Instytucja kary umownej

Pytanie:

W jaki sposób Kodeks Cywilny reguluje instytucję kary umownej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Instytucja kary umownej

2.8.2011

Regulacja dotycząca kary umownej została zawarta w art. 483 § 1 kodeksu cywilnego. W ujęciu Kodeksu zastrzeżenie kary umownej zależy wyłącznie od woli samych stron. Łączą się z nim pewne ułatwienia, ale też i niedogodności. Z art. 483 § 1 kodeksu cywilnego wynika, że kara umowna ma na celu „naprawienie szkody”, można więc uznać, że jest ona swoistą postacią odszkodowania. Kara umowna może obejmować trzy grupy zdarzeń, a mianowicie: 1) niewykonanie zobowiązania, 2) nienależyte wykonanie zobowiązania w ogólności i 3) konkretne uchybienia w zakresie sposobu wykonania zobowiązania (np. co do czasu, jakości).

Potrzebujesz porady prawnej?