Odstąpienie od umowy

Pytanie:

Umowa cywilnoprawna z deweloperem na zakup nieruchomości nie zawiera trybu rozwiązania umowy (okres wypowiedzenia, liczba wezwań itp.). Umowa zawiera jedynie sformułowanie, że deweloperowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli opóźnienie klienta w zapłaceniu którejkolwiek z zaliczek lub pozostałości ceny sprzedaży przekroczy 90 dni. Wezwanie do zapłaty (zawierające niesłuszne żądania opłat waloryzacyjnych i odsetek) zostało przesłane w styczniu 2008 r., a odstąpienie od umowy z tego tytułu miało miejsce w październiku 2008 r. Czy jest zgodne z prawem rozwiązanie takiej umowy bez uprzedniego określenia trybu wypowiedzenia? Czy odstąpienie od umowy może nastąpić w nieograniczonym przedziale czasowym od zaistnienia przyczyny tego odstąpienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odstąpienie od umowy

14.1.2009

Zgodnie z art. 491 kodeksu postępowania cywilnego (kpc), jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Jak wynika z powyższego przepisu, deweloper odstąpił od umowy po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu do spełnienia roszczenia. Przepisy prawa nie nakładają obowiązku szczegółowego określenia trybu odstąpienia od umowy wzajemnej, albowiem wynika on m.in. z w/w artykułu.

Przepisy prawa nie ograniczają prawa odstąpienia od umowy, od upływu określonego czasu od dnia zwłoki dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?