Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

Pytanie:

Jak często należy przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełniającej kryteriów określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, badaniu i ogłaszaniu, podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność: 1) banków oraz zakładów ubezpieczeń, 2) jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, 2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertalnych, 3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Porady prawne

 Zgodnie z powyższą regulacją, badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji gdy spółki te spełniają wymagania określone w pkt 4. Jeżeli więc spółka z o.o. nie spełnia powyższych kryteriów, wówczas nie ma obowiązku przeprowadzania corocznego badania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Obowiązek okresowego badania sprawozdań finansowych nie wynika również z innych przepisów. Przypomnieć jednak należy, że na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, wyznaczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki. Takie działanie nie ma jednak charakteru periodycznego, ale okazjonalny uzależniony od żądania wspólnika lub wspólników.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne