Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika

Pytanie:

Czy biuro podróży odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania spowodowane działaniem lub zaniechaniem przewoźnika? Czy biuro podróży może zmienić zasady odpowiedzialności?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.8.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika

Jak stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 223 poz. 2268):

"Art. 11a. 1. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem klienta;
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
3) siłą wyższą.
2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi."

Porady prawne

Katalog powyższych okoliczności powodujących wyłączenie odpowiedzialności ma charakter zamknięty (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2010 r., sygn. VI ACa 585/2010). W doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że przepis ten daje możliwość dochodzenia zarówno odszkodowania (za szkodę majątkową) jak i zadośćuczynienia (za szkodę niemajątkową, np. za zmarnowany urlop itp.). Na uwagę zasługuje także art. 19 uut stanowiący, iż postanowienia umów zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami mniej korzystne dla klientów niż postanowienia niniejszej ustawy są nieważne. W miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla klienta obowiązują przepisy ustawy. Zatem odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych ma charakter autonomiczny i nie może być w żaden sposób zmieniona w drodze umownej, chyba że przepisy uut stanowią inaczej (por. art. 17 uut).

Tytułem uwagi ogólnej należy wskazać, że art. 11a nie wyłącza odpowiedzialności organizatora imprezy turystycznej w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn, za które odpowiadają inne podmioty biorące udział w świadczeniu usług objętych programem usługi turystycznej. Chodzi tu w szczególności o podmioty świadczące usługi przewozowe np. linie lotnicze, usługi hotelarskie np. hotele, motele, itp. czy podmioty świadczące dodatkowe usługi objęte programem usługi turystycznej np. nurkowanie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne