Brak oddziału-konsekwencje prawne

Pytanie:

Jakie sankcje grożą przedsiębiorcy zagranicznemu, jeżeli prowadzi w Polsce działalność gospodarczą bez zarejestrowania przedstawicielstwa lub oddziału, mimo że względu na zakres działania taki obowiązek powstaje?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak oddziału-konsekwencje prawne

Zgodnie z art. 60 [1] kodeksu wykroczeń, kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem. Ponadto osoba, która wykonując działalność gospodarczą nie oznacza siedziby i miejsca wykonywania tej działalności lub wykonując działalność wytwórczą wprowadza do obrotu towary bez wymaganych oznaczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Przepis ten dotyczy jednak wpisu do ewidencji działalności, natomiast oddział podlega wpisowi do KRS-u. Przedsiębiorca zagraniczny może bowiem rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jeżeli Sąd Rejestrowy stwierdzi, że nie dopełniono obowiązku wpisu, wezwie do jego wypełniona wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Po tym terminie może stosować grzywnę (i ponawiać ją) przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Ponadto w grę mogą wchodzić sankcje związane na przykład z obowiązkami podatkowymi lub obowiązkami związanymi z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: