Osoby deportowane do pracy przymusowej z nowymi uprawnieniami

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych m.in. przyznaje osobom deportowanym do pracy przymusowej prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i społecznej, szczególnie do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

Jakie dodatkowe uprawnienia zyskają osoby deportowane do pracy przymusowej?

Podstawowym celem nowelizacji przepisów jest przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną:

  1. prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  2. prawa do uzyskania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  3. prawa pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

Porady prawne

Uprawnienia te nie wymagają dodatkowych wydatków, tak więc są neutralne z punktu widzenia budżetu państwa. Wiążą się w większości z uzyskaniem możliwości dostępu poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych oraz opieki społecznej. Taki też zakres wprowadzanych zmian postulowali w swoich wystąpieniach przedstawiciele osób deportowanych do pracy przymusowej – członkowie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z uwagi na wiek i stan zdrowia wymagają zwiększonej troski i opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i socjalnej. Jednak osoby te nie posiadały dotąd prawa pierwszeństwa w dostępie do środowiskowej opieki socjalnej czy korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Uprawnienia nadawane ustawą są analogiczne do tych, które w chwili obecnej posiadają kombatanci, ofiary represji okresu wojennego i powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych. W ostatnim okresie uchwalano bowiem ustawy zwiększające w znaczący sposób uprawnienia tych grup społecznych. 

Nowelizacja podkreśla, że pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej może udzielać także samorząd terytorialny i wskazuje w tym zakresie na pomoc związaną z udogodnieniami komunikacyjnymi, świadczeniami mieszkaniowymi, kulturalnymi, zdrowotnymi i oświatowymi.

Ustawa wprowadza przepis stanowiący podstawę do wydania legitymacji osobie deportowanej, która potwierdza prawo do korzystania z uprawnień przyznanych nowelizacją.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Ustawa wejdzie w życie z dniem 30 października 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne