e-prawnik.pl Porady prawne

Nieprawdziwe oświadczenie o doświadczeniu oferenta

Pytanie:

Nasza firma brała udział w przetargu ogłoszonym w formie konkursu ofert przez urząd administracji samorządowej. Zamawiający żądał m.in. udokumentowania przez Oferenta doświadczenia zawodowego i tzw. referencji. Zgłosiły się trzy Firmy spółki handlowe: X, Y i Z. Urząd ogłosił, że udzielił zamówienia firmie X. Na nasze żądanie udostępniono nam treści złożonych ofert. Okazało się, że firma X złożyła nieprawdziwe oświadczenie o swoim doświadczeniu branżowym, a ponadto załączyła referencje dotyczące Firmy o tej samej nazwie, ale działającej kiedyś na tym terenie jako spółka cywilna (spółka ta działa nadal, ale na swoim terenie - w miejscu rejestracji). Zawiadomiliśmy o tym Zamawiającego, ale ten odpowiedział, że w zasadzie nic się nie stało. Zawiadomiliśmy więc Prokuraturę, ale ta odpowiedziała, że: jedynym podmiotem posiadającym status pokrzywdzonego w niniejszej sprawie jest Zamawiający Urząd i tylko on jest uprawniony złożyć w tej sprawie wniosek o ściganie. Pismo z prokuratury nie zawiera żadnego pouczenia, chociażby o środkach odwoławczych. Jakie kroki prawne możemy podjąć w tej sytuacji? Czy jako współuczestnik tego postępowania nie mamy statusu pokrzywdzonego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nieprawdziwe oświadczenie o doświadczeniu oferenta

9.5.2007

Przede wszystkim powinni Państwo złożyć protest na czynność zamawiającego jaką był wybór najkorzystniejszej oferty. Protest składa się w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W tym wypadku od dnia, w którym zapoznali się Państwo z ofertą konkurenta. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Nie wystarczy więc wysłanie protestu w ostatnim dniu terminu. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy, ale do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

Protest powinien być rozstrzygnięty w ciągu 10 dni Jeśli zamawiający uzna protest za zasadny, powtórzy oprotestowaną czynność, a więc dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeśli protest zostanie odrzucony, można wnieść odwołanie do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

Wszczęcie postępowania przygotowawczego przez policję lub prokuraturę, zależnie od konkretnego przestępstwa, z urzędu lub na wniosek; może być także przestępstwo z oskarżenia prywatnego.

Zgodnie z art. 306 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305 § 4 (tj. instytucję państwową, samorządową lub społeczną która złożyła zawiadomienie o przestępstwie) przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, a stronom - na postanowienie o jego umorzeniu. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt. Zażalenie wnosi się do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem, który wydał lub zatwierdził postanowienie. Jeżeli prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu.

Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.

Jeśli uważacie Państwo, że zostaliście pokrzywdzeni w wyniku popełnienia przestępstwa przez konkurenta, należałoby wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego jako pokrzywdzony. Nie ma osobnego postępowania w sprawie przyznania statusu pokrzywdzonego. Posiadanie tego statusu zależy od rodzaju przestępstwa i okoliczności sprawy. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia - od daty doręczenia. Jeśli terminu upłynął należy jednocześnie złożyć wniosek o jego przywrócenie, twierdząc, że są Państwo pokrzywdzonymi, a nie zostali powiadomieni o możliwości i terminie wniesienia zażalenia.Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ