Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy we Francji 

Zgodnie z art. 15 obowiązującej polsko-francuskiej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (np. w Polsce) otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (np. we Francji). Jeżeli praca jest tam wykonywana, wówczas osiągnięte za nią wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie. Zasada ta nie dotyczy wynagrodzeń członków rad nadzorczych albo zarządzających, pełniących funkcje publiczne, a także dochodów z rent i emerytur.

Porady prawne

Wyjątek od powyższej zasady został sformułowany w ust. 2. Zastrzeżono w nim, że bez względu na postanowienia ust. 1 wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) osiąga z pracy najemnej, wykonywanej na terenie drugiego Umawiającego się Państwa (np. we Francji), podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie (w Polsce), jeżeli:

  1. odbiorca przebywa w drugim Państwie (np. we Francji) podczas jednego lub kilku okresów, nie przekraczających łącznie 183 dni w danym roku podatkowym,

  2. wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma w tym drugim państwie (np. we Francji) miejsca zamieszkania lub siedziby,

  3. wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie (np. we Francji). 

Przykład:

Firma zatrudniająca we Francji pracowników, nie mając jednak w tym kraju zakładu ani oddziału, powinna za zatrudnianych za granicą pracowników odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce. W świetle zacytowanych przepisów, firma ma bowiem obowiązek odprowadzać w Polsce według polskich przepisów prawa podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od dochodów pracowników skierowanych do pracy we Francji za okres, kiedy spełnione były ww. warunki, tj. m.in. przed przekroczeniem 183 dni pobytu za granicą. 

A co, gdy pobyt pracowników za granicą przekroczy 183 dni? 

Dopiero z uwagi na przekroczenie 183 dni pobytu we Francji, taka firma musi naliczyć i odprowadzić do francuskiego organu podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników i to za okres od pierwszego dnia ich pobytu we Francji. W momencie, gdy okres pobytu pracownika we Francji przekroczył 183 dni, obowiązek zapłaty podatku powstał tam i to niejako wstecznie, bo za cały czas pobytu pracownika za granicą.

W takiej sytuacji, dla zapobieżenia jednoczesnemu opodatkowaniu w Polsce i we Francji dochodów oddelegowanych pracowników, zakład pracy może wystąpić do urzędu skarbowego w Polsce, właściwego dla płatnika, o zwrot zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych od wynagrodzeń dotyczących tego okresu (za czas pracy we Francji). 

Opodatkowanie oddelegowanych do pracy na pokładzie statku, samolotu czy pojazdu

Bez względu na poprzednie reguły w zakresie unikania podwójnego opodatkowania wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, samolotu, pojazdu szynowego lub drogowego w komunikacji międzynarodowej albo na pokładzie statku żeglugi śródlądowej podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.  

Podstawa prawna:

  • Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (tekst jednolity: Dz. U. 1997 r., Nr 1, poz. 5)

 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika