7.9.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Sądy 24-godzinne

Już działają tzw. sądy 24-godzinne. 12 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia wykonawcze. Wskutek nowelizacji w Kodeksie postępowania karnego pojawił się nowy rozdział 54a "Postępowanie przyspieszone". Celem nowelizacji jest wprowadzenie procedury pozwalającej szybko sądzić chuliganów i drobnych przestępców. Zob.: Ruszają sądy 24-godzinne

Jakie kategorie spraw są rozstrzygane w postępowaniu przyspieszonym?

Celem nowelizacji jest wprowadzenie procedury pozwalającej szybko sądzić chuliganów i drobnych przestępców. Chodzi o takie przestępstwa jak:

  • kradzieże,
  • drobne rozboje,
  • niszczenie rzeczy,
  • jazda pod wpływem alkoholu,
  • zabór pojazdu.

Podstawowy zarzut, formułowany w publikacjach, poświęconych tzw. sądom 24-godzinnym, dotyczy „znikomego” ciężaru gatunkowego rozpatrywanych spraw. Odnosząc się do tych argumentów, Ministerstwo Sprawiedliwości  wskazuje, iż istotą trybu przyspieszonego jest stosowanie go do tych przestępstw, które nie powodują trudności dowodowych. Nie znaczy to jednak, że są to czyny błahe. Chodzi tu zarówno o przestępstwa bardzo uciążliwe dla ogółu obywateli (drobne kradzieże, pobicia, ekscesy chuligańskie), jak również przestępstwa o wysokiej szkodliwości społecznej, którym niewątpliwie jest prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Ministerstwo Sprawiedliwości powołuje się przy tym na dane, iż w 2006 r. w wypadkach powodowanych przez nietrzeźwych kierowców zginęło 383 osoby, a rannych zostało 5 021 osób (ogólnie nietrzeźwi kierowcy spowodowali zaś 3643 wypadki).

Jak długo trwa postępowanie przyspieszone?

Policja i prokuratura mają 48 godzin, żeby zatrzymanego przekazać sądowi i sformułować wniosek o rozpoznanie w trybie przyspieszonym. Natomiast sąd ma 24 godziny na wydanie wyroku, stąd potoczna nazwa tej procedury.

Istotą postępowania przyspieszonego jest więc osądzenie sprawcy w ciągu 72 godzin od chwili zatrzymania. Dopuszczalna jest jednakże jednorazowa przerwa trwająca nie dłużej niż 14 dni. Jeśli sąd nie zdąży z wydaniem wyroku, to sprawa zostanie przekazana do rozpoznania w normalnym trybie.

Co to jest występek o charakterze chuligańskim?

Do kodeksu karnego wprowadzono definicję występku o charakterze chuligańskim. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. Chodzi o przestępstwa popełnione publicznie, bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, np. wandalizm.

Na czym polega zaostrzenie odpowiedzialności karnej?

Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd ma wymierzać karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Kary za takie przestępstwo nie można zawiesić. Nie ma jednak obowiązku orzekania kary pozbawienia wolności. W przypadku skazania za przestępstwo o charakterze chuligańskim sąd musi orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego lub organizacji społecznej, jeżeli pokrzywdzony nie jest znany. Poza tym zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Kiedy można stosować nowy tryb przyspieszony?

W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpoznawane sprawy o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w trybie uproszczonym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ruszają sądy 24-godzinne

Ruszają sądy 24-godzinne

Od 12 marca zaczną działać tak zwane sądy 24-godzinne. Tego dnia wchodzi bowiem w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia wykonawcze. Pozwala ona w 47 sądach rejonowych, zatrudniających powyżej 35 sędziów, szybko (...)

Ważne zmiany w prawie karnym

Ważne zmiany w prawie karnym

Czemu mają służyć proponowane zmiany w prawie karnym?Podstawowymi celami projektowanej ustawy, którą zajmuje się teraz Sejm, są: wyeliminowanie błędów wprowadzonych do kodyfikacji karnych w  wyniku licznych nowelizacji,   dostosowanie przepisów (...)

Kibice proszą Prezydenta o wsparcie

Kibice proszą Prezydenta o wsparcie

W czwartek Władysław Stasiak spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Tematem rozmowy był projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który trafił już do Senatu i czeka na rozpatrzenie przez komisję senacką. Zdaniem kibiców, zapis ustawy dotyczący (...)

Ruszają sądy 24-godzinne

Ruszają sądy 24-godzinne

Od 12 marca zaczną działać tak zwane sądy 24-godzinne. Tego dnia wchodzi bowiem w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia wykonawcze. Pozwala ona w 47 sądach rejonowych, zatrudniających powyżej 35 sędziów, szybko (...)

Ważne zmiany w prawie karnym

Ważne zmiany w prawie karnym

Czemu mają służyć proponowane zmiany w prawie karnym?Podstawowymi celami projektowanej ustawy, którą zajmuje się teraz Sejm, są: wyeliminowanie błędów wprowadzonych do kodyfikacji karnych w  wyniku licznych nowelizacji,   dostosowanie przepisów (...)

Kibice proszą Prezydenta o wsparcie

Kibice proszą Prezydenta o wsparcie

W czwartek Władysław Stasiak spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Tematem rozmowy był projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który trafił już do Senatu i czeka na rozpatrzenie przez komisję senacką. Zdaniem kibiców, zapis ustawy dotyczący (...)

Jesteś obwiniony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Jesteś obwiniony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Kto ma status „obwinionego” w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Obwiniony to osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.  Do czasu wydania prawomocnego wyroku jesteś uznawany za niewinnego. Nie masz obowiązku dowodzić swojej niewinności. (...)

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Kto ma status zatrzymanego w postępowaniu karnym? Zatrzymany to osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, wobec której zastosowano środek przymusu w postaci pozbawienia wolności. Do czasu wydania prawomocnego wyroku jest on uznawany za niewinnego! Nie ma obowiązku dowodzić swojej niewinności! (...)

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie większość przepisów uchwalonej przez Sejm nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, która ma za zadanie pomoc w uzdrowieniu podupadających firm. Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego, oprócz zaspokojenia wierzycieli, (...)

Zatrzymanie za grzywnę niekonstytucyjne

Zatrzymanie za grzywnę niekonstytucyjne

Zastosowanie przez uprawnione służby izolacyjnego środka przymusu, jakim jest zatrzymanie, wobec osoby, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Polski, a którą obwinia się o popełnienie wykroczenia zagrożonego wyłącznie grzywną, stanowi nieproporcjonalną ingerencję w konstytucyjnie (...)

Dochodzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

Dochodzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. W odróżnieniu do poprzednio obowiązującej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, reguluje ona szereg postępowań mających na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do zaspokajania roszczeń swoich wierzycieli (...)

Prawo restrukturyzacyjne. Jest podpis prezydenta

Prawo restrukturyzacyjne. Jest podpis prezydenta

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Wprowadza ona instrumenty, które pozwolą na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i uniknięcie jego likwidacji. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone zostały postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie (...)

Zmiany związane z wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego

Zmiany związane z wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego

Aktualnie trwają wzmożone prace nad ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, która wejść ma w życie na początku 2016 r. Nowelizacja wprowadzi zarówno zupełnie nowe prawo restrukturyzacyjne, jak i szeroką nowelizację ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, która (...)

Upadłość firm w Polsce. Jest alternatywa

Upadłość firm w Polsce. Jest alternatywa

Zamiast plajty możliwy układ - to pomysł resortów gospodarki i sprawiedliwości na ratowanie firm przed upadkiem. Rząd zdecyduje czy będą zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Przedsiębiorcy mówią - wreszcie - bo czekali na to bardzo długo. Gotowy projekt ustawy ma wpłynąć do Sejmu jeszcze (...)

Reforma postępowania cywilnego

Reforma postępowania cywilnego

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki. Czego (...)

Prawo upadłościowe - będzie poważna reforma przepisów

Prawo upadłościowe - będzie poważna reforma przepisów

Ministerstwo sprawiedliwości przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt założeń ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Przewiduje on głęboką reformę obecnych regulacji, która zostanie wprowadzona przez przyjęcie zupełnie nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (...)

Projekt ustawy o notariacie

Projekt ustawy o notariacie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o notariacie przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rząd chce, aby notariusze mogli dokonywać m.in. wpisów hipotek do ksiąg wieczystych. Rozwiązanie to radykalnie skróci oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej. (...)

Sądy będą szybciej wydawać wyroki? Nadchodzą zmiany

Sądy będą szybciej wydawać wyroki? Nadchodzą zmiany

Przyspieszenie postępowań sądowych, a przede wszystkim postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego, dalsza informatyzacja postępowania cywilnego oraz uproszczenie niektórych czynności procesowych to jedne z najważniejszych postulatów przedstawionych w przyjętych przez rząd założeniach do (...)

Doręczanie zagranicznych pism sądowych

Doręczanie zagranicznych pism sądowych

Należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga, aby przekazywanie między państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, które mają być doręczone w państwie członkowskim, zostało usprawnione i przyspieszone. Niedawno ETS rozstrzygnął (...)

Jesteś obwiniony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Jesteś obwiniony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Kto ma status „obwinionego” w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Obwiniony to osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.  Do czasu wydania prawomocnego wyroku jesteś uznawany za niewinnego. Nie masz obowiązku dowodzić swojej niewinności. (...)

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Kto ma status zatrzymanego w postępowaniu karnym? Zatrzymany to osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, wobec której zastosowano środek przymusu w postaci pozbawienia wolności. Do czasu wydania prawomocnego wyroku jest on uznawany za niewinnego! Nie ma obowiązku dowodzić swojej niewinności! (...)

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie większość przepisów uchwalonej przez Sejm nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, która ma za zadanie pomoc w uzdrowieniu podupadających firm. Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego, oprócz zaspokojenia wierzycieli, (...)

Zatrzymanie za grzywnę niekonstytucyjne

Zatrzymanie za grzywnę niekonstytucyjne

Zastosowanie przez uprawnione służby izolacyjnego środka przymusu, jakim jest zatrzymanie, wobec osoby, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Polski, a którą obwinia się o popełnienie wykroczenia zagrożonego wyłącznie grzywną, stanowi nieproporcjonalną ingerencję w konstytucyjnie (...)

Ruszają sądy 24-godzinne

Ruszają sądy 24-godzinne

Od 12 marca zaczną działać tak zwane sądy 24-godzinne. Tego dnia wchodzi bowiem w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia wykonawcze. Pozwala ona w 47 sądach rejonowych, zatrudniających powyżej 35 sędziów, szybko (...)

Dochodzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

Dochodzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. W odróżnieniu do poprzednio obowiązującej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, reguluje ona szereg postępowań mających na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do zaspokajania roszczeń swoich wierzycieli (...)

Prawo restrukturyzacyjne. Jest podpis prezydenta

Prawo restrukturyzacyjne. Jest podpis prezydenta

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Wprowadza ona instrumenty, które pozwolą na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i uniknięcie jego likwidacji. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone zostały postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie (...)

Zmiany związane z wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego

Zmiany związane z wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego

Aktualnie trwają wzmożone prace nad ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, która wejść ma w życie na początku 2016 r. Nowelizacja wprowadzi zarówno zupełnie nowe prawo restrukturyzacyjne, jak i szeroką nowelizację ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, która (...)

Upadłość firm w Polsce. Jest alternatywa

Upadłość firm w Polsce. Jest alternatywa

Zamiast plajty możliwy układ - to pomysł resortów gospodarki i sprawiedliwości na ratowanie firm przed upadkiem. Rząd zdecyduje czy będą zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Przedsiębiorcy mówią - wreszcie - bo czekali na to bardzo długo. Gotowy projekt ustawy ma wpłynąć do Sejmu jeszcze (...)

Reforma postępowania cywilnego

Reforma postępowania cywilnego

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki. Czego (...)

Prawo upadłościowe - będzie poważna reforma przepisów

Prawo upadłościowe - będzie poważna reforma przepisów

Ministerstwo sprawiedliwości przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt założeń ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Przewiduje on głęboką reformę obecnych regulacji, która zostanie wprowadzona przez przyjęcie zupełnie nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (...)

Projekt ustawy o notariacie

Projekt ustawy o notariacie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o notariacie przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rząd chce, aby notariusze mogli dokonywać m.in. wpisów hipotek do ksiąg wieczystych. Rozwiązanie to radykalnie skróci oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej. (...)

Sądy będą szybciej wydawać wyroki? Nadchodzą zmiany

Sądy będą szybciej wydawać wyroki? Nadchodzą zmiany

Przyspieszenie postępowań sądowych, a przede wszystkim postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego, dalsza informatyzacja postępowania cywilnego oraz uproszczenie niektórych czynności procesowych to jedne z najważniejszych postulatów przedstawionych w przyjętych przez rząd założeniach do (...)

Doręczanie zagranicznych pism sądowych

Doręczanie zagranicznych pism sądowych

Należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga, aby przekazywanie między państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, które mają być doręczone w państwie członkowskim, zostało usprawnione i przyspieszone. Niedawno ETS rozstrzygnął (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Z tytułu naruszenia postanowień art 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości osobie odpowiedzialnej może zostać wymierzona kara grzywny albo ograniczenia wolności. Postępowanie toczy się w trybie przyspieszonym. Pomijając kwestię związaną z rzeczywistą odpowiedzialnością i niezależnie od wyników (...)

Koszty postępowania w sprawie o wykroczenia

Koszty postępowania w sprawie o wykroczenia

Jak obliczyć koszty sądowe w sprawie karnej (przed sądem grodzkim)? Na podstawie jakich przepisów? Do którego sądu należy napisać zażalenie na wyrok sądu grodzkiego? Czy takie zażalenie podlega opłatom? Czy to możliwe, że sąd do którego wniesie się zażalenie od wyroku sądu grodzkiego, (...)

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Z tytułu naruszenia postanowień art 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości osobie odpowiedzialnej może zostać wymierzona kara grzywny albo ograniczenia wolności. Postępowanie toczy się w trybie przyspieszonym. Pomijając kwestię związaną z rzeczywistą odpowiedzialnością i niezależnie od wyników (...)

Koszty postępowania w sprawie o wykroczenia

Koszty postępowania w sprawie o wykroczenia

Jak obliczyć koszty sądowe w sprawie karnej (przed sądem grodzkim)? Na podstawie jakich przepisów? Do którego sądu należy napisać zażalenie na wyrok sądu grodzkiego? Czy takie zażalenie podlega opłatom? Czy to możliwe, że sąd do którego wniesie się zażalenie od wyroku sądu grodzkiego, (...)

Treść zasady domniemania niewinności

Treść zasady domniemania niewinności

Na czym polega zasada domniemania niewinności?  Odnosząc się do samej zasady domniemania niewinności należy stwierdzić, że jej istota sprowadza się do tego, że nakazuje ona odpowiednią postawę wobec oskarżonego i odpowiednie traktowanie go, co ma znaczenie dla jego statusu prawnego i (...)

Przedawnienie karalności czynu z art. 296 kk

Przedawnienie karalności czynu z art. 296 kk

W 2010 roku osoba została skazana z art. 296 § 1 na karę jednego roku z zawieszeniem na cztery lata, za czyn popełniony w styczniu 2000 roku. Sąd apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał do ponownego rozpoznania do Sądu Rejonowego. Obecnie toczy się postępowanie. Kiedy rozpoczyna się (...)

Przedawnienie przestępswtwa skarbowego

Przedawnienie przestępswtwa skarbowego

Zasada lex retro non agit (zasada niedziałania prawa wstecz) zabrania stosowania nowo ustanowionych norm prawnych do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych norm, i z którymi to zdarzeniami prawo nie wiązało dotąd skutków prawnych przewidzianych tymi normami. Trybunał Konstytucyjny (...)

Zostałem pobity przez sąsiada.

Zostałem pobity przez sąsiada.

Dwa tygodnie temu zostałem pobity przez mojego sąsiada. Wylądowałem w szpitalu. Cały czas miałem z nim problem. Zgłaszałem wcześniej że mój sąsiad zachowuje się wobec mnie agresywnie, ale nic z tym nie zrobili. Niestety nikt nie chce zeznawać przeciwko niemu, wszyscy się go boją. Co mogę (...)

Fotoradar a Straż Miejska

Fotoradar a Straż Miejska

Otrzymałem 3 lipca ze Straży Miejskiej w W. wezwanie: \"w związku z ujawnieniem wykroczenia polegającemu na przekroczeniu prędkości czym kierujący pojazdem marki ....... o nr rej.......dopuścił się popełnienia wykroczenia określonego w Art. 92 Kodeksu Wykroczeń w zw. z Rozporządzenia Ministrów (...)

Mataczenie postępowania karnego

Mataczenie postępowania karnego

Co to jest mataczenie śledztwa? Jak można to udowodnić i do kogo zgłosić (policja, prokurator)? Jaki art. kodeksu karnego odpowiada za ten czyn i jaką przewiduje karę? Czy jest ścigany z urzędu, czy z może być również z powództwa cywilnego? Mataczenie to słowo z języka potocznego. Może (...)

Osoba znajoma zniesławiła mnie na Facebooku.

Osoba znajoma zniesławiła mnie na Facebooku.

Wcześniej informowałem policję o tym że jedna z osób zamierza pomówić mnie na forum publicznym. Wtedy odmówiono wszczęcia postępowania. Teraz sytuacja jednak powtórzyła się, tylko tym razem osoba ta spełniła swoje groźby, pomówiła i zniesławiła na portalu społecznościowym Facebook. (...)

Rozszerzenie aktu oskarżenia

Rozszerzenie aktu oskarżenia

Czy możliwe jest rozszerzenie aktu oskarżenia w związku z art. 12 kk w postępowaniu prywatno-skargowym z art. 212 kk? Postępowanie prywatno-skargowe prowadzi się zgodnie z kpk w oparciu o przepisy rozdziału 52 i dotyczące postępowania uproszczonego, niemniej przerwa w rozprawie trwała powyżej (...)

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 kk. Współwłaściciele naszej nieruchomości wspólnej celem uzyskania postanowienia jak i decyzji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyli niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie do dysponowania nieruchomością (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. 286 par. 1 KK, odsiadka 9 miesięcy, także zawieszony na 3 lata. Sędzia zalecił wykonanie pierwszego (...)

Bieg terminu przedawnienia a zawieszenie postępowania

Bieg terminu przedawnienia a zawieszenie postępowania

Czy termin przedawnienia przestępstwa biegnie w czasie zawieszenia postępowania karnego? Kwestia wpływu zawieszenia postępowania na bieg terminu przedawnienia jest jeszcze  nadal sporna – część przedstawicieli doktryny uważa,  że zastosowanie (...)

Treść zasady domniemania niewinności

Treść zasady domniemania niewinności

Na czym polega zasada domniemania niewinności?  Odnosząc się do samej zasady domniemania niewinności należy stwierdzić, że jej istota sprowadza się do tego, że nakazuje ona odpowiednią postawę wobec oskarżonego i odpowiednie traktowanie go, co ma znaczenie dla jego statusu prawnego i (...)

Przedawnienie karalności czynu z art. 296 kk

Przedawnienie karalności czynu z art. 296 kk

W 2010 roku osoba została skazana z art. 296 § 1 na karę jednego roku z zawieszeniem na cztery lata, za czyn popełniony w styczniu 2000 roku. Sąd apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał do ponownego rozpoznania do Sądu Rejonowego. Obecnie toczy się postępowanie. Kiedy rozpoczyna się (...)

Przedawnienie przestępswtwa skarbowego

Przedawnienie przestępswtwa skarbowego

Zasada lex retro non agit (zasada niedziałania prawa wstecz) zabrania stosowania nowo ustanowionych norm prawnych do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych norm, i z którymi to zdarzeniami prawo nie wiązało dotąd skutków prawnych przewidzianych tymi normami. Trybunał Konstytucyjny (...)

Zostałem pobity przez sąsiada.

Zostałem pobity przez sąsiada.

Dwa tygodnie temu zostałem pobity przez mojego sąsiada. Wylądowałem w szpitalu. Cały czas miałem z nim problem. Zgłaszałem wcześniej że mój sąsiad zachowuje się wobec mnie agresywnie, ale nic z tym nie zrobili. Niestety nikt nie chce zeznawać przeciwko niemu, wszyscy się go boją. Co mogę (...)

Fotoradar a Straż Miejska

Fotoradar a Straż Miejska

Otrzymałem 3 lipca ze Straży Miejskiej w W. wezwanie: \"w związku z ujawnieniem wykroczenia polegającemu na przekroczeniu prędkości czym kierujący pojazdem marki ....... o nr rej.......dopuścił się popełnienia wykroczenia określonego w Art. 92 Kodeksu Wykroczeń w zw. z Rozporządzenia Ministrów (...)

Mataczenie postępowania karnego

Mataczenie postępowania karnego

Co to jest mataczenie śledztwa? Jak można to udowodnić i do kogo zgłosić (policja, prokurator)? Jaki art. kodeksu karnego odpowiada za ten czyn i jaką przewiduje karę? Czy jest ścigany z urzędu, czy z może być również z powództwa cywilnego? Mataczenie to słowo z języka potocznego. Może (...)

Osoba znajoma zniesławiła mnie na Facebooku.

Osoba znajoma zniesławiła mnie na Facebooku.

Wcześniej informowałem policję o tym że jedna z osób zamierza pomówić mnie na forum publicznym. Wtedy odmówiono wszczęcia postępowania. Teraz sytuacja jednak powtórzyła się, tylko tym razem osoba ta spełniła swoje groźby, pomówiła i zniesławiła na portalu społecznościowym Facebook. (...)

Rozszerzenie aktu oskarżenia

Rozszerzenie aktu oskarżenia

Czy możliwe jest rozszerzenie aktu oskarżenia w związku z art. 12 kk w postępowaniu prywatno-skargowym z art. 212 kk? Postępowanie prywatno-skargowe prowadzi się zgodnie z kpk w oparciu o przepisy rozdziału 52 i dotyczące postępowania uproszczonego, niemniej przerwa w rozprawie trwała powyżej (...)

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 kk. Współwłaściciele naszej nieruchomości wspólnej celem uzyskania postanowienia jak i decyzji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyli niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie do dysponowania nieruchomością (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. 286 par. 1 KK, odsiadka 9 miesięcy, także zawieszony na 3 lata. Sędzia zalecił wykonanie pierwszego (...)

Bieg terminu przedawnienia a zawieszenie postępowania

Bieg terminu przedawnienia a zawieszenie postępowania

Czy termin przedawnienia przestępstwa biegnie w czasie zawieszenia postępowania karnego? Kwestia wpływu zawieszenia postępowania na bieg terminu przedawnienia jest jeszcze  nadal sporna – część przedstawicieli doktryny uważa,  że zastosowanie (...)

Zażalenie na bezczynność prokuratora

Zażalenie na bezczynność prokuratora

Kontrahent wyłudził towar. Wszczęte postępowanie karne zostało zawieszone przez prokuratora rejonowego, ponieważ podejrzany przedkłada udokumentowane przez biegłego lekarza zwolnienie lekarskie, uniemożliwiające wedle prokuratora udział w czynnościach procesowych. Podejrzany prowadził działalność (...)

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Zgłosiłam do prokuratury przestępstwo z art. 234 i 235 kk. Do chwili obecnej (ponad miesiąc) nie mam żadnej informacji, czy zajęto się sprawą. Czy jest jakiś czas proceduralny na powiadomienie mnie przez prokuraturę o wszczęciu śledztwa? Czy i jak powinnam upomnieć się o taką informację? (...)

Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję

Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję

Kiedy zostaje obalone domniemanie niewinności oskarżonego w postępowaniu w sprawach wykroczeń w przypadku nałożenia przez policję mandatu karnego? Domniemanie niewinności oskarżonego zostaje obalone dopiero po udowodnieniu mu winy i jej stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem skazującym lub warunkowo (...)

Naruszenie obowiązku meldunkowego

Naruszenie obowiązku meldunkowego

Otrzymałem zawiadomienie z komisariatu policji, że przesłano wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie mnie za popełnienie czynu art. 147 par. 1 kodeksu wykroczeń w związku z art. 4, 5 i 15 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Mój pobyt za granicą niespodziewanie się przedłużył (...)

Sprzeciw od wyroku nakazowego w prawie karnym

Sprzeciw od wyroku nakazowego w prawie karnym

Dostałem wyrok nakazowy za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu powyżej 3 promili. Jednakże chciałbym napisać sprzeciw od tego wyroku. W jakim trybie (których przepisów kodeksu postępowania karnego czy kodeksu wykroczeń) powinienem napisać ten sprzeciw? Zgodnie z art. 178 a kodeksu karnego, (...)