11.1.2016

Marcin Gorazda

Marcin Gorazda

Ryzykowna optymalizacja podatkowa

Daniny publiczne, stanowiące niezmiennie zmorę obywatela, są przyczyną ciągłej zabawy w kotka i myszkę Fiskusa z przedsiębiorcami, których najchętniej obarcza się nie tylko samymi podatkami, ale także obowiązkami formalnymi związanymi z ich uiszczaniem. Każda akcja musi jednakże wywołać reakcję, dzięki czemu właściciele firm, z wsparciem światka prawniczego, tworzą coraz nowsze ścieżki optymalizacji swoich zobowiązań wobec Państwa.

 Koszty obsługi prawnej z jednej strony i ucisk podatkowy z drugiej, popychają coraz częściej mniejszych przedsiębiorców w stronę rozwiązań niesprawdzonych i ryzykownych. Gdzie popyt, tam pojawia się i podaż. Chętnych na nasze pieniądze nie brakuje, tych nieuczciwych także. System podatkowy, tak trudny do rozszyfrowania i płynnego poruszania się weń, tylko ułatwia zadanie firmom oferującym wadliwe rozwiązania.

 

Porady prawne

Przyjrzyjmy się jednej z takich ofert.

Firma, chwaląca się powiązaniami z gigantami międzynarodowego rynku doradztwa podatkowego i audytu, proponuje przedsiębiorcom rozwiązanie mające zwolnić ich od obowiązku uiszczania składek na ZUS, obniżyć stawkę realnie płaconego podatku dochodowego do 9%, jednocześnie zapewniając o pełnej ochronie majątku prywatnego przedsiębiorcy. Dodatkowo w cenie otrzymujemy obsługę administracyjną i księgową a także doradztwo biznesowe dla naszych spółek. A wszystko to za wpisowe i kilkaset złotych miesięcznego abonamentu. Brzmi kusząco, by powiedzieć najmniej!

Konstrukcja jest następująca, jako klient – przedsiębiorca zakładamy z zaufaną osobą trzecią spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie posiadamy 96% udziałów. Następnie nasza nowo zawiązana spółka z o.o. zawiera umowę spółki cywilnej z spółką jawną firmy oferującej ten produkt. Biznes od tego miejsca prowadzimy przez spółkę cywilną, w której mamy wyłączność na reprezentację i prowadzenie jej spraw. Formalnie nasz udział w zyskach spółki wynosi 1%, reszta przypada spółce jawnej. Nasz udział w stratach wynosi natomiast okrągłe 100%.

Co na to Fiskus?

Przede wszystkim, tylko my zarządzamy i reprezentujemy spółkę cywilną, jednocześnie wyrzekając się niemal całego zysku, a przyjmując na siebie odpowiedzialność za całość strat. Uderzająca zatem jest tzw. nieekwiwalentność świadczeń wspólników, w konsekwencji ryzykujemy kontrolą tychże świadczeń pod katem tzw. cen transferowych lub nawet uznania umowy za pozorną. To pierwsze ryzyko jest aktualne od początku roku 2015 i dotyczy m.in. transakcji z podmiotami powiązanymi lub zlokalizowanymi w tzw. „rajach podatkowych”. To drugie znajduje podstawę w przepisach ordynacji podatkowej i w szeregu orzeczeń sadów administracyjnych.

Ponadto zyski mają być „sprytnie” (ale w nieznany nam sposób) księgowane tak, by opodatkowaniu podlegały w efekcie za granicą. Nie jest to co do zasady niemożliwe, ale takie rozwiązania zwielokrotniają dwa ryzyka klienta.  Nie wiemy kto jest de facto naszym wspólnikiem i nie wiemy w jaki sposób uniknie na tym etapie przepisów o cenach transferowych. Nie mamy też żadnej gwarancji, że tak będzie niezawodnie i Urząd Skarbowy nie zakwestionuje tych rozwiązań.

Spółka cywilna służy osiągnięciu wspólnego celu gospodarczego i jako taka ma swój koniec prędzej czy później. Co w takiej sytuacji nas czeka? Sama umowa spółki zawiera zapis uprawniający obu wspólników do domagania się podziału i wypłaty zysków, po rozwiązaniu spółki i z końcem każdego roku obrachunkowego. Tym samym, w obu tych sytuacjach, zgodnie z umową, nie będziemy w stanie zapobiec wypłacie przez naszego partnera umówionych 99% zysków. Jeśli jednak partner okaże się uczciwy i po rozwiązaniu spółki, przekaże nam cały swój udział w zysku, to właśnie osiągnęliśmy dochód podlegający opodatkowaniu.

 Zwróćmy też uwagę na kolejny, niekorzystny dla nas, aspekt prezentowanej konstrukcji spółki cywilnej. W czasie trwania spółki, jej majątek będzie objęty współwłasnością łączną, tj. bez wyznaczonych w częściach udziałów. Jako, że tylko my jesteśmy uprawnieni do zarządzania spółką, nie będzie to dla nas problem. Jednakże, w momencie rozwiązania spółki, musi też nastąpić podział jej majątku między wspólników. Przyjmuje się, że udział w zyskach i stratach stanowi tu wyznacznik dla udziałów byłych już wspólników. Dla nas oznacza to tyle, że nasz partner uzyskuje nie tylko 99% udziałów w zyskach spółki, ale także w jej majątku.

Idźmy dalej. Jak, według planu, mamy my, jako rzekomy beneficjent końcowy całej konstrukcji, wyciągać ze spółki nasze zyski? Kusi się Nas swobodnymi i oficjalnymi wypłatami zysków.

 Schemat zakłada, że jako Prezes Zarządu naszej spółki z o.o., zarządzający tym sposobem spółką cywilną, możemy pobierać zaliczki na poczet kosztów reprezentacji spółki i zwroty kosztów delegacji służbowych. W obu przypadkach ograniczeni będziemy do 5 tys. zł miesięcznie. Zapomniano jedynie podkreślić ważny szczegół. Na wszystkie takie wypłaty musimy mieć odpowiednią dokumentację. Jak stworzyć taką, by była wiarygodna, w sytuacji, gdy jej w istocie nie mamy, a potrzeby nią dokumentowane to fikcja? W tym, zdaje się, już nasz problem.

 W założeniu, możemy także zatrudnić się w naszej spółce cywilnej i z tytułu wybranej umowy (o pracę/zlecenia/ o dzieło), pobierać wynagrodzenia, które oczywiście stanowić będą nasz dochód podlegający opodatkowaniu.

 Co do składek na ubezpieczenia, jeśli będziemy zatrudnieni na umowie o pracę, oczywiście zobowiązani będziemy, pośrednio jako wspólnik spółki i bezpośrednio jako pracownik, do opłacania całości kosztów ubezpieczenia społecznego. Jedynie umowa zlecenia i umowa o dzieło pozwalają na uniknięcie obowiązku płacenia składek. Jednakże tylko na ten moment i tylko w określonych wypadkach. W przypadku umowy zlecenia, jeśli będzie ona naszym jedynym tytułem ubezpieczenia, obowiązkowe będzie opłacenie składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne. Jeśli ta umowa zlecenia nie będzie naszym jedynym tytułem do ubezpieczenia, to i tak będziemy musieli opłacać w różnych konfiguracjach część, bądź wszystkie składki.

 Ponadto, pojawiają się już w debacie publicznej głosy domagające się pełnego „ozusowania” zarówno umów zlecenia, jak i umów o dzieło. Podkreślmy także, że nie będzie nieuzasadnionym twierdzenie, że tylko kwestią czasu jest, gdy te głosy znajdą wyraz w obowiązującym prawie. W takiej sytuacji, cały nasz plan na ominięcie obowiązku składkowego, spali oczywiście na panewce.

 Tyle na temat „braku obowiązkowego ZUSu”

 Kolejnym ważnym hasłem reklamowym jest tu ochrona naszego majątku prywatnego przed wierzycielami i komornikiem. Zakładając, że obejmujemy funkcję Prezesa Zarządu naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegać będziemy odpowiedzialności za nasze decyzje na podstawie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych. Odpowiadać będzie przede wszystkim spółka, jednak w przypadku niepowodzenia w zaspokojeniu się z jej majątku, wierzyciele zwrócą się właśnie do nas. Choć od odpowiedzialności możemy się uchronić, będzie to obostrzone dodatkowymi, niełatwymi do spełnienia warunkami.

Zwrócić też trzeba w tym miejscu uwagę na możliwość uznania naszego wspólnika, posiadającego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 4% udziałów, za wspólnika iluzorycznego. Choć orzeczenie Sądu Najwyższego w tym przedmiocie dotyczyło wspólnika posiadającego 1% udziałów, którego partner posiadający pozostałe 99% udziałów uznany został za „niemal jedynego” wspólnika, a spółka z o.o. za spółkę jednoosobową w świetle przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, to odpowiedź na pytanie, kiedy wspólnik większościowy jest „niemal jedynym” wspólnikiem, pozostaje otwarta i rodzi ryzyko dla nas w omawianym tutaj układzie. Konsekwencją jest przede wszystkim obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne, tak jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

 Jak widać, niewiadomych i rozwiązań ryzykownych w oferowanym nam produkcie nie brakuje. Choć firma oferująca to rozwiązanie chwali się wiarygodnością i przejrzystością, widać jak na dłoni, że prawda daleka jest od tych obietnic. Należy zadać sobie pytanie, czy sięganie po takie konstrukcje gwarantujące jedynie niepewność sytuacji naszego przedsiębiorstwa, ryzykowanie kosztownego domiaru podatkowego, opłacanie wpisowego, abonamentu miesięcznego i tworzenie dodatkowych bytów prawnych, za które odpowiedzialność spada na nas, warte jest (niepewnego!) uniknięcia płacenia kilku procent podatku dochodowego? 

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

Kolejne ostrzeżenie Ministerstwa Finansów  Tym razem resort nakierowuje kontrole na optymalizację podatkową z wykorzystaniem wartości firmy. MF ostrzega w ten sposób o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do wybranych rodzajów transakcji (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania powróci?

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania powróci?

Ministerstwo Finansów już od kilku miesięcy zapowiada wprowadzenie do Ordynacji przepisu z nową klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Co taka klauzula może wprowadzić i jakie mogą być tego konsekwencje? Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania to konstrukcja prawna występująca (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych 26 czerwca 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych (Nr 004/17). Resort (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czego dotyczy projekt (...)

Dwie formy opodatkowania zryczałtowanego - ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Dwie formy opodatkowania zryczałtowanego - ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Przepisy ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym dają określonym grupom podatników możliwość opodatkowywania określonych kategorii przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Forma ta ma największe znaczenie dla przedsiębiorców i dla podatników wykonujących (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu Ministerstwo Finansów ostrzegło przed stosowaniem schematów agresywnej optymalizacji podatkowej polegających na nadużywaniu podmiotów (...)

„Programy motywacyjne” na muszce skarbówki

„Programy motywacyjne” na muszce skarbówki

Szef KAS ostrzegł, że do opisanych tzw. programów motywacyjnych stosowanych przez pracodawców służących optymalizacji podatkowej może zostać zastosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania (...)

Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, (...)

Optymalizacja podatkowa przez cały rok

Optymalizacja podatkowa przez cały rok

Co zrobić, żeby oddać fiskusowi jak najmniej pieniędzy? Myśleć o podatkach. Przez cały rok. I zbierać kwity: faktury, rachunki, umowy, bankowe dowody wpłaty. Przez kilkanaście lat obowiązywania ustawy o podatku od dochodów osobistych (PIT) staliśmy się świadomymi podatnikami. Większość (...)

Międzynarodowe porozumienie przeciw unikaniu opodatkowania

Międzynarodowe porozumienie przeciw unikaniu opodatkowania

Podpisanie Konwencji Wicepremier Mateusz Morawiecki podpisał Konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem. Dzięki temu do umów podatkowych zostaną wprowadzone mechanizmy, które pozwalają na uszczelnienie systemów podatkowych i ograniczenie (...)

Podatek powiązany z miejscem uzyskiwania dochodu?

Podatek powiązany z miejscem uzyskiwania dochodu?

Uszczelnienie systemu podatkowego i odbudowa bazy podatkowej w CIT Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw podatkowych, który zakłada m.in. odbudowanie źródeł dochodów w CIT. Upowszechnienie opodatkowania związanego z prowadzeniem działalności (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

W dniu 8 lipca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2018 roku, sygn. akt III SA/Wa 2226/17 w sprawie ze skargi na odmowę wydania opinii zabezpieczającej (sygn. akt II FSK 135/19). Znaczenie orzeczenia NSA Jak wskazuje resort (...)

Szef KAS ostrzega przed prowadzeniem działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej...

Szef KAS ostrzega przed prowadzeniem działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej...

Informacja Szefa KAS na temat prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sprawując nadzór nad systemem stosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, analizuje między innymi wnioski o wydanie (...)

Co daje wejście spółki z o.o. do spółki komandytowej?

Co daje wejście spółki z o.o. do spółki komandytowej?

Spółka z o.o. jako komplementariusz, który ma niewielkie zyski w spółce komandytowej? Tak, to dobry przykład optymalizacji podatkowej. (...)— Ten sposób przekształcenia nie powoduje sukcesji uniwersalnej ani na gruncie prawa cywilnego, ani podatkowego. Spółka (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE_

optymalizacja podatkowa

optymalizacja podatkowa Potrzebuje fachowej rady ? brat mieszka w Irlandii i tam płaci podatki (obywatelstwo ma polskie). W Polsce ma dwa domy i działkę ? chciałby zoptymalizować zyski poprzez założenie (...)

_
Porady prawne

e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.