Racjonalne wydatkowanie środków na cele ochrony przeciwpożarowej

Jakie zmiany w wydatkowaniu środków finansowych na ochronę przeciwpożarową wprowadzono?

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej zmienia zasady wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń. Chodzi o racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową i równomierne wsparcie wszystkich jednostek. 

Dotychczas zakłady ubezpieczeń były zobowiązane do przekazywania na cele związane z ochroną przeciwpożarową 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu ubezpieczenia od ognia. Połowa tej kwoty trafiała do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, a reszta ‒ do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W nowelizacji wysokość współczynnika procentowego, określającego wysokość środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń nie ulega zmianie. W ustawie wprowadzono zmianę sposobu dystrybucji środków, polegającą na przyjęciu zasady, że wszystkie środki pochodzące od zakładów ubezpieczeń, będą trafiały najpierw do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Znowelizowany art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowi, że zakłady ubezpieczeń będą obowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.

Porady prawne

Środki finansowe, otrzymane z zakładów ubezpieczeń, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej będzie przekazywał w wysokości:

  • 50 % – ochotniczym strażom pożarnym;
  • 50 % – jednostkom ochrony przeciwpożarowej, którymi są: jednostki organizacyjne PSP, jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne zawodowe straże pożarne, powiatowe, miejskie i zawodowe straże pożarne, terenowe służby ratownicze i inne jednostki ratownicze.

Całość środków, płaconych obowiązkowo przez zakłady ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową, przekazywana będzie więc do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który 50% przekaże Ochotniczej Straży Pożarnej, a 50% ‒ jednostkom ochrony pożarowej.

Minister właściwy ds. wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb rozdziału środków, „mając na względzie zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej”.

Od kiedy obowiązują nowe zasady?

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej weszła w życie 5 lipca 2017 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy: przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, (...)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Czego dotyczy rządowy projekt?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Teraz zajmie się nim Sejm.Jakie propozycje zawiera projekt?Zaproponowano utworzenie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Oznacza to połączenie w jednym (...)

Antykryzysowe działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Antykryzysowe działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Minister Elżbieta Bieńkowska na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiła antykryzysowy pakiet Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. - Działania, które dzisiaj proponujemy przyspieszą i ułatwią wydatkowanie Funduszy Europejskich. Tylko w 2009 roku do polskiej gospodarki trafi blisko 17 mld zł - zaznaczyła E. Bieńkowska.- Dążąc do jak największej dynamiki (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się bowiem właścicielami gruntów. Grunt to własność - (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jakie urządzenia przeciwpożarowe zapewnić? Urządzenia przeciwpożarowe (...)

Lepsza ochrona przeciwpożarowa budynków

Lepsza ochrona przeciwpożarowa budynków

11 stycznia br. minister Joachim Brudziński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Premier Mateusz Morawiecki zobligował również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do analizy aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w obiektach, (...)

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przedłożony przez ministra środowiska. Teraz trafił on do Sejmu. Jakie zmiany przewidziano? Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. ##baner## Do najważniejszych rozwiązań należą: zapewnienie (...)

Ochrona przeciwpożarowa po myśli pracodawców

Ochrona przeciwpożarowa po myśli pracodawców

Senat zajmował się zmianami do Kodeksu pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w części dotyczącej wyznaczenia pracowników w celu podejmowania działań na okoliczność zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (druk senacki 606). Istotą nowelizacji jest nałożenie na pracodawców obowiązku wyznaczania pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów, zamiast (...)

Poprawka w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Poprawka w sprawie ochrony przeciwpożarowej

  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się z prośbą o przyjęcie i zgłoszenie w trakcie drugiego czytania w Sejmie poprawki do projektu nr 1672. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się z prośbą o przyjęcie i zgłoszenie w trakcie drugiego czytania w Sejmie poprawki do projektu nr 1672 - uznanego przez Komisję (...)

Dodatkowe wsparcie dla OSP

Dodatkowe wsparcie dla OSP

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Nakłada przy tym na ochotnicze straże pożarne nowe zadania o charakterze społeczno-edukacyjnym. Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla OSP Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej zakłada, że OSP dostaną dodatkowe wsparcie (...)

Będą nowe rozwiązania dla OSP

Będą nowe rozwiązania dla OSP

W MSWiA o nowych rozwiązaniach - "Strażacy chcą się profesjonalizować. Chcemy, by OSP były drogą do kariery dla ludzi młodych" – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. W piątek (28 maja br.) w MSWiA odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubu parlamentarnego PiS, które było poświęcone nowym rozwiązaniom ustawowym dla OSP. W rozmowach wziął również udział nadbryg. (...)

Nagrody dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej?

Nagrody dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej?

Czym zajmują się drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych? Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczą w zwalczaniu pożarów i zagrożeń w działaniach profilaktycznych i zapobiegawczych. Około 4000 jednostek OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizuje na terenie całego kraju ponad 18.000 jednostek OSP. (...)

Awaryjny sprzedawca gazu ziemnego

Awaryjny sprzedawca gazu ziemnego

Ministerstwo Energii wprowadziło instytucję awaryjnego sprzedawcy gazu ziemnego Minister energii Krzysztof Tchórzewski 20 września 2018 r. podpisał nowelizację rozporządzenia systemowego gazowego, która wprowadza instytucję sprzedawcy awaryjnego. Przyjęta zmiana zabezpiecza ciągłość dostaw gazu ziemnego do odbiorców niezależnie od sytuacji ich sprzedawcy. (...)

Pożary składowisk śmieci - przeciwdziałania rządu

Pożary składowisk śmieci - przeciwdziałania rządu

Stop patologiom w gospodarce odpadami W ostatnim czasie nasiliła się liczba pożarów składowisk odpadów. Ministerstwo Środowiska dostrzega wagę problemu i przygotowało propozycje rozwiązań, aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości. Dotyczą one m.in. wzmocnienia mechanizmów kontroli składowisk. W tym roku obserwujemy znaczący wzrost liczby pożarów (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i (...)

Prezydent podpisał ustawę modernizacyjną

Prezydent podpisał ustawę modernizacyjną

Prezydent podpisał ustawę z 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Sejm przyjął go 2 (...)

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Państwowa Straż Pożarna podpisały porozumienie określające zasady współpracy

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Państwowa Straż Pożarna podpisały porozumienie określające zasady współpracy

31 lipca 2008 r. w Ministerstwie Zdrowia SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Państwowa Straż Pożarna podpisały porozumienie określające zasady współpracy. Porozumienie nakłada na obie służby obowiązek przygotowania planów ratowniczych będących zbiorem procedur postępowania podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych. Porozumienie zawiera deklarację doskonalenia (...)

Akcje ratownicze na terenach dotkniętych nawałnicami – czas podsumowań

Akcje ratownicze na terenach dotkniętych nawałnicami – czas podsumowań

W dniach 15-17 sierpnia br. nad Polską przeszły gwałtowne burze z huraganowym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i gradu, w wyniku których zniszczone zostały liczne budynki, nastąpiły blokady szlaków komunikacyjnych i uszkodzenia linii wysokiego napięcia.Państwowa Straż Pożarna podjęła ok. 3 tys. interwencji. Działania służb ratowniczych polegały przede wszystkim na: udrażnianiu (...)

Kto zapłaci za nakazy strażaków?

Kto zapłaci za nakazy strażaków?

W starych wieżowcach straż pożarna każe wymieniać całe piony przeciwpożarowe. Powołuje się przy tym na surowe przepisy budowlane. Spółdzielniom brakuje na to milionów złotych. (...) Prezesi spółdzielni narzekają, że wymiana pionów to wydatek nawet 100 – 200 tys. zł za jedną klatkę. Dlatego nie chcą pod nazwiskiem opowiadać, jak u nich wygląda sytuacja (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zaksięgowanie umorzenia pożyczki

Zaksięgowanie umorzenia pożyczki

W XII/2006 umorzyliśmy pożyczkę udzieloną na działalność statutową klubowi sportowemu, który jest spółką akcyjną, a my jesteśmy ich 100% udziałowcem. W jakiej pozycji CIT-8, 8-0 umieścić (...)

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Posiadam działkę rolną, która w wyniku powstania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przekształcona na działkę budowlaną, na której określono nieprzekraczalną i stałą (...)

Stawka VAT na samochody pożarnicze

Stawka VAT na samochody pożarnicze

Przy sprzedaży używanych samochodów pożarniczych stosowana jest obniżona stawka VAT 7% dla kupujących ochotniczych straży pożarnych oraz gmin. Stawkę tę stosujemy w przypadku sprzedaży standardowej. (...)

Wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe

Wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe

Sprzedałem mieszkanie po 3 latach od jego nabycia. Złożyłem w US zobowiązanie, iż kwotę uzyskaną ze sprzedaży wydatkuję na cele mieszkaniowe (określone w ustawie o podatku dochodowym od osób (...)

Darowizna dla fundacji

Darowizna dla fundacji

1. Fundacja w drodze darowizny staje się właścicielem nieruchomości magazynowo-przemysłowej. Na darowanej nieruchomości ustalona jest hipoteka kaucyjna. W celu pozyskania środków na cele statutowe (...)

Ochrona przeciwpożarowa w budynku - gaśnice

Ochrona przeciwpożarowa w budynku - gaśnice

Miejscem prowadzenia przeze mnie działalności handlowej jest wynajmowany przeze mnie lokal biurowy w budynku, którego właścicielem jest firma X na podstawie umowy najmu. Firma X kazała mi zakupić (...)

Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach powinny być przeprowadzane w (...)

Pracownik wskazany do udzielania pierwszej pomocy

Pracownik wskazany do udzielania pierwszej pomocy

Czy pracodawca w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy może zlecić wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników osobie z zewnątrz firmy posiadającej (...)

Droga pożarowa a sadzenie drzew

Droga pożarowa a sadzenie drzew

Członek spółdzielni stwierdza, że jako mieszkańcowi przysługuje mu prawo do zagospodarowaniu trawnika znajdującego się tuż przed jego oknami. Następnie sadzi drzewa (akacja, brzoza) i krzewy (...)

Palenie ogniska na własnej posesji

Palenie ogniska na własnej posesji

Czy paląc ognisko na własnej posesji mogę narazić się na konsekwencje karne. Jaki przepis reguluje takie sprawy? Kiedy ognisko jest dozwolone, a kiedy zabronione? Szczegółowa regulacja dotycząca (...)

Radny a prezez OSP - kompetencje

Radny a prezez OSP - kompetencje

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie jest jednocześnie radnym tej Gminy. OSP jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w KRS, w ich statucie widnieje zapis:\"OSP może prowadzić działalność (...)

Podatek od wynajmowanego budynku

Podatek od wynajmowanego budynku

Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną. Użyczający (Burmistrz) oddał w bezpłatne używanie zabudowaną remizę strażacką wraz z gruntem Ochotniczej Straży, która zobowiązała (...)

Kara umowna rażąco wygórowana

Kara umowna rażąco wygórowana

Jak można postąpić w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana? Zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art. 484. § 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna (...)

Roszczenie o zachowek a darowizna gospodarstwa rolnego

Roszczenie o zachowek a darowizna gospodarstwa rolnego

Mój ojciec przepisał przed śmiercią całe gospodarstwo rolne na rzecz mojego brata, by mógł otrzymać emeryturę. Po jego śmierci nie otrzymałem żadnego spadku, gdyż ojciec nic więcej nie posiadał. (...)

Wniosek o rozszerzenie klauzuli wykonalności

Wniosek o rozszerzenie klauzuli wykonalności

Mój dłużnik zaciągnął u mnie pożyczkę w 1996 roku. Dysponuję już tytułem wykonawczym, ale chciałbym uzyskać klauzulę wykonalności także przeciwko jego małżonce. Od kilku lat mają rozdzielność (...)

Oprogramowanie dla Straży Pożarnej

Oprogramowanie dla Straży Pożarnej

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT) - usługi informatycznie. W tym miesiącu sprzedałem oprogramowanie (które sam opracowałem) dla Straży Pożarnej. Wystawiłem fakturę VAT ze stawką (...)

Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Jestem pracownikiem PSP (straż pożarna). Prawnie przysługuje mi mieszkanie służbowe. Do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania służbowego. W przypadku, kiedy mogę dokonać zakupu (...)

Darowizna pieniężna dla straży pożarnej

Darowizna pieniężna dla straży pożarnej

Czy mogę przekazać darowiznę pieniężną jako firma na rzecz ochotniczej straży pożarnej. Jak później mogę ją wliczyć w koszty firmy i jaki procent kwoty przekazanej? Zgodnie z art. 23 ust. (...)

Uprawnienia Straży Miejskiej do karania mandatu

Uprawnienia Straży Miejskiej do karania mandatu

Czy Policja lub Straż Miejska może nałożyć na mnie mandat, jeśli spałam na ognisku w sposób kontrolowany trawę wykoszoną z mojej działki? Zaznaczam tu, że nie spalam żadnych śmieci lub szkodliwych (...)

Jaką należy zastosować stawkę podatku Vat w opisanej niżej sytuacji?

Jaką należy zastosować stawkę podatku Vat w opisanej niżej sytuacji?

Urząd Gminy zakupił w maju 1994 roku wóz bojowy strażacki, który jest naszym środkiem trwałym. W grudniu 1994 roku Urząd Gminy zarejestrował się jako podatnik podatku VAT - wobec powyższego (...)

FORUM PRAWNE

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Marihuana na raka https://www.tygodnikprzeglad.pl/marihuana-na-raka/ Hipokryzja i gigantyczne pieniądze blokują leczenie Dr (...)

Jak interpretować zapis w art 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn ?

Jak interpretować zapis w art 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn ? Witam ,napotkałem się z takim zapisem w art 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn "2) zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego (...)

Mieszkania w OSP a imprezy i cisza nocna

Mieszkania w OSP a imprezy i cisza nocna Witam Chciałem zasięgnąć opinii w dość nietypowej sprawie. Opis sytuacji: Mianowicie gmina wynajęła mieszkania w budynku OSP. Mieszkania znajdują się (...)

OSP

OSP Witam. Nie wiedziałem gdzie napisać temat to piszę tutaj. Mam pytanie czy niepełnoletnia osoba może narażać swoje życie w OSP?

czy osp może wystawić rachunek?

czy osp może wystawić rachunek? czy osp może wystawić rachunek? OSP może wystawić rachunek, o ile ma zarejestrowaną dziełaność gospodarczą. Natomiast, jesli nie prowadzą dziełalnościgospodarczej (...)

Wynajem sali Ochotniczej Straży Pożarnej

Wynajem sali Ochotniczej Straży Pożarnej Witam! Jestem członkiem OSP. Przy naszej jednostce funkcjonuje sala, którą "użyczaliśmy" odpłatnie i sporządzaliśmy umowę na cele tj. wesela, 18-stki, (...)

Akcja OSP

Akcja OSP Witam jestem młodym strażakiem w osp świeżo po kursie kpp. mieliśmy ostatnio wyjazd do akcji gdzie byli poszkodowani (była to moja pierwsza akcja ratownictwa medycznego) po około 2 tygodniach (...)

Czy ochotnicza straż pożarna jest jednostka samorządową ?

Czy ochotnicza straż pożarna jest jednostka samorządową ? Czy ochotnicza straż pożarna jest jednostka samorządową ?

Kara czy próba wyłudzenia?

Kara czy próba wyłudzenia? Witam. Na imprezie w hotelowym pubie przez przypadek włączyłem alarm przeciwpożarowy. Straż pożarna została poinformowana o fałszywym alarmie, więc nie było żadnej (...)

Straż graniczna, przekroczenie prędkości

Straż graniczna, przekroczenie prędkości Witam, czy Straż Graniczna ma możliwość wypisywania mandatów za przekroczenie prędkości?... jeżeli tak to czy podobne uprawnienia ma jeszcze jakaś inna (...)

Dom "bliźniak", a nieszczelny komin

Dom "bliźniak", a nieszczelny komin Dzień dobry, Mam pytanie związane z poniższą sytuacją. Mieszkam w domu typu "bliźniak". Między mną, a moim sąsiadem znajduje się mój komin. Jakiś czas (...)

Dzikie śmietnisko w rzece.

Dzikie śmietnisko w rzece. Witam. Gdzie należy zgłosić nielegalne śmietnisko, które sobie ktoś zrobił po remoncie domu przy/ w rzece?? Tam są fragmenty betonu, drewna, stalowych elementów, worki (...)

Porady prawne