Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR), przebywam na zwolnieniu lekarskim do 18.08.2005 r., a w dalszym czasie będę otrzymywał świadczenie rehabilitacyjne (przez 12 miesięcy). Czy ma to jakiś wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą i moje zatrudnienie (dodatkowo) w szkole na umowę o pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego albo urlopu na poratowanie zdrowia.

Faktycznie ma to zatem takie znaczenie, iż osoba pobierająca świadczenie rehabilitacyjne jest osobą niezdolną do wykonywania pracy, a zatem nie powinna takiej pracy wykonywać jak i prowadzić działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie chorobowy i macierzyństwa wypłata świadczenia mimo niezdolności do pracy nie może nastąpić w sytuacji:

Porady prawne
  1. nieprzepracowania okresu wyczekiwania,
  2. posiadania prawa do wynagrodzenia,
  3. sfałszowania zaświadczenia lekarskiego.

Wypłatę należy też wstrzymać, gdy ustanie prawo do świadczenia, tzn. zaistnieje fakt:
a) wyczerpania okresu zasiłkowego,
b) skrócenia okresu niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika,
c) niestawienia się na badanie lub niedostarczenie wyników badań w terminie.

Jeżeli zatem będzie Pan jednocześnie wykonywał pracę i otrzymywał wynagrodzenie, świadczenie rehabilitacyjne wypłacane Panu stanie się świadczeniem nienależnym, a zatem będzie podlegać zwrotowi. W tym zakresie prosimy o zapoznanie się z treścią artykułu

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - oddaj emeryturę lub rentę, gdy Ci się nie należy

Wynika z tego zatem, iż takie jednoczesne pobieranie świadczenia oraz wykonywanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej naraża Pana na konsekwencje w postaci konieczności zwrotu świadczenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne