Oświadczenie podpisane przez pełnomocnika

Pytanie:

"Podpisany został akt notarialny założenia spółki z o. o. Udzielono aktem notarialnym pełnego pełnomocnictwa trzeciej osobie - księgowej do dokonania wszystkich czynności związanych ze zgłoszeniem spółki do KRS. Czy składane do KRS oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników może zostać podpisane przez pełnomocnika? Jeśli tak to jaka jest odpowiedzialność pełnomocnika za złożenie takiego oświadczenia? "

Odpowiedź prawnika: Oświadczenie podpisane przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 167 § 1 k.s.h. do zgłoszenia spółki należy dołączyć m.in. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. W redakcji tego przepisu podobnie jak w art. 167 § 2 k.s.h., ustawodawca posłużył się pojęciem "wszyscy członkowie zarządu" nie zaś - jak w większości przypadków - "zarząd". Przyjąć zatem należy, iż oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, tak samo jak lista wspólników (art. 167 § 2 k.s.h.) musi zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu, nie wystarczy nawet podpisanie go przez część członków zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji.

W tym przedmiocie należy również przywołać jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, zgodnie z którym oświadczenie wszystkich członków zarządu o pokryciu w całości kapitału zakładowego stanowi wyłączny dowód na okoliczność stwierdzaną w tym oświadczeniu i nie może być zastąpione żadnym innym dowodem (tak Sąd Najwyższy w uchwale z 9 lutego 1993 r., III CZP 15/93, PPH 1993, nr 14, s. 22). 

Wskazać również należy na treść art. 164 § 1 k.s.h. , zgodnie z którym wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Podnosi się jednakże, iż sformułowanie to nie wyłącza jednak możliwości dokonania tej czynności przez pełnomocnika. Udzielenie pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do zgłoszenia spółki do rejestru wymaga wszakże podpisania go przez wszystkich członków zarządu (J.A. Strzępka [red.], Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005, publ. Legalis).

Reasumując, oświadczenie wskazane w art. 167 § 1 pkt 2 k.s.h., powinno zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu.

Kwestię zaś odpowiedzialności za złożenie oświadczenia o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego reguluje art. 291 k.s.h., zgodnie z którym: jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 167 § 1 pkt 2 lub art. 262 § 2 pkt 3, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 291 KSH jest odpowiedzialnością za niezgodność treści oświadczenia woli z rzeczywistym stanem rzeczy.

Członkowie zarządu odpowiadają za rozmyślne podanie fałszywych danych, jak również za niedbalstwo. Odpowiedzialność przewidziana w art. 291 KSH jest oparta na zasadzie winy. W literaturze przedmiotu zasadniczo uważa się, że nie jest to odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wierzycielom spółki, ale za wszelkie zobowiązanie spółki. Członkowie zarządu odpowiadają bowiem za złożenie fałszywych oświadczeń niezależnie od szkody poniesionej przez wierzycieli. Odpowiedzialność wynikająca z art. 291 KSH jest odpowiedzialnością osobistą, bezpośrednią, solidarną, nieograniczoną. Solidarność zachodzi pomiędzy spółką oraz członkami zarządu.

Reasumując, można stwierdzić, że przesłankami odpowiedzialności z przepisu art. 291 KSH jest złożenie fałszywych oświadczeń woli będące skutkiem umyślnego działania lub niedbalstwa istnienie niezaspokojonej wierzytelności w stosunku do spółki oraz trzyletni okres liczony od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Odpowiedzialność z art. 291 KSH nie zależy od możliwości zaspokojenia wierzycieli w drodze egzekucji, istnienia szkody, nie ma też charakteru posiłkowego (J.A. Strzępka [red.], Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005, publ. Legalis).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika