Porzucenie pracy przez pracownika

Pytanie:

"Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 2 grudnia 2002 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 2 marca 2004 do 14 marca 2004 r. i od 15 marca 2004 r.do 19 marca 2004 r. W dniu 20 marca 2004 r. przyszedł do pracy i oznajmił, iż chce ze mną rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i mam mu wypłacić wszystkie należące mu się świadczenia, na co nie wyraziłam zgody. Bez pisemnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i podania przyczyny, opuścił pracę. Jak mam się zachować jako pracodawca i jak mam rozwiązać umowę o pracę z w/w pracownikiem. Jakie świadczenia t.j. urlop, wynagrodzenie za czas choroby, wolne dni na poszukiwanie pracy itd. należą się temu pracownikowi? Przyjmując, że rozwiążę z nim umowę o pracę zgodnie z art. 52 kp (przyczyna - porzucenie pracy)."

Odpowiedź prawnika: Porzucenie pracy przez pracownika

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż pracownik prawdopodobnie chciał rozwiązać stosunek pracy z Panią jako pracodawcą bez wypowiedzenia. Możliwość taka wynika z art. 55 kodeksu pracy, który stanowi, iż pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Poza tym pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Gdyby więc zachodziły w/w przesłanki pracownik słuśżnie domagałby się "należności" koniecznym przy tym byłoby jednak złożenie przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. W takiej sytuacji rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Jeżeli takie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonane przez pracownika byłoby skuteczne, to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Jeżeli jednak pracownik złożył wspomniane w stanie faktycznym oświadczenie w sposób kompletnie nieuzasadniony, a następnie nie stawił się w pracy to być może, iż zachodzi tu sytuacja, w której zastosowanie ma art. 52 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W opisanej sytuacji mielibyśmy więc do czynienia z ciężkim naruszeniem przez pracownika jego obowiązków pracowniczych (zakładamy tak na podstawie przedstawionego stanu faktycznego). Przepis art. 52 kodeksu pracy zawiera więc katalog przyczyn, które mogą uzasadniać rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracownika, potocznie zwane zwolnieniem dyscyplinarnym. Katalog ten jest zamknięty i nie może być ani zmieniany, ani rozszerzany. Proszę jednak przy tym pamiętać, iż rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 k.p. jest nadzwyczajnym sposobem rozwiązania stosunku pracy i powinno być stosowane przez pracodawcę jedynie wyjątkowo. Poza tym pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w ciągu jednego miesiąca od dnia uzyskania wiadomości uzasadniającej rozwiązanie umowy. Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być złożone w formie pisemnej i podawać przyczynę dokonania tej czynności prawnej. Według Sądu Najwyższego pojęcie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych obejmuje m. in.: - zakłócanie porządku i spokoju w pracy; - opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym, - wyrządzenie szkody pracodawcy. W Pani sytuacji warto podkreślić, iż nawet jeżeli pracownik udowodniłby, iż Pani jako pracodawca naruszyła względem niego swojej obowiązki, to w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, iż pracownik naruszający swoje obowiązki oraz zasady współżycia społecznego nie może skutecznie zarzucić naruszenia tych zasad wobec niego i na tym opierać swoje roszczenia. Skoro więc rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić bez wypowiedzenia, to oczywiście pracownikowi nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy (to tylko w okresie wypowiedzenia). Oczywiście za czas choroby pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe. Jeżeli chodzi natomiast o urlop wypoczynkowy takiego pracownika, to będzie miał tu zastosowanie art. 169 kodeksu pracy, którey stanowi, iż pracownik traci prawo do urlopu przysługującego w roku, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy w razie: 1) rozwiązania stosunku pracy przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, 2) porzucenia pracy przez pracownika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika