Doręczenie nakazu zapłaty spółce z o.o.

Pytanie:

Prowadzę egzekucję sądową p-ko spółce zoo na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty po odrzuconych zarzutach spółki do tego nakazu. Ponieważ przed złożeniem pozwu (2002r.) wiedziałem, że spółka wyprowadziła się z adresu podanego w rejestrze RHB i doręczenie tam nie będzie możliwe, kierując się art.139#3 KPC wskazałem w pozwie nowy adres, który był mi znany. Sąd doręczył nakaz wraz z pozwem pod ten nowy, podany przeze mnie adres. Po ponad 10 latach wspólnicy spółki zapowiadają mi powództwo p-egzekucyjne twierdząc, że przeczą zdarzeniu, na podstawie którego nadano klauzulę wykonalności, tj. skutecznemu doręczeniu nakazu zapłaty. Nadmieniam, że posiadam dowód urzędowy na okoliczność, że w dacie doręczania nakazu pod nowy adres, adres widniejący w rejestrze był już nieaktualny. Inaczej z resztą nie podałbym sądowi innego adresu. Dowodem tym jest koperta listu poleconego wysłanego przeze mnie do spółki, z adnotacją doręczyciela i stemplem poczty: \"przedsiębiorstwo zlikwidowane\". Czy w takiej sytuacji Spółka ma podstawy do wniesienia powództwa p-egzekucyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Doręczenie nakazu zapłaty spółce z o.o.

Podstawą powództwa przeciwegzekucyjnego złożonego przez wspólników spółki, jest w tym przypadku art. 840 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

 

art. 840 k.p.c.

§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1)   przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście; (...)

 

Słusznie wskazuje Olimpia Marcewicz w Komentarzu aktualizowanym do art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego, iż zgodnie z art. 840 § 1 pkt 1 dłużnik może wytoczyć powództwo w celu pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, przez co w doktrynie rozumie się zaprzeczenie przez dłużnika obowiązkowi spełnienia na rzecz wierzyciela świadczenia objętego tytułem egzekucyjnym.

 

Powództwo opozycyjne oparte na omawianej podstawie, jest dopuszczalne, o ile nie występują przeszkody w postaci niedopuszczalności drogi sądowej, powagi rzeczy osądzonej lub zawisłości sporu. Dłużnik nie może w drodze tego powództwa zmierzać do wzruszenia prawomocnego rozstrzygnięcia sądu stanowiącego tytuł egzekucyjny (por. m.in. wyrok SN z dnia 12 grudnia 1972 r., II PR 372/72, OSP 1973, z. 11, poz. 222), ale może przeczyć treści innych tytułów egzekucyjnych, których nie chroni prawomocność materialna (res iudicata) czy zawisłość sporu (lis pendens), m.in.: ugody sądowej, ugody zawartej przed sądem polubownym, aktu notarialnego, bankowego tytułu egzekucyjnego (postanowienie SN z dnia 27 listopada 2003 r., III CZP 78/03, Prok. i Pr.-wkł. 2004, nr 6, poz. 36).

 

W niniejszej sytuacji wspólnicy kwestionują prawomocne orzeczenie sądu. W związku z tym brak jest podstaw do uwzględnienia powództwa przeciwegzekucyjnego, opartego na powyższych przesłankach.  

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: