Projekt zmian w Kodeksie karnym skarbowym

Strona 1 z 2

W Sejmie na początku lipca odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Proponowane zmiany zawarte w projekcie w większości dotyczą szeroko pojętej niespójności zewnętrznej i wewnętrznej K.k.s. K.k.s. jest zespołem przepisów, których treścią zainteresowani są nie tylko fachowcy (wytrawni prawnicy), ale przede wszystkim szerokie rzesze obywateli, zwłaszcza podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy).

Co dokładnie proponuje projekt?

Projekt proponuje bardzo dużo zmian. Niniejsze omówienie dotyczyć będzie tylko kilku spośród nich.

I tak na przykład proponowana zmiana w art. 11 § 2 polega na wprowadzeniu możliwości, przy stwierdzeniu ograniczonej poczytalności sprawcy czynu zabronionego, odstąpienia przez sąd także od wymiaru środka karnego przepadku korzyści majątkowej lub ściągnięcia jej równowartości pieniężnej. Poza tym proponuje się także we wszystkich przepisach K.k.s. zrezygnować z określania przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego obowiązku uiszczenia przez sprawcę przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego należności publicznoprawnej jedynie “narażonej” na jej uszczuplenie.

Czy kodeks karny skarbowy może przewidywać możliwość zaniechania ukarania sprawcy?

Tak, jest to jednak z propozycji projektu. Chodzi tu oczywiście o instytucję tzw. czynnego żalu. Projekt lepiej doprecyzowuje przesłanki ustawowe korzystania z instytucji czynnego żalu. Nadto projektowana zmiana przepisu w art. 18 § 1 pkt 1 wyłącza dopuszczalność orzeczenia przez sąd tytułem kary grzywny kwoty niższej niż ta, która faktycznie została uiszczona przez sprawcę.

Co proponuje projekt w zakresie samych przestępstw skarbowych?

Proponowana w art. 22 § 2 pkt 4 zmiana dotychczasowego określenia ustawowego “przepadek osiągniętych korzyści majątkowych” na nowe określenie ustawowe “przepadek korzyści majątkowej” lepiej odpowiada - zdaniem projektodawców - nowej konstrukcji prawnej środka karnego o charakterze dolegliwości ekonomicznej. W tej sytuacji projekt przewiduje uzupełnienie dotychczasowego katalogu środków karnych o nowy środek w postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej.

Odmiennie niż dotychczas, projekt przewiduje obligatoryjne stosowanie instytucji odpowiedzialności posiłkowej. Rozszerza katalog przypadków, w których nie wygasa odpowiedzialność posiłkowa podmiotu trzeciego (tj. także w sytuacji, gdy nie został wykonany środek karny ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów).

Czy dużo miałoby się zmienić w sankcjach karnych?

Tak, w konsekwencji czego projekt przewiduje systemowe podwyższenie górnej granicy ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności z 3 do 5 lat. Uzasadnione jest to aktualnymi względami kryminalno-politycznymi, tj. koniecznością zwiększenia skuteczności zwalczania niektórych najgroźniejszych przestępstw skarbowych na tle współczesnych tendencji rozwojowych prawa karnego gospodarczego.

Projekt przewiduje istotne zmiany środka karnego przepadku korzyści majątkowej pochodzącej z popełnienia przestępstwa skarbowego. W szczególności, w miejsce przepadku równowartości korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa proponuje się instytucję ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej. Praktycznym ułatwieniem w stosowaniu środka karnego o charakterze dolegliwości ekonomicznej będzie przewidziane tzw. procesowe ułatwienie dowodowe co do pochodzenia korzyści majątkowych z popełnienia przestępstwa skarbowego. Poza tym proponowany § 5 art. 33 reguluje kwestię orzekania środka karnego przepadku korzyści majątkowej w sytuacji, gdy jest ona objęta współwłasnością, a projektowany przepis art. 33 § 6 przewiduje zasadę pierwszeństwa praw podmiotów trzecich przed orzeczeniem środka karnego przepadku korzyści majątkowej na rzecz Skarbu Państwa.

Czy zmieni się nazewnictwo?

Projekt zawiera sporo propozycji zmian w objaśnieniach wyrażeń ustawowych. I tak między innymi projekt wprowadza nową definicję czynu zabronionego w kodeksie karnym skarbowym - jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może nastąpić tylko w niniejszym kodeksie. Jasno i precyzyjnie została zdefiniowana korzyść majątkowa i osobista (korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego). Projekt ustala także, iż za wartość przedmiotu czynu zabronionego przyjmuje się jego wartość rynkową, ustaloną według przeciętnej cen rynkowych na terytorium RP, a w razie braku tych danych - na podstawie oszacowania. O wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego, a gdy nie można go ustalić - czas jego ujawnienia.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • Będą kary za cofanie liczników samochodowych

  Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych samochodach. Np. za każde (...)

 • Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

  Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament (...)

 • Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

  Celem ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami jest ograniczenie oszustw podatkowych oraz trudności w określaniu wysokości zobowiązań podatkowych, wynikających (...)

 • Gwałciciele dostaną za swoje...

  Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zaostrza kary za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększa ochronę ofiar gwałtów.

NA SKÓTY