jakie zaświadczenie na zawarcie małżeństwa za granicą

Odpowiedzi w temacie (1)

katiii

13.6.2011

Jak uzyskać zaświadczenie pozwalające na zawarcie związku małżeńskiego za granicą?
Czy jest taki sam proceder zbierania tych dokumentów? Czy trzeba uzyskać jeszcze jakieś dodatkowe inne niż z Urzędu Stanu Cywilnego?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

oleksy 55

2011-06-14 09:42:24

Obywatel polski, który chce zawrzeć małżeństwo za granicą Mozę ubiegać się o zaświadczenie stwierdzające, że może, zgodnie z prawem polskim, zawrzeć małżeństwo. Jakich formalności należy dopełnić, aby uzyskać takie zaświadczenie?

Zaświadczenie

Zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

1. obywatel polski,

2. zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa,

zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.

Zaświadczenie takie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której ono dotyczy.

Jak ubiegać się o zaświadczenie?

Aby uzyskać zaświadczenie, osoba zainteresowana powinna złożyć w urzędzie stanu cywilnego następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;

2. odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia (chyba, że składamy wniosek do tego samego urzędu);

3. osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:
a. dla osoby rozwiedzionej – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski);
b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
c. dla wdowy bądź wdowca – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

4. pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju (za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym);

5. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej (opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł);

6. do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Jakie dane zawiera zaświadczenie?

Zaświadczenie opatrzone jest datą wydania oraz określeniem urzędu stanu cywilnego, który je wydał. Zawiera ponadto:

1. stwierdzenie, iż: „Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.) stwierdzam, że niżej wymieniona osoba, zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo.”;

2. dane osoby: nazwisko, imię, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, imię i nazwisko rodowe ojca oraz matki;

3. dane o osobie, którą wyżej wskazana chce zawrzeć związek małżeński: imię i nazwisko oraz obywatelstwo;

4. podpis kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał zaświadczenie.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.9.2016

  Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

  Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński obowiązane są przedtem do dokonania szeregu formalności. Dotyczy to głównie złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpowiednich (...)

 • 9.11.2011

  Zawarcie małżeństwa za granicą

  Zawarcie małżeństwa za granicą, co do zasady, podlega regulacjom państwa, na terytorium którego to zdarzenie ma miejsce. Zgodnie z konwencją nowojorską, której Polska jest stroną, (...)

 • 24.11.2017

  Zawarcie małżeństwa przed duchownym

  Małżeństwo zawarte w obecności duchownego poprzez oświadczenie woli jednoczesnego jego zawarcia przez mężczyznę i kobietę jest jedną z form małżeństwa skutecznego w świetle prawa. Warunkiem (...)

 • 14.10.2016

  Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

  Cudzoziemiec pragnący wejść w związek małżeński przed polskim organem - zarówno przy małżeństwie cywilnym (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego), jak i przy małżeństwie konkordatowym (...)

 • 27.12.2017

  Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Przewiduje jednak wyjątkowo, iż z ważnych powodów sąd opiekuńczy (...)