doktrynę prawniczą (...)

Termin przedawnienia opłat za środowisko

Termin przedawnienia opłat za środowisko

Właśnie otrzymałam pismo w sprawie sporządzenia wykazu zawierającego informacje i dane o korzystaniu ze środowiska w latach 2003-2007. Mam te dane sporządzić w ciągu 14 dni. Nie wiedziałam, że należy coś takiego robić. Korzystam w firmie z ciągnika rolniczego więc muszę naliczyć i ponieść (...)

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Czy można stosować procedurę upomnienia w trybie postępowania administracyjnego egzekucyjnego w stosunku do zwolnionego pracownika (z winy zakładu) w sprawie spłaty rat pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego (szkoła a nauczyciel)? Czy umowa pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego (...)

Zarządca drogi gminnej

Zarządca drogi gminnej

Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy? Zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy (...)

Cenzurowanie korespondencji skazanego

Cenzurowanie korespondencji skazanego

Jakie są uregulowania dotyczące terminów dostarczenia korespondencji z aresztu poprzez cenzurę prokuratury do odbiorcy? W chwili obecnej korespondencja między mną a tymczasowo aresztowanym wędruje średnio 3-4 tygodnie (ta sama miejscowość) i 4-5 tygodni (miejscowości oddalone o 150 km). Nadmieniam, (...)

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Na podstawie jakiego przepisu obecnie obowiązującego (styczeń 2010) wymagane jest zezwolenie na wycięcie drzewa. Obecnie podstawą do wymagania zezwolenia na usunięcie drzewa jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. (...)

Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

Ostatnio przez media przetoczyła się fala relacji na temat wojny rządu z dopalaczami. Sklepy według relacji były plombowane na podstawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, który wycofał z obrotu środek o nazwie \"Tajfun\" oraz \"wszystkie podobne wyroby\". W internecie pojawił się skan (...)

Udzielenie upomnienia przez pracodawcę

Udzielenie upomnienia przez pracodawcę

Pracownik nie dopełnił swoich obowiązków i pracodawca chce mu dać upomnienie. Czy do upomnienia stosuje się takie same terminy jak do nagany i czy może być ono na piśmie i dołączone do akt osobowych? Zarówno do upomnienia, jak i do nagany odnoszą się te same przepisy o terminie i sposobie (...)

Koncesja na alkohol

Koncesja na alkohol

Od września 2005 roku prowadzę moją restaurację, w którą zainwestowałam wszystkie oszczędności oraz wzięłam kredyt. Sprzedaję tam również alkohol, na który mam koncesje opłacaną w ratach. Ostatnia rata płatna była do 30 września 2006 roku. Niestety z nadmiaru zajęć po prostu zapomniałam (...)

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców? Zgodnie z Prawem ochrony środowiska środkami finansowo-prawnymi ochrony środowiska są w szczególności: opłata za korzystanie ze (...)

Eksmisja najemcy a skuteczność tzw. podnajmu

Eksmisja najemcy a skuteczność tzw. podnajmu

Wynająłem lokal od firmy x, która sama go wynajmowała i nie miała prawa go wynajmować dalej bez zgody właściciela, jednocześnie firma x otrzymała wyrok o eksmisję z lokalu. Co mam zrobić, czy ten wyrok dotyczy również mnie czy mam opuścić ten lokal, jaka kara może mnie spotkać gdy dalej (...)

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Na podstawie jakiego przepisu obecnie obowiązującego (styczeń 2010) wymagane jest zezwolenie na wycięcie drzewa. Obecnie podstawą do wymagania zezwolenia na usunięcie drzewa jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. (...)

Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

Ostatnio przez media przetoczyła się fala relacji na temat wojny rządu z dopalaczami. Sklepy według relacji były plombowane na podstawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, który wycofał z obrotu środek o nazwie \"Tajfun\" oraz \"wszystkie podobne wyroby\". W internecie pojawił się skan (...)

Udzielenie upomnienia przez pracodawcę

Udzielenie upomnienia przez pracodawcę

Pracownik nie dopełnił swoich obowiązków i pracodawca chce mu dać upomnienie. Czy do upomnienia stosuje się takie same terminy jak do nagany i czy może być ono na piśmie i dołączone do akt osobowych? Zarówno do upomnienia, jak i do nagany odnoszą się te same przepisy o terminie i sposobie (...)

Koncesja na alkohol

Koncesja na alkohol

Od września 2005 roku prowadzę moją restaurację, w którą zainwestowałam wszystkie oszczędności oraz wzięłam kredyt. Sprzedaję tam również alkohol, na który mam koncesje opłacaną w ratach. Ostatnia rata płatna była do 30 września 2006 roku. Niestety z nadmiaru zajęć po prostu zapomniałam (...)

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców? Zgodnie z Prawem ochrony środowiska środkami finansowo-prawnymi ochrony środowiska są w szczególności: opłata za korzystanie ze (...)

Eksmisja najemcy a skuteczność tzw. podnajmu

Eksmisja najemcy a skuteczność tzw. podnajmu

Wynająłem lokal od firmy x, która sama go wynajmowała i nie miała prawa go wynajmować dalej bez zgody właściciela, jednocześnie firma x otrzymała wyrok o eksmisję z lokalu. Co mam zrobić, czy ten wyrok dotyczy również mnie czy mam opuścić ten lokal, jaka kara może mnie spotkać gdy dalej (...)

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej specyfikacji - szacunkowej kwoty robót, terminu wykonania robot, lokalizacji robót itp. Ogłoszenie (...)

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej specyfikacji - szacunkowej kwoty robót, terminu wykonania robot, lokalizacji robót itp. Ogłoszenie (...)

Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

Od 9 miesięcy pracuję w małej firmie, zatrudniającej 14 pracowników. Od jakiegoś czasu zastępca kierownika zakładu potrąca mi z pensji 15 zł. za każde spóźnienie w pracy. Zarabiam 800 zł. brutto. Czas pracy w zakładzie ustalony jest w godzinach 8 -16 od poniedziałku do piątku. 15 zł (...)

Skutki niestawiennictwa świadka w procesie karnym

Skutki niestawiennictwa świadka w procesie karnym

W procesie karnym na świadka powołany został policjant. Nie stawił się jednak i nie przesłał usprawiedliwienia pomimo prawidłowo doręczonego wezwania. Czy w takim przypadku sąd ma prawo/obowiązek nałożyć na policjanta grzywnę? Zgodnie z art. 285 §1 k.p.k., na świadka który (...)

Kara za naruszenie obowiązków pracowniczych

Kara za naruszenie obowiązków pracowniczych

Pracodawca chce umieścić zapis w umowie o pracę, że wynagrodzenie może być obniżone o 30% w razie niedopełnienia obowiązków przez pracowniczych. Czy taki zapis jest możliwy? Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku (...)

Kara umowna w umowie pożyczki

Kara umowna w umowie pożyczki

Pożyczkobiorca oświadcza, że w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, zobowiązuje się zapłacić karę umowną w określonej wysokości. Czy taka klauzula będzie obowiązująca i będzie można dochodzić jej przed sądem Kara umowna jest to rodzaj sankcji za niewykonanie lub nienależyte (...)

Potrącenie premii a kara upomnienia

Potrącenie premii a kara upomnienia

W kierowanej przeze mnie instytucji otrzymują premię regulaminową pracownicy \"wyróżniający się wysokim stopniem zdyscyplinowania i dyspozycyjnością podczas pracy\". Zgodnie z regulaminem premiowania potrącane są określone kwoty za spóźnienia do pracy. Ostatnio jeden z pracowników spóźnił (...)

Samowolne opuszczenie stanowiska pracy

Samowolne opuszczenie stanowiska pracy

W dniu dzisiejszym pracownik opuścił samowolnie stanowisko pracy. Fakt ten został zauważony przez przełożonego o godz. 12:30. Pracownik pracuje w godzinach od 7:00 do 14:00. Czy pracodawca może potrącić wynagrodzenie za cały dzień czy tylko za część godzin tj. od 12:00 do 14:00? Czy możemy (...)

Kara upomnienia i nagany dla pracownika

Kara upomnienia i nagany dla pracownika

W kierowanej przeze mnie instytucji jeden z pracowników dwukrotnie w ciągu kilku miesięcy nie stawił się do pracy. Jednak za pierwszym razem nie wyciągnąłem z tego konsekwencji. Teraz jednak chciałbym udzielić mu nagany. Zaznaczam, iż pracownik ten nie ma obecnie w aktach żadnych upomnień, (...)

Nieuczciwy pełnomocnik procesowy

Nieuczciwy pełnomocnik procesowy

Ojciec zaangażował adwokata w sprawie o zasiedzenie działki. Adwokat wziął 4 tys. zł z góry. Nie robi nic w sprawie. Wezwany przez sąd do zajęcia pisemnego stanowiska w zakreślonym terminie w ogóle nie odpowiedział. Zbliża się termin rozprawy, a on nie odbiera telefonów albo odbiera i (...)

Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9.11.1995 r. od 15.11.2010 r. w artykule 5 ustęp 1 pkt 4) wprowadza zakaz palenia wyrobów tytoniowych m.in. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2 artykułu 5 ustęp 1. W zakładzie (...)

Samowolna budowa garażu

Samowolna budowa garażu

Dwa lata temu wybudowałam garaż (5 na 7 m) na działce należącej do mnie bez pozwolenia na budowę. Jakie konsekwencje poniosę, jeśli nadzór budowlany przeprowadzi kontrolę? Czy musiałabym przeprowadzić rozbiórkę budynku? Jak długo będę musiała obawiać się inspektorów z nadzoru i po (...)

Odpowiedzialność pracownika za straty pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika za straty pracodawcy

Kontrahent nie zapłacił firmie należności w wysokości ponad 20.000 zł. W postępowaniu sądowym kontrahent - pozwany o zapłatę należności bronił się m.in. zarzutem, że pracownicy firmy powoda nie wywiązywali się sumiennie ze swoich obowiązków. Sąd orzekł o zasadności odmowy zapłaty (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy regionalne za przejazd bez biletu. Kolejne wezwania nie odbierałem, bowiem zmieniłem miejsce (...)

Niestawiennictwo w sprawie o podział majątku

Niestawiennictwo w sprawie o podział majątku

Czy niestawienie się strony w sprawie o podział majątku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej przez sąd? Podział majątku wspólnego po rozwodzie następuje w postępowaniu nieprocesowym. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego niestawiennictwo jednego z uczestników nie powoduje wstrzymania (...)

Niestawiennictwo świadka na rozprawie

Niestawiennictwo świadka na rozprawie

Czy świadek wzywany na podstawie art.177 par. 1 k.p.k. ma prawo żądać uzupełnienia wezwania (Ms-13) w określeniu sprawy w jakiej ma świadczyć w otrzymanym wezwaniu nie zostały wypełnione rubryki "w sprawie......................... podejrz.*) o przestępstwo z art......................... . Czy (...)

Obecność oskarżyciela posiłkowego na rozprawie

Obecność oskarżyciela posiłkowego na rozprawie

Sąd pomimo niestawiennictwa oskarżonego (wezwanego prawidłowo, który nie stawił się bez uzasadnienia - stawiennictwo było obowiązkowe) wydał postanowienie o kontynuowaniu rozprawy. Czy wydając to postanowienie Sąd mógł stwierdzić, iż w momencie ogłoszenia jest ono prawomocne? Jest podobna (...)