Obowiązek wystawienia PIT-11/8B

Pytanie:

Czy w przypadku wnoszenia pozwu poprzez radcę prawnego, należy z nim zawrzeć umowę a następnie za otrzymane wynagrodzenie (koszty zastępstwa procesowego) wystawić informację Pit-8B?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.10.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek wystawienia PIT-11/8B

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż obecnie nie funkcjonuje już deklaracja PIT 8B, ale PIT 11/8B, który to formularz powstał na skutek połączenia deklaracji PIT 11 i PIT 8B.

Obowiązek wystawienia i przekazania podatnikowi i US dla niego właściwemu informacji o dochodzie i potrąconych zaliczkach na podatek (PIT-8B), w terminie do końca lutego roku następnego (a w razie wcześniejszego zaprzestania działalności przez płatnika - do dnia tego zaprzestania), ciąży na płatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (i niektórych osobach niebędących płatnikami), w tym na zleceniodawcy. Do wynagrodzeń otrzymywanych z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia ma zastosowanie art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy). Wynagrodzenie przysługujące radcy prawnemu zgodnie z zawartą umową należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Porady prawne

Zaliczki na podatek dochodowy od ww. wynagrodzeń należy pobierać w wysokości i na zasadach określonych w art. 41 ustawy. Przychód z tego tytułu należy pomniejszyć w pierwszej kolejności o kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe potrącone w danym miesiącu przez płatnika, których podstawę wymiaru stanowił ten przychód oraz o koszty uzyskania w wysokości 20% przychodu pomniejszonego o ww. składki. Natomiast zaliczkę na podatek dochodowy (w wysokości 19%), obliczoną od tak ustalonego dochodu, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobraną przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższe wynika z art. 41 ust. 1 i 1a ustawy.

Tylko zatem gdyby Państwo zawarli umowę np. zlecenia czy o dzieło z radcą prawnym, a radca prawny nie złożył oświadczenia, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej (samodzielnie lub np. w spółce cywilnej, wówczas rozlicza się sam z podatku - tak jest zazwyczaj), to należałoby wystawić mu taką informację (art.  41 i 42 ustawy).

Powyższe dotyczy Państwa, o ile prowadzą Państwo, jako osoby fizyczne, działalność gospodarczą.

  Tylko jeżeli bowiem usługi z samodzielnie wykonywanej działalności w zakresie wolnych zawodów (np. radca prawny) są świadczone osobiście i wyłącznie na rzecz osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, podmiotu gospodarczego dla potrzeb tego podmiotu (...) i nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej zleceniobiorcy wykonywanej na rzecz ludności, to podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na tych samych zasadach jak przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia (pismo Ministerstwa Finansów - PO 2/7-8010-0939/94).

Warto przy tym zwrócić uwagę, że przez samo skorzystanie z usług radcy prawnego została zawarta umowa o świadczenie usług. Zatem, zgodnie z obowiązującym od 1 września br. art. 199a, dla wywodzenia skutków podatkowych danej czynności prawnej (np. umowy z radcą prawnym) organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli stron czynności. Może więc uznać, że jednak, z punktu widzenia przepisów podatkowych, zawrato umowę zlecenia czy o dzieło.

Jednak US nie będzie się w ogóle Państwa informacją PIT-11/8B interesował, jeśli radca prawny wykonuje usługi w ramach działalności gospodarczej, a z reguły tak jest.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na zasadzie eksportu i importu, ale jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowym (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (...)

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. W jakich przypadkach (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Jakie są zasady ogólne (...)

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Kiedy wystawiane są faktury korygujące oraz noty korygujące? Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” będzie decydował o (...)

Jakie są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego dla małego podatnika?

Jakie są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego dla małego podatnika?

Jakie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego obowiązują również małego podatnika?  Ustawodawca określił wiele szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, uzależnionych np. od terminu płatności czy chwili wykonania usługi. Dotyczą one (...)

Zaliczka, a obowiązek podatkowy

Zaliczka, a obowiązek podatkowy

       Przedpłaty, zaliczki oraz zadatki otrzymywane w związku  z dokonywaną  później dostawą towarów  lub świadczeniem usług podlegają opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług ( dalej VAT ).  Dotyczy to bez wyjątków (...)

Podatek należny u podatnika stosującego kwartalne rozliczenie

Podatek należny u podatnika stosującego kwartalne rozliczenie

Brak szczególnych regulacji dla podatnika rozliczającego się kwartalnie  Dla małego podatnika, który rozlicza się za okresy kwartalne bez stosowania metody kasowej nie ma żadnych szczególnych regulacji odnoszących się do momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

Co to znaczy, że powstał obowiązek podatkowy?     Oznacza to, że miało miejsce wydarzenie, z którym przepisy prawa podatkowego wiążą powstanie obowiązku podatkowego. Jest to szczególnego rodzaju moment, w którym pomyślana tylko (potencjalna) czynność podlegająca (...)

Jak rozliczyć czynności dokonane przed wyborem metody kasowej?

Jak rozliczyć czynności dokonane przed wyborem metody kasowej?

Okres przejściowy, czyli jak rozliczyć czynności dokonane przed wyborem metody kasowej  Wybór metody kasowej wiąże się z odpowiednim rozliczeniem czynności dokonanych w poprzednich okresach. Ustawodawca wprowadził rozwiązania mające uchronić podatnika przed podwójnym opodatkowaniem (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Terminy przekazania informacji niezbędnych do wypełnienia zeznania podatkowego za 2004 r.

Terminy przekazania informacji niezbędnych do wypełnienia zeznania podatkowego za 2004 r.

Kluczową datą w tym wypadku jest 28 lutego 2005 r. Do tego dnia płatnicy składek mają obowiązek przesłania podatnikom informacji o wysokości dochodów uzyskanych od tych płatników w 2004 r. PIT-11 Zakłady pracy oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u podatnika VAT stosującego metodę kasową?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u podatnika VAT stosującego metodę kasową?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych? Istota metody kasowej sprowadza się do szczególnego momentu określenia obowiązku podatkowego. Obowiązek ten w metodzie kasowej (poza pewnymi wyjątkami) powstaje w inny sposób niż dla pozostałych podatników. Co (...)

Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

Podatnicy „VAT czynni” jako podmioty uprawnione do wystawiania faktur VATPrzepisy ustawy o VAT nie stanowią wprost, że jedynie podatnicy zarejestrowani jako „VAT czynni” mogą wystawiać faktury VAT. Jednakże wymóg ten precyzuje rozporządzenie w sprawie wystawiania (...)

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i likwidacją granic celnych znacznie wzrosła liczba używanych samochodów sprowadzanych do kraju. Atrakcyjność nowych przepisów polega również na zniwelowaniu wysokiej przecież wciąż stawki akcyzy poprzez dość niską podstawę (...)

Faktury zaliczkowe i sposób ich rozliczania

Faktury zaliczkowe i sposób ich rozliczania

Obowiązek podatkowy przy otrzymaniu zaliczki a faktura Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy (...)

Przygotuj się na rozliczenie podatkowe PIT za 2017 rok

Przygotuj się na rozliczenie podatkowe PIT za 2017 rok

Jak co roku, polscy obywatele mają obowiązek sporządzić rozliczenie podatkowe z tytułu wynagrodzeń za 2017 r. Dotyczyć one powinny zarówno wynagrodzeń krajowych, jak i uzyskiwanych z zagranicy - przez polskich rezydentów. Przepisy podatkowe zmuszają do złożenia deklaracji PIT (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Okres zatrudnienia zleceniobiorcy a PIT-8B

Okres zatrudnienia zleceniobiorcy a PIT-8B

Jak prawidłowo wykazać okres w PIT-8B, jeśli zleceniobiorca wykonywał umowę zlecenie w okresie od 16.01.2006 do 27.01.2006, a rachunek wystawił dnia 31.01.2006 oraz w tym dniu została wypłacona należna mu kwota. Czy w takiej sytuacji PIT należy wystawić za okres od 16.01.2006 do 27.01.2006, (...)

Podstawa wystawienia faktury

Podstawa wystawienia faktury

Po zakończonej inwestycji została wystawiona faktura kontrahentowi, który ją przyjął (podpisał i odesłał podpisaną kopię wystawcy). Po upływie ponad 30 dni zwrócił się do wystawcy faktury o wystawienie faktury korygującej, ponieważ wg niego nie było podstawy do wystawienia faktury. (...)

Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

Dłużnik wystawił weksel in blanco w miesiącu wrześniu 2006 roku z deklaracją wekslową do kwoty 150.000 zł z opłatą skarbową 0,40 zł, jako zabezpieczenie transakcji. W 2007 roku. W 2007 roku weksel będzie wypełniony na kwotę 70.000 zł. Uiszczona na blankiecie weksla opłata 0,40 zł nie (...)

Faktura korygująca do FV WDT

Faktura korygująca do FV WDT

1) Otrzymuję do księgowania faktury korygujące, wystawiane do faktur WDT wg kursu widniejącego na fakturze korygowanej, czyli pierwotnej, a nie wg kursu NBP z dnia wystawiania faktur korygujących. 2) Faktura VAT WDT wystawiana jest w obcej walucie bez przeliczania na PLN, natomiast faktura korygująca (...)

Powstanie obowiązku podatkowego

Powstanie obowiązku podatkowego

Prowadząc sklep internetowy dokonuję sprzedaży za pobraniem lub w momencie przedpłaty. Kiedy występuje moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a kiedy podatkiem VAT z tytułu sprzedaży? Obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje (...)

Udokumentowanie najmu i mediów

Udokumentowanie najmu i mediów

Firma wynajmuje powierzchnię pod tablicę reklamową od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Płaciła za czynsz i za zużytą energię elektryczną, a nie otrzymywała rachunków. Płaciła kwoty uzgodnione w umowie za czynsz i kwoty wynikające z faktur za energię elektryczną. (...)

Wystawienie faktury na innego nabywcę

Wystawienie faktury na innego nabywcę

Wystawca, producent towaru, bez wiedzy i wbrew woli kupującego, wpisał w fakturze jako nabywcę złego kupującego, który ją pokwitował, odebrał i nadal ją posiada. Faktura ta była wystawiona w 2000 r. Czy teraz prawdziwy kupujący, osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, (...)

Cudzoziemiec polskim rezydentem podatkowym

Cudzoziemiec polskim rezydentem podatkowym

Czy cudzoziemiec zatrudniony na umowę o dzieło (tłumaczenie), obywatel Ukrainy, posiadający kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce, będący doktorantem na polskiej uczelni wyższej, podlega rozliczeniu na druku PIT-11/8B, czy IFT-1/IFT-1R oraz czy przysługują takiej osobie zryczałtowane (...)

Sprowadzanie odpadów z Niemiec

Sprowadzanie odpadów z Niemiec

Jako podatnik VAT UE, zamierzam sprowadzać z Niemiec odpady budowlane celem ich dalszego przetwarzania- recyklingu oraz odsprzedaży uzyskanych w ten sposób surowców wtórnych typu granulat, kruszywo itp. W związku z powyższym, następuje wewnątrzwspólnotowe nabycie ale nabycie w, którym podmiot (...)

Żądanie wystawienia faktury VAT

Żądanie wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorca budowlany wykonał dla mnie prace wykończeniowe w budowanym domu. Prace zostały zakończone i odebrane ponad miesiąc temu. Płatności otrzymywał w miarę postępu prac. Nie wystawił faktury VAT. Czy mam jeszcze prawo żądać od jego firmy wystawienia faktury VAT - jak długo i (...)

Niewykonanie dzieła a obowiązek wystawienia faktur

Niewykonanie dzieła a obowiązek wystawienia faktur

Jak technicznie załatwia się sprawę wystąpienia z żądaniem zapłaty wynagrodzenia na podstawie art. 639 lub 640 Kodeksu cywilnego, jeżeli umowa została zawarta między przedsiębiorcami? Czy istnieje wówczas obowiązek wystawienia faktury VAT, czy też wystarczy pisemne wezwanie do zapłaty (...)

Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

Prowadzę działalność gospodarczą, w której często mam dostawy wewnątrzwspólnotowe. Zgodnie z ustawą o VAT, obowiązek podatkowy przy takich dostawach powstaje w dniu dostawy lub w dniu wystawienia faktury VAT (która data jest wcześniejsza). Zwykle na przełomie miesięcy mam tak, że faktura (...)

Obowiązek wystawienia referencji pracownikowi

Obowiązek wystawienia referencji pracownikowi

Pracownik wystąpił na piśmie z prośbą o wystawienie opinii (referencji) pisemnej o jego pracy za okres zatrudnienia w firmie. Czy pracodawca ma obowiązek wydać opinię, czy może takiej opinii nie wydawać? Czy regulują to jakieś przepisy lub regulowały? Przepisy nakładają na pracodawcę (...)

Obowiązek wystawienia duplikatu

Obowiązek wystawienia duplikatu

Kupilem samochód, który był kilkakrotnie sprzedawany i żaden właściciel do chwili obecnej go nie zarejestrował. W wydziale komunikacji okazało sie, że brakuje faktury VAT sprzedaży miedzy firmą figurującą w dowodzie rejestracyjnym a pierwszym nabywcą, miedzy kolejnymi dokumenty sprzedaży (...)

Obowiązek wystawienia PIT-8C

Obowiązek wystawienia PIT-8C

Rada Miejska na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Czy w związku z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 05.10.2010 r. (...)