Dobrowolne poddanie się karze

Pytanie:

Prokurator zaproponował podejrzanemu dobrowolne poddanie się karze. Czeka na decyzje podejrzanego. Podejrzany nigdy nie miał do czynienia z Prokuraturą i Sądami i nie wie jaką ma zaproponować karę. Podejrzenie - podrobienie podpisu na FV . Czy są jakieś ,, warianty '' kar, które podejrzany mógłby zaproponować? Jest jedynym żywicielem rodziny (żona - na wychowawczym, małe dziecko) z dochodami ok. 1700zł netto.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dobrowolne poddanie się karze

Kara, którą może zaproponować podejrzany lub oskarżony wykorzystując instytucję dobrowolnego poddanie się karze, zależy od zagrożenia przewidzianego dla przestępstwa, o popełnienie którego jest podejrzany lub oskarżony.

Przestępstwo sfałszowania materialnego dokumentu (art. 270 par.1 kk) zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy jest to pierwsze i jedyne przestępstwo podejrzanego, oskarżonego, stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest wysoki kara grzywny byłaby najkorzystniejszym rozwiązaniem. Zwłaszcza, gdy podejrzany, oskarżony jest osobą pracującą i uzyskującą z tego tytułu środki, które mogą zostać przeznaczone na zapłacenie kary grzywny.

Porady prawne

Kara grzywny wymierzana jest w stawkach dziennych: w liczbie od 10 do 360. Następnie sąd ustala wysokość jednej stawki dziennej (od 10 zł do 2000 zł) biorąc pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i zarobkowe. Orzeczona kara grzywny jest więc iloczynem: liczby stawek dziennych przez wysokość jednej ustalonej przez sąd stawki.

Rodzaj kary i jej wymiar zależy w dużej mierze od rozmiaru szkody jaka została spowodowana czynem podejrzanego, oskarżonego. Im większa szkoda tym surowsza kara.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Współpraca z Prezesem UOKiK może się opłacać

Współpraca z Prezesem UOKiK może się opłacać

Pół miliarda złotych - tyle zaoszczędziły w tym roku firmy, które w trakcie postępowań współpracowały z Prezesem UOKiK. Przepisy antymonopolowe pozwalają przedsiębiorcom na skorzystanie z programu łagodzenia kar leniency lub instytucji dobrowolnego poddania się (...)

"Popularne" dobrowolne poddanie się karze

Ponad 138 tysięcy oskarżonych w ubiegłym roku usłyszało wyrok niemal na pierwszej rozprawie. Można już mówić o przełomie: prokuratorzy i sądy coraz śmielej stosują dobrowolne poddanie się karze i wydają wyroki bez prowadzenia rozprawy. Odciąża to zawalone sprawami sądy i obniża koszty (...)

Wsparcie służb mundurowych

Wsparcie służb mundurowych

9 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – "Dziś (...)

Więcej wyroków bez przeprowadzania procesu

Więcej wyroków bez przeprowadzania procesu

W zeszłym roku blisko 225 tys. spraw karnych udało się zakończyć już na pierwszej rozprawie. Takich spraw może być wkrótce jeszcze więcej. Ugoda z prokuratorem i dobrowolne poddanie się karze miałyby być możliwe w przypadku większości przestępstw – czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Poznańscy (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi (...)

Coraz więcej wyroków w sprawach karnych zapada na pierwszej rozprawie

Coraz więcej wyroków w sprawach karnych zapada na pierwszej rozprawie

Blisko 280 tys. oskarżonych w ubiegłym roku usłyszało wyrok na pierwszej rozprawie. Postanowili poddać się karze bez prowadzenia żmudnego i kosztownego procesu. Takich wyroków z roku na rok jest coraz więcej. Można już mówić o sukcesie: prokuratorzy i sądy bardzo śmiało korzystają z (...)

Ilość stawek dziennych ma znaczenie

Ilość stawek dziennych ma znaczenie

Na rozprawie głównej oskarżony oświadczył, iż chce dobrowolnie poddać się karze w trybie art. 387 k.p.k., a jego obrońca wniósł wówczas o wymierzenie mu kary roku pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz kary grzywny w wysokości (...)

TK o dobrowolnym poddaniu się karze

TK o dobrowolnym poddaniu się karze

Ograniczenie zakazu orzekania na niekorzyść oskarżonego może dotyczyć tylko sytuacji, w których łamie to zawarte z sądem "porozumienie". Takiego zdania był dzisiaj Trybunał Konstytucyjny (P 22/07). Przepis procedury karnej dotyczący wyłączeń od zakazu orzekania na niekorzyść (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Kto ma status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym? Pokrzywdzony to osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Pokrzywdzona może być również np. spółka (podmiot zbiorowy). W jej imieniu występuje osoba uprawniona. Jeżeli pokrzywdzony nie ma ukończonych (...)

Można dobrowolnie poddać się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe

Można dobrowolnie poddać się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe

Henryk S. i Mariusz K. popełnili przestępstwo skarbowe, ponieważ nie prowadzili ksiąg rachunkowych przez dwa lata. Naczelnik urzędu skarbowego złożył w sądzie rejonowym wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Jednocześnie poinformował, że okoliczności (...)

Co daje dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

Co daje dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

Wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności  Kodeks karny skarbowy przewiduje, że w postępowaniu prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, zanim wniesiono akt oskarżenia, sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może zgłosić wniosek (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

  Kto jest podejrzanym, a kto oskarżonym?  Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje sprawcy możliwość uniknięcia kary. Jakie warunki trzeba spełnić, aby czynny żal był (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") (...)

Formy zabezpieczenia wierzytelności

Formy zabezpieczenia wierzytelności

W zależności od wysokości zobowiązania możliwe są różne sposoby jego zabezpieczenia, z których najczęstsze to: wystawienie weksla własnego przez dłużnika, poręczenie przez osobę trzecią, poddanie się przez dłużnika egzekucji w akcie notarialnym, ustanowienie hipoteki, bądź (...)

Projekt zmian w Kodeksie karnym skarbowym

Projekt zmian w Kodeksie karnym skarbowym

W Sejmie na początku lipca odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw Proponowane zmiany zawarte w projekcie w większości dotyczą szeroko pojętej niespójności zewnętrznej i wewnętrznej K.k.s. K.k.s. jest zespołem (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Z uwagi na skalę reformy przewidziano stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. – od największych przedsiębiorstw, (...)

Nowe prawo antymonopolowe - nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowe prawo antymonopolowe - nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) stawia sobie za fundamentalny cel skuteczną ochronę mechanizmów konkurencji, stanowiących niewątpliwie motor napędowy dla rozwoju i postępu gospodarczego w państwie.  Mając (...)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary określa zasady odpowiedzialności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasady tej odpowiedzialności.Ustawa zawiera definicję podmiotu zbiorowego, którym jest osoba (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Szkodliwość społeczna czynu

Szkodliwość społeczna czynu

W marcu 2005 r. kolega poprosił mnie o złożenie wniosku do ARiMR o wpis do ewidencji producentów rolnych. Wniosek własnoręcznie napisałem, kolega się podpisał pod nim a za żonę kolegi ja się (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Co to jest dobrowolne poddanie się karze i do jakich art. kodeksu karnego mają zastosowanie? Dobrowolne poddanie się karze reguluje art. 387 kodeksu postępowania kanrego, którey stanowi , iż do (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Policja zakończyła postępowanie dowodowe i skierowała akta do prokuratury. Za czyn popełniony grozi kara grzywny. Czy w związku z tym mogę wystąpić do prokuratora o dobrowolne poddanie się karze (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Chcę dalej kontynuować wcześniej zadane pytanie w nieco innym układzie. Prokuratura Rejonowa sporządziła akt oskarżenia z art.286 kk i dołączyła wniosek o dobrowolnie poddanej się karze przez (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Jeżeli zostanie skierowany przez prokuratora akt oskarżenia do sądu, to czy na pierwszym posiedzeniu mogę poddać się dobrowolnie karze wnioskując o wyrok w zawieszeniu? Czy w takim przypadku sąd (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Czy można skorzystać z dobrowolnego poddania się karze w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu? Na etapie postępowania przygotowawczego zastosowanie znajduje (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Czy istnieje jakiś ostateczny termin wniesienia przez Prokuratora oskarżenia do sadu przeciw podejrzanemu? Czy propozycja dobrowolnego poddania sie karze przez podejrzanego musi nastąpić na pierwszym (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Co to jest poddanie się dobrowolnemu ukaraniu? Czy jest to korzystne dla oskarżonego? Chodzi o potrącenie pieszego na przejściu. Nowy kodeks postępowania karnego wprowadził kilka instytucji opartych (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Czy będąc oskarżonym z art. 207 par.1 kk (bicie, maltretowanie) można dobrowolnie poddać się karze np. wnieść odszkodowanie finansowe dla członków rodziny? Czy w przypadku wyroku w zawieszeniu (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Jechałam z prędkością 30 km/h w miekscu bardzo ruchliwym, nagle zauważyłam dziecko 13 letnie przed maską. Potrąciłam je, (stało się to na pasach -co pogarsza sytuację) dziecko wstało i odeszło (...)

Odpowiedzialność karna skarbowa

Odpowiedzialność karna skarbowa

Jestem byłym pracownikiem biura rachunkowego. Byłam konsultantem, opiekunem kilku firm w biurze rachunkowym. Generalnie moja praca sprowadzała się do sprawdzania księgowań, księgowania trudniejszych (...)

Dobrowolne poddanie się karze a KRK

Dobrowolne poddanie się karze a KRK

Jestem oskarżonym w sprawie 270 kk. W przypadku, gdy poddam się dobrowolnie karze, a prokurator i pokrzywdzony wyrażą na to zgodę, to czy w takiej sytuacji będę figurował w rejestrze skazanych? (...)

Dobrowolne poddanie się karze w przypadku popełnienia wykroczenia

Dobrowolne poddanie się karze w przypadku popełnienia wykroczenia

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze w przypadku popełnienia wykroczenia? Dobrowolne poddanie się karze w przypadku wykroczeń polega na skazaniu obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania (...)

Żądanie kary w akcie oskarżenia

Żądanie kary w akcie oskarżenia

Mam przed sobą akt oskarżenia w sprawie przestępstwa określonego w art. 191 par. 2 kk. Prokurator nie żąda jednak w nim określonej kary, a tylko pisze, że "...skierowanie aktu oskarżenia jest (...)

Dobrowolne poddanie się karze - zmiana warunków

Dobrowolne poddanie się karze - zmiana warunków

Kilka miesięcy temu spowodowałem kolizję drogową będąc pod wpływem alkoholu 1,4 promila (nie było rannych). Podczas przesłuchania przez policję przyznałem się do winy. Dobrowolnie poddałem (...)

FORUM PRAWNE

dobrowolne poddanie sie karze

dobrowolne poddanie sie karze Co to takiego? W jakich sytuacjach jest to mozliwe? czesc:)...dobrowolne poddanie sie karze to zgoda na kare zaproponowana przez prokuratora po przesluchaniu.sprawa trafia (...)

Dobrowolne poddanie się karze za posiadanie.

Dobrowolne poddanie się karze za posiadanie. Cześć tu mariano. Znaleziono za gumą od majtek 1,10g marihuany. Co więcej było to ważone w kawałku srebra bez wyjmowania co moim zdaniem jest absurdem,. (...)

Kierowanie w stanie nietrzeżwości PILNE !

Kierowanie w stanie nietrzeżwości PILNE ! Witam mam kilka konkretnych pytań i liczę na odpowiedż.Nie życzę sobię komenatarzy typu mogłeś nie wsiadać itp.Po prostu proszę o poradę w kilku mnie (...)

Warunkowe umorzenie - posiedzenie czy sąd ?

Warunkowe umorzenie - posiedzenie czy sąd ? Witam Mam do Państwa pytanie. Złożyłem wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (wykroczenie drogowe z Art. 177 - potrącenie. Wniosek został złożony (...)

Dobrowolne poddanie się karze a sprawa w sądzie

Dobrowolne poddanie się karze a sprawa w sądzie Witam. Jakiś czas temu postawiono mi zarzut naruszenia nietykalnośći cielesnej oraz obrazy policjanta. Dobrowolnie poddałem się karze. Prokurator (...)

poddanie się karze ? dobrowolne!

poddanie się karze ? dobrowolne! Witam Chciałbym się dowiedzieć na czym polega dobrowolne poddanie się karze. Czy wtedy dochodzi do skazania bez rozprawy?

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!!

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!! Po tym co mnie spotkało uważam że polskie prawo to jedna wielka kpina i bzdura. Jakiś czas temu sprzedałem książkę za 40 zł,kupujący (...)

Art. 387 k.p.k. jaki wymiar kary zaproponować przy Art. 286. kk

Art. 387 k.p.k. jaki wymiar kary zaproponować przy Art. 286. kk Witam ! Prokurator proponując dobrowolne poddanie się karze zaproponował mi 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat (...)

nielegalny program plus marihuana

nielegalny program plus marihuana Witam, Mam ogromny brak szczęścia jeśli chodzi o Polski wymiar sprawiedliwości, dlatego chcę zasięgnąć języka specjalistów z tego forum, aby jakoś wyjść (...)

art. 267 par. 1 KK-pytania, pomocy!!!

art. 267 par. 1 KK-pytania, pomocy!!! Witam. Jakiś czas temu nie do końca będąc świadomą że to przestępstwo, za namową koleżanki z pracy zgrałyśmy zdjęcia naszej szefowej z jej laptopa. Nie (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary Witam serdecznie. W ten piątek odbędzie się posiedzenie. Popełniłam przestępstwa z Art 286 tzw. metoda na policjanta, byłam osobą najniższą w strukturze, odbierałam (...)

Porady prawne