Ochrona lokatorów

Nieruchomości

Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

Strona 1 z 3

Stan faktyczny

W zeszłym tygodniu kupiłam dla siebie mieszkanie na rynku wtórnym. Mieszkanie było wcześniej wynajmowane, na ogół studentom, i wymaga generalnego remontu. Oczywiście przed podpisaniem aktu notarialnego zapoznałam się z odpisem z księgi wieczystej (nie były tam wpisane żadne ograniczenia), a w akcie notarialnym sprzedający oświadczył, że rzecz jest bez wad. U notariusza dostałam też klucze do mieszkania. Następnego dnia okazało się jednak, że w moim mieszkaniu przebywa lokator, który podpisał tydzień wcześniej umowę na czas określony – do końca czerwca następnego roku! Jest to umowa pisemna. Nie wiem co mam teraz zrobić. Lokator nie chce się wyprowadzić. Ja już pod koniec listopada wypowiedziałam swoją umowę najmu i muszę się wyprowadzić do końca lutego. Czy mogę żądać od lokatora, by wyprowadził się z lokalu, skoro ja jestem teraz właścicielem? Czy mogę wypowiedzieć mieszkanie temu lokatorowi? Jaki będzie okres wypowiedzenia? Czy mam jakieś roszczenia do sprzedającego?

Opinia prawna

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

Rozwiązanie umowy najmu

Przede wszystkim należy podkreślić, iż zgodnie z art. 678 § 1 kodeksu cywilnego w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.
§ 2. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Prawa najemcy w takim przypadku reguluje art. 679 kodeksu cywilnego:

§1. Jeżeli wskutek wypowiedzenia najmu przez nabywcę rzeczy najętej najemca jest zmuszony zwrócić rzecz wcześniej, aniżeli byłby zobowiązany według umowy najmu, może on żądać od zbywcy naprawienia szkody.
§ 2. Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić zbywcę o przedwczesnym wypowiedzeniu przez nabywcę; w przeciwnym razie przysługują zbywcy przeciwko najemcy wszelkie zarzuty, których najemca nie podniósł, a których podniesienie pociągnęłoby za sobą bezskuteczność wypowiedzenia ze strony nabywcy.

Z opisu sytuacji wynika, iż umowa najmu z lokatorem nie była zawarta w formie pisemnej z datą pewną, a jedynie w zwykłej formie pisemnej. Czynność prawna ma datę pewną w razie:

  1. urzędowego poświadczenia daty – od daty poświadczenia,

  2. stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym - od daty dokumentu urzędowego, 

  3. umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza - od daty wzmianki.

W przedstawionej sprawie niestety nie będzie możliwe skorzystanie z możliwości, jaką przewiduje art. 678 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 692 kodeksu cywilnego przepisów o wypowiedzeniu najmu przez nabywcę rzeczy najętej nie stosuje się do najmu lokali mieszkalnych, chyba że najemca nie objął jeszcze lokalu. Mogłaby więc Pani, jako nabywca mieszkania, wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia, gdyby najemca jeszcze nie zamieszkał w lokalu.

Na marginesie można tu stwierdzić, iż nabywca wynajmowanego lokalu mieszkalnego mógłby wypowiedzieć najem zawarty na czas oznaczony, choćby umowa została sporządzona w formie pisemnej z datą pewną,  skoro najemca nie objął jeszcze lokalu  (tak Z. Radwański, System, t. III, cz. 2, s. 340-341; jak również Glosa do orzeczenia  z dnia 22 maja 1973 r. w OSPiKA 1974/5 poz. 93). Odmiennie orzeczenie SN z dnia 22 maja 1973 r., III CRN 95/73, OSPiKA 1974, nr 5, poz. 93), zgodnie z którym przepisem o wypowiedzeniu najmu przez nabywcę, którego w myśl art. 692 kc - nie stosuje się do najmu lokalu mieszkalnego jest art. 678 kc. Jeżeli więc najemca objął lokal mieszkalny przed dniem zbycia przedmiotu najmu, nabywca tego przedmiotu może wypowiedzieć umowę najmu tylko w razie jej zawarcia na czas nieoznaczony (art. 673 kc).

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: