Umowa przedwstępna na usługi księgowe

Odpowiedzi w temacie (1)

kikaMJ

22.1.2010

Na początku marca planuję otworzyć biuro rachunkowe. Na rozpoczęcie działalności planuję pozyskanie Funduszy z Powiatowego Urzędu Pracy. Aby udowodnić, że już od początku prowadzenia działalności mam nawiązaną współpracę z firmami, które chciałyby abym prowadziła im księgowość, muszę przedstawić w Urzędzie umowy przedwstępne z tymi firmami. Jak mam napisać taką umowę? Co powinno w niej być ujęte?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Oakmoss

2010-01-26 08:53:04

Według wskazań kodeksu cywilnego, dotyczących zawarcia umowy przedwstępnej, powinna ona zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przypadku współpracy z przedsiębiorstwami w celu prowadzenia księgowości, wydaje się w tym miejscu najodpowiedniejsza umowa zlecenia. Wobec tego przedwstępna umowa zlecenia, winna zawierać:

  • oznaczenie stron umowy;

  • oświadczenie stron, iż zobowiązują się zawrzeć umowę zlecenia (zwanej dalej umową przyrzeczoną), na następujących warunkach (tutaj określenie ich, np.: rodzaj umowy, miejsce wykonywania zlecenia, wymiar czasowy, wynagrodzenie, termin rozpoczęcia);

  • podanie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, z możliwością określenia kary umownej w razie niezawarcia jej;

  • zastrzeżenie formy dla zmiany treści umowy (np. w formie pisemnej pod rygorem nieważności);

  • zakończenie, iż umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Można też zaznaczyć, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowania przepisy kodeksu cywilnego. Dodatkowym elementem w treści umowy może być warunek lub wyznaczenie prawa odstąpienia od umowy w określonym terminie.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: