Forum prawne

jakie zaświadczenie na zawarcie małżeństwa za granicą

Jak uzyskać zaświadczenie pozwalające na zawarcie związku małżeńskiego za granicą?

Czy jest taki sam proceder zbierania tych dokumentów? Czy trzeba uzyskać jeszcze jakieś dodatkowe inne niż z Urzędu Stanu Cywilnego?

2011.6.13 10:49:44

Odpowiedzi w temacie: jakie zaświadczenie na zawarcie małżeństwa za granicą (1)

Obywatel polski, który chce zawrzeć małżeństwo za granicą Mozę ubiegać się o zaświadczenie stwierdzające, że może, zgodnie z prawem polskim, zawrzeć małżeństwo. Jakich formalności należy dopełnić, aby uzyskać takie zaświadczenie?

Zaświadczenie

Zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

1. obywatel polski,

2. zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa,

zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.

Zaświadczenie takie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której ono dotyczy.

Jak ubiegać się o zaświadczenie?

Aby uzyskać zaświadczenie, osoba zainteresowana powinna złożyć w urzędzie stanu cywilnego następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;

2. odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia (chyba, że składamy wniosek do tego samego urzędu);

3. osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:
a. dla osoby rozwiedzionej – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski);
b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
c. dla wdowy bądź wdowca – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

4. pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju (za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym);

5. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej (opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł);

6. do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Jakie dane zawiera zaświadczenie?

Zaświadczenie opatrzone jest datą wydania oraz określeniem urzędu stanu cywilnego, który je wydał. Zawiera ponadto:

1. stwierdzenie, iż: „Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.) stwierdzam, że niżej wymieniona osoba, zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo.”;

2. dane osoby: nazwisko, imię, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, imię i nazwisko rodowe ojca oraz matki;

3. dane o osobie, którą wyżej wskazana chce zawrzeć związek małżeński: imię i nazwisko oraz obywatelstwo;

4. podpis kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał zaświadczenie.

2011.6.14 9:42:24

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika