e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Kwiecień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • PCC od pożyczki dla pracownika

  Spółka z o. o. udzieliła niskooprocentowaną pożyczkę długoterminową swojemu pracownikowi. Udzielanie pożyczek jak też inne usługi finansowe nie są przedmiotem działalności w/w spółki. Jest to sytuacja sporadyczna. Czy któraś ze stron tej umowy powinna zapłacić podatek od czynności (...)

 • Spadek a zasiedzenie nieruchomości

  W roku 1987 przeprowadziłam się wraz z synem do mieszkania komunalnego którego głównym najemcą była moja mama(wcześniej zajmowałam mieszkanie służbowe, które zdałam po przeprowadzce). W okresie 23 lat - od kiedy tu mieszkam- przeprowadziłam 3 remonty mieszkania oraz w 2002 r wykupiłam (...)

 • Publikacja i jednolitość orzecznictwa SN

  Wielokrotnie w komentarzach spotykam się z przywołaniem na orzecznictwo Sądu Najwyższego ze jednoczesnym zaznaczeniem przy sygnaturze \"niepublikowane\" oraz z porównaniem odmiennej regulacji danej kwestii w dwóch czy też trzech orzeczeniach. Jaka jest podstawa prawna niepublikowania orzeczenia (...)

 • Powództwo przeciwegzekucyjne - sprawa gospodarcza

  Prowadzę egzekucję sądową na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd gospodarczy, ponieważ roszczenie dotyczyło działalności gospodarczej stron. Dłużnik wytoczył mi powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne przed sądem cywilnym. Czy właściwym do tego postępowania jest też sąd gospodarczy (...)

 • Delegacja dla krajowego kierowcy

  Pracodawca chce cofnąć pracownikom ( kierowcom zatrudnionym w firmie transporotwej ) wypłacanie delegacji. Czy kierowcy krajowemu należą się diety i delegacje? Gdzie znaleźć dotyczące tego zagadnienia akty prawne?

 • Zadaszenie balkonu

  Mieszkam w wielorodzinnym bloku na parterze. Mieszkanie ma wyodrębnioną własność. Chciałabym wykonać niewielki daszek nad balkonem, ponieważ sąsiadka z góry bez przerwy wyrzuca śmieci i niedopałki z papierosów i niszczy moje kwiaty. Czy muszę mieć zgodę spółdzielni mieszkaniowej i jakie (...)

 • Spadek po samoistnych posiadaczach - zasiedzenie

  Moi rodzice kupili ziemię na umowę (bez zachowania formy aktu notarialnego) przed rokiem 70. Od tamtego czasu zamieszkali na niej oraz pobudowali budynek rodziny. Płacili też podatki. Zamieszkali tam wraz z dziećmi. W roku 1989 zmarł mój ojciec, a w 1996 matka. W rejestrze gruntu widnieli jako (...)

 • Ograniczenie roszczenia w euro

  Muszę złożyć pozew o zwrot pożyczki, której udzieliłem w euro. Jest to kwota 25 tys. euro i postanowiłem ograniczyć roszczenie, aby sprawę rozpatrzył sąd rejonowy a nie okręgowy. Pomyślałem sobie, ze najpierw dochodził będę kwoty 60 tys. zł. Obliczyłem z tej kwoty 5% i taki wpis uiściłem. (...)

 • Faks i e-mail a forma pisemna

  Umowa zawiera zapis: "Strony mogą wypowiedzieć umowę za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie pod rygorem nieważności”. Strona wypowiedziała umowę z dniem dzisiejszym przysyłając wypowiedzenie faksem. Czy takie wypowiedzenie jest skuteczne?

 • Zmiana umowy spółki - liczenie większości głosów

  Spółka z o.o. Zmiana umowy spółki ma dotyczyć: ograniczenia ilości osób w Zarządzie oraz likwidację wymogu posiadania Rady Nadzorczej. Spółka ma 2 wspólników: 1 - 66%, 2 - 33%. Żaden wspólnik nie ma specjalnych praw. Projekt zmian został przesłany wraz z zawiadomieniem o Zgromadzeniu. (...)

 • Agroturystyka

  Moja żona zamierza zajmować się agroturystyką w sensie zwolnienia z podatku dochodowego, czyli do 5 pokoi, na terenie wiejskim i dla turystów. Ja prowadzę działalność pozarolniczą i jestem VAT-owcem. Żona pracuje na cały etat, na umowę o pracę w innej firmie. Przy mojej działalności pozarolniczej (...)

 • Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

  Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, jaka na właścicielach lasów, jaka na Policji, a jaka na prywatnych właścicielach. Proszę o wskazanie sposobu na zmobilizowanie (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 544 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 543 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 542 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 541 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 540 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

 • Dziennik Ustaw Poz. 539 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 538 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 537 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 536 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 • Dziennik Ustaw Poz. 535 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 534 z 2009

  Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 166 z 2009

  Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 165 z 2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 164 z 2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2975)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej przeglądu specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w części VII załącznika C do umowy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5392 – Grupa Polsat/Thomson Technicolor Polska/PRN) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Komunikat Komisji dotyczący procedury ustalonej na mocy art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 96/67/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/34/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (przekształcenie) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5493 – RBSK/DZ BANK/RZB/RBL JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5462 – Thomas Cook Group/Gold Medal International) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5449 – ABF/Azucarera) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia komisji z dnia 27 kwietnia 2009 r. dotycząca planu usuwania odpadów radioaktywnych powstałych w związku z likwidacją elektrowni jądrowej Wylfa, znajdującej się na terenie Zjednoczonego Królestwa, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom