Kara umowna umowa zlecenie

Odpowiedzi w temacie (2)

Agnieszka2884

13.1.2010

Witam bardzo proszę o pomoc. Jako pracownik podpisałam umowę zlecenie gdzie jest napisane, że w przypadku nie dopełnienia warunków na czas określony w umowie mam zapłacić karę w wysokości ...tys. Czy mam jakieś prawa ? Czy muszę zapłacić ? Wiadomo, że różne rzeczy mogą się zdarzyć w życiu. Czy pracodawca może tak bezkarnie sporządzać umowy ? Jakie prawa mi przysługują jeżeli w ogóle jeżeli odmówię zapłaty ?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

adiuto

2010-01-17 09:08:42

1. jest swoboda przy podpisywaniu umów tzn. że jak podpisałaś umowę w której zapisana jest kara za nie dopełnienie warunków ..... to trudno - stało się. 2. zleceniodawca nie jest pracodawcą, 3. zleceniodawca może sporządzać dowolne umowy ale zleceniobiorca nie musi ich podpisywać, 4. proszę sprecyzować (najlepiej cytat całego paragrafu o karach) treść kłopotliwego warunku - może nie jest tak źle, że "pracodawca" będzie mógł dochodzić kary.

Oakmoss

2010-01-22 10:44:59

W umowie zlecenia można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W takiej sytuacji kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Zastrzeżenie kary umownej zależy wyłącznie od woli stron. Nie jest to kara w ścisłym tego słowa znaczeniu. To sankcja cwylinoprawna oznaczona w pieniądzu. Stosunki cywilnoprawne mają to do siebie, iż są zawierane przez strony równoprawne w obrocie gospodarczym, bez stosunku nadrzędności i podległości. Strony mogą umawiać się co do jej wysokości wedle swej woli i niekoniecznie z panującymi zwyczajami. Kara umowna ma na celu zwiększenie realności wykonania zobowiązania. To strony ustalają wagę i znaczenie niewykonania zobowiązania w całości lub w odniesieniu do zindywidualizowanych okoliczności. W ramach swobody nawiązywania umów, dopuszczalna jest w zasadzie dowolna wysokość kary umownej, ponieważ strony mają wpływ na kształtowanie warunków. Inaczej byłoby w wypadku ogólnych warunków umowy, tj regulaminów, które zastrzegałyby rażące dla konsumentów warunki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. W razie odmowy zapłaty, wierzyciel może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na podstawie art. 484 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego). Warunkiem jest udowodnienie przez wierzyciela wystąpienia realnej szkody, a więc straty rzeczywistej lub utraconych korzyści.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 10.12.2011

  Czy kara umowna podlega VAT?

  Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania (...)

 • 25.11.2017

  Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą (...)

 • 20.8.2017

  Kara umowna - wybrane zagadnienia

  W obrocie gospodarczym coraz większym powodzeniem cieszy się instytucja kary umownej. Jest ona zastrzega w różnego rodzaju kontraktach, np. w umowach zlecenia czy w umowach przedwstępnych, ponieważ (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)