Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

16.12.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Od 1 stycznia 2014 roku nauczyciele przedszkoli otrzymają prawo do ulg w przejazdach publicznym transportem zbiorowym kolejowym i autobusowym, które dotychczas posiadali nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele akademiccy. Jednocześnie ulga, o której mowa, zostaje obniżona z 37% do 33%.

W obecnym stanie prawnym nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, przysługuje uprawnienie do ulgowych przejazdów. Ulga wynosi 37% i jest przyznawana na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych (transport kolejowy) oraz na podstawie biletów imiennych miesięcznych (transport autobusowy). Kwestia pominięcia nauczycieli przedszkoli była przedmiotem obrad Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu  zbiorowego dotyczących przyznawania ulg, w zakresie w jakim wyłączają nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Porady prawne

W swoim orzeczeniu Trybunał oparł się na konstytucyjnych zasadach równości wobec prawa oraz sprawiedliwości społecznej. „Jeżeli system oświaty uznaje za nauczycieli również tych, którzy pracują w przedszkolach, a ich status jest potwierdzony przygotowaniem i spełnieniem odpowiednich wymogów dotyczących przygotowania zawodowego i zdania odpowiednich egzaminów, nie można różnicować ich statusu w wypadku uprawnień do ulg w przejazdach (...) w szczególności, że inni nauczyciele, wkładając taki sam wysiłek w zdobycie zawodu, tylko pracując w innym miejscu niż przedszkole, mają prawo do ulg” (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. akt K 2/10 ).

W rezultacie powyższego rozstrzygnięcia przygotowany został projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zdecydowano się na przyznanie nauczycielom przedszkoli prawa do ulgi, jaka przysługuje pozostałym kategoriom nauczycieli. Jednocześnie, aby nie wzrosła w budżecie państwa ogólna suma wydatków z tytułu tej ulgi, postanowiono o obniżeniu ulgi z dotychczasowych 37% do 33 %. Oznacza to, że od wejścia w życie tej nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2014 roku, ulga 33% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego, zarówno kolejowego (w pociągach osobowych) jak i autobusowego (w komunikacji zwykłej), będzie przysługiwać nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych a także nauczycielom akademickim. Osoby wymienione są uprawnione do wspomnianej ulgi w środkach publicznego transportu kolejowego – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, zaś w środkach publicznego transportu autobusowego – na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Należy też wspomnieć, że konsekwencją przyznania ulgi nauczycielom przedszkoli była konieczność zmiany Karty nauczyciela. Zmiana ta jest niezbędna, gdyż przed nowelizacją nie przewidywała ona wydawanie potwierdzających ulgę legitymacji dla nauczycieli przedszkoli. Od 1 stycznia 2014 roku właściwe przepisy dotyczące Karty nauczyciela zostaną w należyty sposób zmodyfikowane.

e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne