Dwóch pracodawców a odprawa emerytalna

Pytanie:

Z pracownikiem została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony. Kodeks pracy w art. 174[1]. w § 1 stanowi, że za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami,§ 2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy. W obydwu zakładach pracy przewidziana jest odprawa emerytalna dla pracowników z którymi został rozwiązany stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Czy praca u innego pracodawcy oraz zaliczalny okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 174 [1] Kodeksu pracy u dotychczasowego pracodawcy będzie uprawniała do otrzymania odprawy emerytalnej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych u jednego i drugiego pracodawcy? Który z pracodawców jest zobowiązany do "pilotowania"wniosku emerytalnego skoro każdy z nich rozwiąże umowę o pracę z tym pracownikiem w związku z przejściem na emeryturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dwóch pracodawców a odprawa emerytalna

Na mocy art. 92[1] kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Także pracownikowi w obydwóch miejscach będzie przysługiwała odprawa w związku z przejściem na emeryturę.

Pracodawca jest zobowiązany do przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika organowi rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę, z uwzględnieniem. Tym samym  ustawa o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przesądza który, w wypadku większej liczby pracodawców, ma taki wniosek złożyć, gdyż każdy pracodawca ma taki obowiązek, jednak gdy ubezpieczony urodzony jest po dniu 31 grudnia 1948 r stosowny wniosek sporządzony przez pracodawcę dostarcza od organu sam.  Niemniej jednak pracownik nie będzie, w przypadku złożenia takiego wniosku przez dwóch pracodawców, otrzymywał z tego tytułu większych świadczeń gdyż na podstawie art. 95.1 wyżej cytowanej ustawy, w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: