15.2.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad przyznawania zwrotów za materiały budowlane. Z tym dniem straciła moc ustawa z 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Na dotychczasowych zasadach można będzie domagać się zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych, poniesionych od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. Warunkiem jest, aby wniosek został złożony w odpowiednim terminie:

 

Okres wystawienia faktury Termin graniczny złożenia wniosku
od 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Nowa ustawa zawęża krąg podmiotów, którym przysługiwać będzie zwrot. Może się o niego ubiegać jedynie osoba fizyczna, jeżeli do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie ukończyła 36 lat. Ponadto wydatki musiały zostać poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych jedynie w związku z:

 • budową domu jednorodzinnego,
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne,
 • przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

Warunkiem jest, aby przedsięwzięcie to było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. Konieczne jest także, aby powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekraczała odpowiednio:

 • 75 m2 i 100 m2,
 • 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki ustawowe;

Zwrot wydatków otrzyma jedynie osoba, która do dnia złożenia wniosku nie była:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, na który zostały poniesione wydatki.

Można ubiegać się o zwrot wydatków tylko na te materiały, które przed dniem 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane podatkiem 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Katalog takich materiałów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, pod linkiem: http://www.transport.gov.pl/files/0/1346/zalacznikdoobwieszczeniaMTiB.pdf Do materiałów tych zaliczany jest m.in. żwir i piasek, listwy dębowe do parkietów, gazomierze, wodomierze, liczniki elektryczne prądu zmiennego.

Podstawę do obliczenia kwoty zwrotu stanowi faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Warunkiem jest, aby faktura ta została wystawiona od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r. Wysokość kwoty zwrotu zależna jest od czynników przedstawionych w poniższej tabeli. Ustawodawca zabezpieczył się na wypadek wzrostu stawki podatku VAT i podał również wskaźniki, które będą w użyciu dopiero po ewentualnym podniesieniu jej do poziomu 24% lub 25%.

 

Stawka VAT dla zakupionych materiałów budowlanych Wysokość kwoty zwrotu wydatków Maksymalna kwota zwrotu wydatków – określony procent kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.
22% 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur nie więcej niż 12,295%
23% 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur nie więcej niż 12,195%
24% 62,50% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur nie więcej niż 12,097%
25% 60% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur nie więcej niż 12%

Wskaźnik ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania ogłaszany jest przez Prezesa GUS w terminie 50 do 60 dni po kwartale, dla którego wskaźnik jest wyliczony, tj.: 20-28 lutego – za IV kwartał poprzedniego roku, 20-31 maja – za I kwartał bieżącego roku, 20-31 sierpnia – za II kwartał bieżącego roku i 20-30 listopada – za III kwartał bieżącego roku. Należy pamiętać, że dla każdego kwartału wyliczona kwota będzie inna.

Kwotę zwrotu wydatków oblicza się uwzględniając sumę wszystkich wydatków udokumentowanych na podstawie faktur VAT wystawionych dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r. Podlega ona zaokrągleniu do pełnych złotych. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków, obliczona w powyższy sposób dotyczy łącznie obojga małżonków.

Aby otrzymać zwrot części podatku VAT, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie skarbowym. Wniosek taki należy złożyć raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wniosek o zwrot wydatków poniesionych przez małżonków może złożyć każdy małżonek odrębnie, albo oboje wspólnie.

Wniosek o zwrot wydatków powinien zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a

- w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano identyfikatora podatkowego - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;

 • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków;
 • rodzaj poniesionych wydatków – czy były poniesione w celu budowy domu jednorodzinnego, czy nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na te cele,
 • rok rozpoczęcia inwestycji;
 • kwotę zwrotu wydatków, obliczoną zgodnie z opisanymi powyżej zasadami;
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot wydatków;
 • odpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków;
 • oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunku, zgodnie z którym osoba ta nie była:
 • nie była:
 • - właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  - osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  - właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, na który zostały poniesione wydatki.

Urząd skarbowy w sprawie zwrotu wydatków wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu wydatków, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W tym przypadku urząd wypłaca zwrot wydatków w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku o zwrot wydatków nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej w tym wniosku bez wydania decyzji, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków.

Jeżeli osoba fizyczna uprawniona do otrzymania zwrotu nie ma zaległości podatkowych, kwota zwrotu może zostać wypłacona:

 • w kasie
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy czym w tym przypadku kwota ta jest pomniejszana o koszty jej przesłania,
 • za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ostatnie 3 miesiące na zakup materiałów budowlanych i pełny zwrot VAT

Ostatnie 3 miesiące na zakup materiałów budowlanych i pełny zwrot VAT

Niespełna 3 miesiące pozostały na zrobienie zakupów materiałów budowlanych, umożliwiających budującym i remontującym domy lub mieszkania zwrot VAT na dotychczasowych zasadach. Od początku 2014 r. zwrot podatku z tego tytułu będzie przysługiwał tylko osobom do 36. roku życia i tylko przy (...)

Projektowane zmiany, czyli jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Projektowane zmiany, czyli jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Posłowie jednak przygotowali projekt ustawy o zwrocie części VAT-u (wynikającego z różnicy w obu stawkach) osobom, które samodzielnie budują lub remontują dom czy mieszkanie. Osoby budujące czy remontujące (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i (...)

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Na jakiej podstawie przysługuje zwrot?  Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Osoby fizyczne, które w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją (...)

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Posłowie jednak przygotowali projekt ustawy o zwrocie części VAT-u (wynikającego z różnicy w obu stawkach) osobom, które samodzielnie budują lub remontują dom czy mieszkanie. Osoby budujące czy remontujące (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Zwrot VAT na materiały budowlane na nowych zasadach

Zwrot VAT na materiały budowlane na nowych zasadach

6 marca 2007 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Według intencji prawodawcy zmiany mają usprawnić i uprościć tryb załatwiania wniosków osób fizycznych o zwrot wydatków (...)

Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

W dniu 29 marca 2004 r. trafił na pierwsze czytanie w Sejmie poselski projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Przygotowany projekt jest związany z wprowadzeniem w dniu 1 maja 2004 r. wyższej niż dotychczas stawki podatku VAT na produkty (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena (...)

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały budowlane,  urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Ulga termomodernizacyjna (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, (...)

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  Podstawowy zakres zwrotu wydatków za materiały budowlane został omówiony w poradzie: Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane? Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki: poniesione wydatki (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany (...)

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %(od 1.01.1011 wynosi ona zasadniczo 23%). Osoby budujące czy remontujące systemem gospodarczym i zbierające faktury VAT zakupu materiałów budowlanych doczekały się pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii (...)

Definicja budownictwa społecznego umożliwi stosowanie niższego VAT w budownictwie

Definicja budownictwa społecznego umożliwi stosowanie niższego VAT w budownictwie

Dlaczego wprowadzenie definicji budownictwa społecznego jest tak ważne? Wprowadzenie do ustawy o VAT definicji budownictwa społecznego ma zapobiec podwyżce podatku VAT od 2008 r. z 7 do 22 proc. na mieszkania i domy jednorodzinne. Z dniem 31 grudnia 2007 r. kończy się bowiem wynegocjowany w Traktacie (...)

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Zwrot VAT za materiały budowlane będzie przysługiwał wyłącznie za faktury wystawione do końca bieżącego roku. Zmiana nie obejmie jednak wszystkich. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stawka VAT na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 proc. (obecnie 23 proc.) Remontujący (...)

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

  Limity zwrotu VAT na materiały budowlane  Zwrot VAT jest limitowany. Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu, w okresie obowiązywania ustawy, uzależniona jest m.in. od tego czy inwestycja, w związku z którą poniesiono wydatki na zakup materiałów (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot VAT za remont mieszkania

Zwrot VAT za remont mieszkania

W czerwcu 2006 r. zwróciłem się do urzędu skarbowego o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane użyte podczas remontu domu w 2004 i 2005 roku. Wydatki te odliczałem też w ramach "ulgi (...)

Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

Zakupiłem mieszkanie 50m2 w grudniu 2006 roku. W styczniu 2007 rozpocząłem remont, do którego dokonywałem zakupów różnych materiałów w sklepach detalicznych. Na każdy zakup brałem fakturę (...)

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Podobno w 2006 roku wchodzi w życie ustawa dzięki której będzie można odliczać podatek VAT za zakupione materiały budowlane i za budowę domu. Ja zamierzam w 2006 roku kupić nowe mieszkanie, które (...)

Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Uprzejmie proszę o podanie błędów, które często są popełniane przez osoby składające podanie o zwrot uniemożliwiające im uzyskanie tegoż zwrotu. Ustawa funkcjonuje już od dłuższego czasu, (...)

Ulga remontowa i zwrot VAT

Ulga remontowa i zwrot VAT

W dniu 20 sierpnia 2005 roku zakończyłem budowę budynku mieszkalnego. Korzystałem wcześniej z ulgi budowlanej, która zakończyła się w końcem 2004 roku, tak więc faktur otrzymanych w przed zakończeniem (...)

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

W 2003 r. przystąpiłam do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestorem była Spółdzielnia i na nią było wystawione pozwolenie na budowę domku. Jako (...)

Odliczenie podatku od systemu grzewczego

Odliczenie podatku od systemu grzewczego

Państwo M przekazali swój dom jednorodzinny córce P z możliwością zamieszkiwania w nim do końca życia. Córka P jest zameldowana oraz mieszka w innym domku jednorodzinnym. Aktualnie w domu, gdzie (...)

Faktura zaliczkowa a dokumentacja ulgi remontowej

Faktura zaliczkowa a dokumentacja ulgi remontowej

Klient zakupił u nas towar - materiały budowlane, które ma zamiar odliczyć w ramach ulgi remontowej na fakturę zaliczkową. Dał zaliczkę, otrzymał fakturę zaliczkową VAT, na której wymienione (...)

Zakończenie inwestycji a wniosek o zwrot VAT

Zakończenie inwestycji a wniosek o zwrot VAT

W roku 2005 rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego na własnej działce tzw. "systemem gospodarczym". Ponieważ na czas prowadzenia końcowych prac wykończeniowych w okresie wakacyjnym chciałem przeprowadzić (...)

Faktury VAT na materiały budowlane

Faktury VAT na materiały budowlane

Jeśli kupiłem mieszkanie i jest ono na mnie i na żonę, to na fakturze za materiały podaję dane moje i żony? I jak wypisywać faktury - raz na mnie raz na żonę, czy wszystkie mogą być na nas (...)

Nakłady a prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Nakłady a prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Nawiązując do udzielonej odpowiedzi odnośnie pytania pt. "Podstawy unieważnienia testamentu" z dnia 28.07.2006, chciałabym się dowiedzieć w jakiej formie tzn. czy wniosku czy pozwu można żądać (...)

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

W lutym wzięłam kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego, w tym roku oddam budynek do użytku. Czy możliwy jest zwrot odsetek z urzędu skarbowego? Co potrzebne jest do rozliczenia z urzędem (...)

Telepraca - Internet pracownika

Telepraca - Internet pracownika

Prowadzę serwis internetowy. Będzie obsługiwany przez pracownika niepełnosprawnego pracującego w domu. Czy mogę korzystać z domowej sieci internetowej pracownika? Czy muszę ją podnająć od pracownika? (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani (...)

Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

Sąd Rejonowy na posiedzeniu przyznał reprezentantowi upadłego comiesięczne wynagrodzenie z datą początkową. Kto wypłaca to wynagrodzenie, czy wynagrodzenie jest wypłacane do końca upadłości, (...)

Delegacje zagraniczne pracowników

Delegacje zagraniczne pracowników

Firma polska zawarła umowę o pracę z polskimi pracownikami. W umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy jest napisane: miejscowość Zielona Góra, teren kraju. Firma polska zawarła kontrakt z (...)

FORUM PRAWNE

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane witam. mam pytanie odnośnie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego. dana osoba remontująca i chcąca odliczyć VAT ma tytuł prawny do danego budynku ale jest zameldowana (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Zwrot VAT za materiały budowlane ? 2012!

Zwrot VAT za materiały budowlane ? 2012! Stawka VAT za materiały budowlane wynosi od 01.01.2011 roku zasadniczo 23%. Zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym części wydatków dotyczących budownictwa (...)

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania Witam Mam takie pytanie syn moj 5.03.skonczyl 21 lat i w czerwcu 2004r konczy szkołe srednia do kwietnia wypłacał mi ZUS rodzinne bo jestem na rencje (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

zwrot vat - czy można????

zwrot vat - czy można???? Witam. Chciałabym się dowiedzieć czy możliwy jest zwrot vat-u na formularzu VZM dla żony właściciela domu w którym dokonano remontu za zakupione materiały budowlane. (...)

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy?

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy? Witam serdecznie Mój były mąż notorycznie uchyla się od płacenia alimentów na naszych dwóch synów. Sąd przyznał mi alimenty w kwocie 2 x 800 (...)

witam

witam witam,jestem zalamana chce zlozyc pozew o rozwod z orzeczeniem winy meza ,poniewaz dosc ze mnie zdradzil to zrobil dziecko tamtej kobiecie,jak to wszystko zaczac pomozcie mi poniewaz nie wiem dokladnie (...)

Limit zwrotu VAT za materiały budowlane

Limit zwrotu VAT za materiały budowlane Chciałabym się ubiegać o zwrot VAT za materiały budowlane. Jakie są Limity zwrotów dla osób, które złożyły pierwszy wniosek o zwrot VAT przed do 31 grudnia (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!!

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!! Witam serdecznie Jestem członkiem Wspólnoty mieszkaniowej administrowanej przez panią Violette Blimel Lisowską z ulicy zachodniej (...)

Porady prawne