Czy można oprotestować unieważnienie przetargu?

Odpowiedzi w temacie (0)

Golomb

10.8.2009

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony. Z protokołu otwarcia ofert wynikało że nasza firma ma najniższą ofertę. W toku postępowania nie wniesiono żadnych protestów. Następnie Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie powołując się na art. 93 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, twierdząc że postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Zamawiający uzasadnia unieważnienie w/w postępowania niejednoznacznym opisem przedmiotu zamówienia. Naszym zdaniem przedmiot zamówienia został opisany jednoznacznie i wyczerpująco, bez użycia nazw handlowych produktów co mogłoby uniemożliwić uczciwą konkurencję. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona z powodów niespełniania warunków opisanych w SIWZ, a wartości złożonych ofert nie przekroczyły kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia. Czy w związku z powyższym mamy prawo oprotestować czynność Zamawiającego

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY