Więcej funkcjonariuszy z zaopatrzeniem emerytalnym

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Celem nowelizacji przepisów jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r., sygn. akt K 39/13. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy art. 1, art. 18a ust. 1 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej wykonujących zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, za niezgodne z zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji (art. 32 Konstytucji RP). Ww. zadania realizowane przez funkcjonariuszy Służby Celnej obejmowały rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie określonych przestępstw i wykroczeń oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, jak również ściganie ich sprawców.

Co przewiduje nowelizacja?

W związku z powyższym, ustawa zmieniająca rozszerza zakres podmiotowy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, obejmując nią również funkcjonariuszy Służby Celnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

W myśl przepisów ustawy zmieniającej, funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy zostali mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. lub których stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, jak również funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, przysługiwać będzie prawo do świadczeń emerytalnych i rentowych przewidzianych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym, z wyłączeniem prawa do lokalu mieszkalnego albo pomocy w budownictwie mieszkaniowym.

Ustawa zmieniająca zawiera odmienne zasady przechodzenia na emeryturę policyjną i ustalania jej wysokości przez funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej przyjętych do służby po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2012 r. i po tej dacie.

Funkcjonariuszom Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, przyjętym do służby po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2012 r., emerytura policyjna przysługiwać będzie, jeżeli w dniu zwolnienia posiadają 15 lat służby. W odróżnieniu od innych służb mundurowych, w przypadku funkcjonariuszy Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej dodatkowym warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do tego świadczenia będzie ukończenie 55 lat życia i posiadanie w stażu służby co najmniej 5 lat służby przy wykonywaniu zadań określonych, odpowiednio, w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tj. przy zadań o charakterze „policyjnym”) bądź 5 lat służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Funkcjonariusze Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, którzy w dniu zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego, osiągnęli staż 15 lat służby, w tym co najmniej 5 lat pełnienia służby przy wykonywaniu zadań o charakterze „policyjnym”, ale nie osiągnęli wieku 55 lat życia, nabędą prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby, wygaśnięcia czy przekształcenia stosunku służbowego.

Emerytura policyjna dla funkcjonariuszy, którzy zostali mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. oraz funkcjonariuszy Służby Celnej, których stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, wynosić będzie 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby.

Funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. emerytura policyjna przysługiwać będzie, jeżeli na dzień zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat życia i będą posiadać co najmniej 25-letni staż służby. Funkcjonariusze, którzy w dniu zwolnienia ze służby legitymować się będą wymaganym stażem służby, jednak nie osiągną wieku 55 lat, nabędą prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku w przypadku gdy zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn enumeratywnie wskazanych w ustawie.

Emerytura policyjna funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. wynosić będzie 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat służby.

Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej stanowić będzie średnie uposażenie należne funkcjonariuszowi przez okres kolejnych 10, wybranych przez niego, lat kalendarzowych.

Organem właściwym w sprawach ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tego tytułu w odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz członków ich rodzin będzie organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Ustawa zmieniająca przyznaje funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej zwolnionym ze służby we wskazanych enumeratywnie w ustawie przypadkach, świadczenie pieniężne w wysokości 40% średniego uposażenia danego funkcjonariusza, wypłacane maksymalnie przez okres 12 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku o emeryturę policyjną do miesiąca poprzedzającego miesiąc podjęcia wypłaty tej emerytury.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: