Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Pytanie:

Co należy zrobić, jeśli w umowie znajdują się klauzule umowne niedozwolone? Czy wtedy ważność traci cała umowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Jeśli umowa, zawiera niedozwolone postanowienia to - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - takie klauzule nie wiążą stron z mocy prawa. W takim przypadku, konsument będzie mógł uchylić się od niedozwolonych postanowień.
Nie stanowi to jednak o nieważności całej umowy, a jedynie konkretnych postanowień. W takim przypadku zastosowanie znajdą ogólne przepisy Kodeksu cywilnego (lub w przypadku właściwości sądu - Kodeksu postępowania cywilnego).
Aby uznać konkretne postanowienie umowne jako klauzulę niedozwoloną, musi zostać przeprowadzone odpowiednie postępowanie.
Porady prawne
Powództwo w sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego rozdziału może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. Powództwo może wytoczyć także organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne