image

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga dla swej ważności umowy zawartej w formie pisemnej. Umowa taka powinna dokładnie określać utwór, którego dotyczy oraz pola eksploatacji, na których autorskie prawa majątkowe są przenoszone. Nabywca nie będzie bowiem uprawniony w większym rozmiarze, niż wynikać to będzie z zakresu określonego w samej umowie. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. Przedstawiamy Państwu umowę przeniesienia majątkowego prawa autorskiego do tłumaczenia utworu.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?