e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Grudzień 2014

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1888 z 2014

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1887 z 2014

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1886 z 2014

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1885 z 2014

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1884 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1882 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1881 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1880 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1879 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1878 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1877 z 2014

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1876 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1875 z 2014

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. sygn. akt U 2/14

 • Dziennik Ustaw Poz. 1874 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1873 z 2014

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1872 z 2014

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1871 z 2014

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1870 z 2014

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1869 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1868 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1867 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1866 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1865 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1864 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1863 z 2014

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

 • Monitor Polski Poz. 1217 z 2014

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Poz. 1216 z 2014

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Diamentowy Grant”