e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Grudzień 2014

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1812 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1811 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1810 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1809 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych, w których składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1808 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1807 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1806 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1805 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1804 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1803 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1802 z 2014

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1801 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1800 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 • Monitor Polski Poz. 1207 z 2014

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu

 • Monitor Polski Poz. 1206 z 2014

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

 • Monitor Polski Poz. 1205 z 2014

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Monitor Polski Poz. 1204 z 2014

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

 • Monitor Polski Poz. 1203 z 2014

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Roberta Biedronia

 • Monitor Polski Poz. 1202 z 2014

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Wojtkowskiego

 • Monitor Polski Poz. 1201 z 2014

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Jacka Górczyńskiego

 • Monitor Polski Poz. 1200 z 2014

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II

 • Monitor Polski Poz. 1199 z 2014

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru

 • Monitor Polski Poz. 1198 z 2014

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Długosza

 • Monitor Polski Poz. 1197 z 2014

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu

 • Monitor Polski Poz. 1196 z 2014

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Dygata w związku z 100. rocznicą Jego urodzin

 • Monitor Polski Poz. 1195 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015

 • Monitor Polski Poz. 1194 z 2014

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 1193 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 1192 z 2014

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym