Prawo pierwokupu a współwłaściciele

Pytanie:

Jesteśmy od 17 lat współwłaścicielem w 1/2 majątku z chorym na schizofrenie a ubezwłasnowolnionym bratem mojej żony. Ponieważ opiekę prawną posiada drugi brat mojej żony boimy się o drugą część tej posiadłości. Chcielibyśmy żyć na swojej połowie do przysłowiowej śmierci. Grozi nam sytuacja, że opiekun prawny wykupi część która należy do chorego i będzie tym samym miał współwłasność ze mną do czego nie mogę dopuścić. Mogę się spodziewać, że opiekun prawny chcąc wejść w posiadanie 1/2 części należącej do chorego może zabrać go do siebie i wykupić od chorego jego część stając się moim sąsiadem co dla mojej rodziny skończyłoby się tragicznie. Mając powyższe na uwadze zdecydowałbym się na kupno części należącej do chorego nie mniej chciałbym to uczynić w ratach i na takie konto chorej osoby, do którego opiekun miałby ograniczony dostęp przez sąd. Sytuacja, dlatego jest trudna, ponieważ opiekun prawny zorientował się że w przypadku umieszczenia chorego w zakładzie majątkiem chorego zaopiekuje się skarb państwa do czego nie chce dopuścić. Otrzymaliśmy od opiekuna prawnego propozycje wykupienia 1/2 części w takiej formie by sporządzić akt notarialny sprzedaży przed notariuszem bez wiedzy sądu. Wpłacając na konto chorego pieniądze, do którego on ma pełny dostęp. Czy mamy w takiej sytuacji prawo pierwokupu części 1/2 części należącej do chorego zakładając, że chory w ogóle wyrazi na to zgodę, bo na dzień dzisiejszy chory nie ma zamiaru ani pójść do zakładu ani sprzedawać komukolwiek swoją część.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo pierwokupu a współwłaściciele

Przede wszystkim prawo pierwokupu uaktywnia się w takiej sytuacji, gdy współwłaściciel (tu w jego imieniu czynności podejmuje opiekun) chciałby sprzedać swój udział innej osobie. Opisanej sytuacji nie chce sprzedać innej osobie, tylko Państwu. 

Jeśli jednak byłoby tak, że chory szwagier miałby sprzedać nieruchomość swojemu opiekunowi (proszę pamiętać, ze konieczne jest do tego zezwolenie sądu!), to można rozważać kwestię pierwokupu, pod warunkiem, że jest to nieruchomość rolna. W razie sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności innej osobie, to pozostałym współwłaścicielom (Państwu) przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą Państwo gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy. A jednym ze spadkobierców ustawowych chorego jest jego brat i jednocześnie opiekun.

Porady prawne

Mogą Państwo natomiast sami skierować wniosek do sądu o zniesienie współwłasności.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej mu odpowiada, kierując się określonymi przez siebie, nawet nieuzasadnionymi względami. Swoboda wyboru doznaje jednak w pewnych szczególnych sytuacjach ograniczeń. Przykładem może (...)

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu

  Co to jest prawo pierwokupu? Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne prawo pierwokupu) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej.Prawo pierwokupu stanowi więc zastrzeżenie uprawnienia pierwszeństwa (...)

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Stan faktyczny Mam umowę dzierżawy na nieruchomość (działka z budynkiem Przychodni Lekarskiej). Umowa jest pomiędzy NZOZ (którego jestem właścicielem) a Gminą. Złożyłem wniosek o kupno części niezabudowanej działki z przeznaczeniem na wybudowanie budynku do poszerzenia świadczeń usług lekarskich. Rada Gminy wraziła zgodę. Czy mogą kupić tę część działki bez przetargu, jako (...)

Kto i jakie nieruchomości gminne może nabywać w drodze bezprzetargowej – opinia prawna

Kto i jakie nieruchomości gminne może nabywać w drodze bezprzetargowej – opinia prawna

Stan faktyczny Mam umowę dzierżawy na nieruchomość (działka z budynkiem Przychodni Lekarskiej). Umowa jest pomiędzy NZOZ (którego jestem właścicielem) a Gminą. Złożyłem wniosek o kupno części niezabudowanej działki z przeznaczeniem na wybudowanie budynku do poszerzenia świadczeń usług lekarskich. Rada Gminy wraziła zgodę. Czy mogą kupić tę część działki bez przetargu, jako (...)

Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem właścicielem 5-hektarowego gospodarstwa rolnego, które chcę sprzedać. Osoba zainteresowana zakupem nie jest rolnikiem, chce później przekwalifikować te działki na budowlane i je sprzedać. W gminie bowiem dopiero ma być sporządzany plan miejscowy. Niestety mam wątpliwości jak należy przeprowadzić całą transakcję. Notariusz, u którego (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub (...)

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

  Jak uczy historia, Państwo zawsze starało się utrudniać obywatelom życie poprzez wprowadzanie wszelkiego rodzaju ograniczeń, koncesji, wprowadzając wymóg uzyskania zezwoleń i uzależniając dokonanie przez nas określonej czynności od szeregu elementów. Czasem było to podyktowane racjonalnymi przesłankami, czasem zaś z powodów zrozumiałych tylko dla Ustawodawcy. (...)

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Stan faktyczny Spółdzielnia mieszkaniowa posiada do sprzedaży mieszkanie własnościowe. Najpierw zaoferowała jego kupno swoim oczekującym członkom. Niebawem, jeśli nikt z nich nie zdecyduje się kupić, na mieszkanie zostanie ogłoszony przetarg otwarty. Jestem zainteresowany kupnem tego lokalu, jednocześnie moi znajomi jako członkowie spółdzielni dostali ofertę pierwokupu. Czy jest możliwe (...)

Zrzeczenie się prawa pierwokupu

Zrzeczenie się prawa pierwokupu

Zgodnie z dyspozycją art. 596 prawo pierwokupu, a więc pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy, na wypadek gdyby druga strona sprzedała tą rzecz osobie trzeciej, może być zastrzeżone przez ustawę lub przez czynność prawną. Jeżeli w odniesieniu do rzeczy zostało zastrzeżone prawo pierwokupu, może być ona sprzedana wyłącznie pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie (...)

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

W dniu 16 lipca 2003 wchodzi w życie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003.64.592). Celem niniejszej ustawy jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.W ustawowym słowniku znalazły się min. (...)

Ziemia tylko dla rolników !!!

Ziemia tylko dla rolników !!!

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.Celem projektu ustawy jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw, zapobieganie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych i zapewnienie, że będą one prowadzone przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.Przepisy projektowanej ustawy obejmują nieruchomości rolne w rozumieniu (...)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Stan faktyczny Zawarłem z firmą umowę leasingową na maszyny na okres 48 miesięcy, jak również podpisałem aneks do umowy gwarantujący po zakończeniu umowy (spłacie) wykup maszyn na zasadzie pierwokupu oraz weksel gwarancyjny. W dwa miesiące po rozpoczęciu spłat nastąpiła cesja wierzytelności na rzecz banku finansującego, do którego od początku wpłacałem raty. Po wpłaceniu 32 (...)

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

  Spółdzielcze prawa do lokali powstają w drodze umowy zawieranej między spółdzielnią a jej członkami. Na mocy tych umów spółdzielnia zobowiązuje się do oddania członkowi lokalu do używania, natomiast członek spółdzielni zobowiązuje się do wniesienia odpowiedniego wkładu oraz do uiszczania określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (...)

Jak wykonuje prawo pierwokupu gmina?

Jak wykonuje prawo pierwokupu gmina?

W sporze o ustalenie, czy gmina skutecznie skorzystała z prawa pierwokupu, sąd poprzestał na zbadaniu oświadczenia burmistrza. Sprawdzenie, czy rada gminy podjęła odpowiednią uchwałę, uznał za zbędne. W tym wypadku prawo pierwokupu wykonywała gmina Wołomin. Działkę, nieco ponad hektar, sprzedawali Marek M., znany polski biznesmen, i jego żona spółce MarcPol Joint Venture sp. z o. (...)

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy z małżonką współwłaścicielami domu jednorodzinnego i posiadamy osobno po 25% udziału. W 1998 r. zmarła współwłaścicielka 50% udziału, a po jej śmierci zgłosił się do nas mężczyzna podający się za jej spadkobiercę. Do dnia dzisiejszego nie dokonał odpowiednich zapisów w księgach wieczystych, blokuje wszelkie przekształcenia nieruchomości, narobił (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (są to konieczne elementy tej umowy, essentialia negotii). Czynsz może być płatny w pieniądzach (...)

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Stan faktyczny W 1978 r. dziadek przepisał gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami na dwóch synów (jednym z nich był mój ojciec). Został sporządzony akt notarialny. Razem wybudowali budynek mieszkalny, ponosząc podobne nakłady finansowe. Ojciec pracował w GS, ale pomagał też w prowadzeniu gospodarstwa. Wujek był osobą płacącą podatki i czerpiącą pożytki z gospodarstwa. W latach (...)

Łatwiej będzie wykupić byłe mieszkanie zakładowe!

Łatwiej będzie wykupić byłe mieszkanie zakładowe!

Czego dotyczy projekt?Sejm zajmuje się obecnie poselskim projektem ustawy o zmianie niektó­rych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości. Ma on na celu umożliwienie Polakom wykonania ich uprawnień, tj. prawa pierwokupu i prawa do preferencyjnego nabywania lokali Skarbu Państwa poprzez przedłużenie terminu do złożenia wniosku o stwierdzenie prawa pierwokupu, który (...)

Jak wybudować dom na działce rolnej?

Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogim. Problem może się zacząć już w momencie zakupu działki. Aby uniknąć przykrej niespodzianki warto jeszcze przed zakupem sprawdzić przeznaczenie naszej wymarzonej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminie, na terenie której położona (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój ojciec. Zmarł ojciec i po nim w spadku dziedziczę ja i mój brat. Złożyliśmy w sądzie wniosek (...)

ANR i prawo pierwokupu nieruchomości rolnych

ANR i prawo pierwokupu nieruchomości rolnych

Czy ANR przysługuje prawo pierwokupu działki zagrodowej? Czy przy sprzedaży nieruchomości o obszarze 0,71 ha oznaczonej na planie zagospodarowania przestrzennego Tr 29 MR - tj. teren zabudowy zagrodowej - Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu?Dorota Gajos 15-09-2009, rp.pl prawo pierwokupu, nieruchomości rolne, działka, prawo cywilne

Wybudowanie domu na gruncie spadkodawcy – opinia prawna

Wybudowanie domu na gruncie spadkodawcy – opinia prawna

Stan faktyczny Sprawa dotyczy 4 ha gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami. Po śmierci dziadka na mocy ówczesnego prawa, w wyniku orzeczenia sądu, gospodarstwo przypadło w udziale 5/8 babce i trojgu rodzeństwa po 1/8, którzy w chwili śmierci dziadka byli nieletni. Pozostała pełnoletnia trójka dzieci nie przebywała w tym okresie w gospodarstwie i sąd nie przyznał im udziałów w spadku. (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój ojciec. Zmarł ojciec i po nim w spadku dziedziczę ja i mój brat. Złożyliśmy w sądzie wniosek (...)

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Stan faktycznySytuacja 1. Mam działkę rolną o pow. 1,07 ha. Chcę zbudować na tej działce dom. Nie ma budowli w sąsiedztwie. Słyszałam, że byłoby to możliwe, gdybym miała działkę o pow. większej niż średnia działka rolna w gminie. Zamierzam wydzierżawić 10 ha działki rolnej (średnia powierzchnia w gminie to 9 ha). Wtedy 11,07 ha będzie moim siedliskiem. Złożę wniosek o WZZT, (...)

Pierwokup lokalu od gminy

Pierwokup lokalu od gminy

Najemcom mieszkań, które stały się w 1990 r. własnością gminy w wyniku tzw. komunalizacji, nie przysługuje prawo ich pierwokupu. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 30 stycznia 2008 r. (sygn. III CZP 136/07). Jeśli jednak gmina sprzedaje takie mieszkania, lokatorzy mogą skorzystać z zapisanego w art. 34 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami prawa pierwszeństwa w ich nabyciu. (...)

Ograniczenie prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych

Ograniczenie prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych

Większość właścicieli nieruchomości rolnych przed ich sprzedażą musi pytać, czy gruntu nie chce kupić Agencja Nieruchomości Rolnych. Jest szansa, że to się zmieni w stosunku do działek do 1 ha. (...) Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad nowelizacją ustawy. Chce, żeby działki do 1 ha nie były objęte prawem pierwokupu. Zmierza też do takich zmian, które pozwolą wyeliminować przypadki (...)

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

Rękojmia - czyli co? Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Jeśli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, (...)

Odpowiedzialność za rezygnację z podpisania umowy - opinia prawna

Odpowiedzialność za rezygnację z podpisania umowy - opinia prawna

Stan faktyczny Mieszkam poza granicami Polski. W 1997 roku dostałam darowiznę części budynku mieszkalnego, w którym od 40 lat mieliśmy mieszkanie. Moja część to 25 m kwadratowych. Całe mieszkanie wynosi około 80 m kwadratowych. Przed trzema miesiącami mieszkańcy tego budynku (również współwłaściciele małych części), między innymi i ja, dostaliśmy propozycję (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia wówczas, gdy jedno i to samo prawo własności jednej i tej samej rzeczy przysługuje jednocześnie (...)

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  Stan faktyczny Proszę o informacje dotyczące praw własności do znalezionych skamielin, minerałów, meteorytów, bursztynu oraz o podanie uwarunkowań prawnych związanych z przetwarzaniem, obrotem, w tym exportem i importem tych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej oraz obrotem w ramach działalności kolekcjonerskiej. Porada prawna 1. Prawo własności meteorytów Kwestia (...)

Komu przysługuje prawo pierwokupu?

Komu przysługuje prawo pierwokupu?

Po dokonaniu transakcji może się okazać, że nie ty zostałeś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, bo pierwokup przysługiwał innemu podmiotowi. Prawo pierwokupu dotyczy najczęściej gruntów niezabudowanych. Zazwyczaj wynika z konkretnego przepisu albo też z umowy. Jest niezbywalne, nie można przenieść go na inną osobę lub instytucję. (...) Agencja Nieruchomości Rolnych (...)

Mniej ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi

Mniej ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi

Celem nowelizacji przepisów jest złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie stanu formalno-prawnego działki oraz perspektyw związanych z planowanym zagospodarowaniem (...)

Rozporządzanie akcjami w spółkach akcyjnych

Rozporządzanie akcjami w spółkach akcyjnych

Generalną zasadą jest pełna zbywalność akcji. Zasada ta odnosi się zarówno do dokumentu akcji, jak i do samych praw udziałowych. Jednakże należy pamiętać o tym, że jeżeli został już wystawiony dokument akcyjny, prawa udziałowe mogą zostać zbyte tylko razem z dokumentem. Możliwe jest również przenoszenie praw udziałowych, na które nie wystawiono jeszcze dokumentu (...)

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Eliminowanie zbędnych obciążeń administracyjnych, aktywizacja podmiotów publicznych i prywatnych oraz demonopolizacja administracji publicznej to główne cele, które realizować będzie nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Projekt nowelizacji, przygotowany pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, został przyjęty przez rząd 17 października (...)

Czy Agencja Nieruchomości Rolnych straci prawo pierwokupu?

Czy Agencja Nieruchomości Rolnych straci prawo pierwokupu?

Wielu sprzedających działki musi mieć zgodę Agencji Nieruchomości Rolnych. Senatorowie chcą to zmienić. Prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych od kilku lat. Senatorowie Platformy Obywatelskiej chcą ograniczyć ten przywilej. Ich zdaniem agencja nie powinna wykonywać prawa pierwokupu w wypadku działek o powierzchni do 5 hektarów. Rzeczpospolita 10.12.2008 r. pierwokup, (...)

Jak zawrzeć umowę sprzedaży?

Jak zawrzeć umowę sprzedaży?

Co jest treścią umowy sprzedaży? Treścią umowy sprzedaży jest zobowiązanie jednej strony (sprzedawcy) do przeniesienia na drugą stronę (kupującego) własności rzeczy oraz wydania rzeczy. Drugim istotnym składnikiem umowy sprzedaży jest zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny (oznaczonej sumy pieniężnej) i odebrania rzeczy. Czy zasady regulujące umowę sprzedaży mają zastosowanie (...)

Francuska Spółka Akcyjna: SOCIETE ANONYME. Ogólna charakterystyka

Francuska Spółka Akcyjna: SOCIETE ANONYME. Ogólna charakterystyka

1. Francuska spółka handlowa SA (Société Anonyme) uregulowana jest przepisami art. L. 224-1 do L. 225-270 francuskiego Kodeksu Handlowego (Code de Commerce). Ustawodawca definiuje ją jako spółkę, której kapitał podzielony jest na akcje i utworzony pomiędzy wspólnikami, którzy ponoszą straty proporcjonalnie do wniesionych wkładów. Jest (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż z ominięciem umownego prawa pierwokupu

Sprzedaż z ominięciem umownego prawa pierwokupu

W umowie dzierżawy lokalu użytkowego mamy zawarte prawo pierwokupu. Nie otrzymaliśmy od wynajmującego żadnej oficjalnej informacji o chęci zbycia przez niego lokalu. Nie była też wykonywana wycena (...)

Zbycie udziału we własności nieruchomości

Zbycie udziału we własności nieruchomości

Zamierzam kupić współwłasność do działki i budynków. Czy sprzedający na dzień dzisiejszy musi informować współwłaściciela o sprzedaży i czy ma on prawo pierwokupu? Czy następnie istnieje (...)

Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

Prowadzę indywidualne gospodarstwo rolne. W dniu dzisiejszym dowiedziałem się od osoby trzeciej, że mój sąsiad, z którym graniczy moja działka rolna, sprzedał swoją działkę osobie trzeciej. (...)

Prawo odkupu czy pierwokupu

Prawo odkupu czy pierwokupu

Odnośnie prawa ANR do prawa odkupu i pierwokupu sprzedanych wcześniej nieruchomości nasuwa się ważna kwestia prawna - w przypadku, gdy osoba sprzedaje przed okresem 5 lat od nabycia nieruchomości (...)

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Jeżeli gmina chce sprzedać działkę określoną w planie zagospodarowania jako działka rolna na poszerzenie siedliska wnioskodawcy to czy mają tu zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju (...)

Zakup nieruchomości a pierwokup na rzecz najemcy

Zakup nieruchomości a pierwokup na rzecz najemcy

Chcę kupić nieruchomość, w której część lokali jest wynajmowana, jednak wynajmujący kwestionuje moją chęć zakupu nieruchomości twierdząc, że ma prawo pierwokupu. Umowa najmu jest bardzo (...)

Dziedziczenie prawa pierwokupu

Dziedziczenie prawa pierwokupu

Czy prawo pierwokupu na rzecz osoby fizycznej może być dziedziczone na podstawie testamentu czy także wchodzi w skład dziedziczenia ustawowego? Prawo pierwokupu może podlegać dziedziczeniu zarówno (...)

Prawo pierwokupu a cena sprzedaży

Prawo pierwokupu a cena sprzedaży

Z uwagi na korektę planu miejscowego zmuszeni jesteśmy do kupienia gruntu na współwłasność. Chcemy zabezpieczyć sobie w umowie prawo pierwokupu. Czy do umowy można wprowadzić zapis ustalający (...)

Prawo pierwokupu do wynajmowanego lokalu

Prawo pierwokupu do wynajmowanego lokalu

Wynajmując lokal w umowie dodaliśmy do niej klauzulę " z prawem pierwokupu". Czy oznacza to, że będę musiał ten lokal kiedyś odsprzedać wynajmującemu?  Zastrzeżenie w umowie prawa pierwokupu (...)

Prawo pierwokupu w umowie najmu z gminą

Prawo pierwokupu w umowie najmu z gminą

W umowie najmu zawartej w 2000 roku zapisano prawo pierwokupu przedmiotu najmu, stosunek najmu nie istnieje - umowa została wypowiedziana bądź wygasła. Właścicielem i wynajmującym jest gmina a najemcą (...)

Prawo pierwokupu przysługujące gminie

Prawo pierwokupu przysługujące gminie

Chcę kupić działkę budowlaną od osoby, która kiedyś nabyła ją na własność od Gminy. Czy Gmina ma prawo pierwokupu ? Czy w związku z tym konieczna jest notarialna umowa warunkowa?  Gospodarkę (...)

Jak długo ważne jest prawo pierwokupu?

Jak długo ważne jest prawo pierwokupu?

Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu z najemcą na okres 6 lat. W umowie zawarte zostało prawo pierwokupu. Umowa zawarta została w formie pisemnej. Skoro SN w wyroku z dnia 19 lutego 2002 r., (...)

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć (...)

Zakup nieruchomości rolnej od syndyka

Zakup nieruchomości rolnej od syndyka

Czy osoba nie będąca rolnikiem może dokonać zakupu nieruchomości rolnej od syndyka? Co do nieruchomości rolnej pewnym ograniczeniem może być ustawowe prawo pierwokupu. Prawo upadłościowe (...)

Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Małżeństwo rolników chce wydzierżawić swoje gospodarstwo. W razie chęci sprzedaży w późniejszym terminie w/w gospodarstwa podobno prawo pierwokupu ma dzierżawca. Czy jeśli dzierżawca nie zechce (...)

Umowa dzierżawy zawarta przez część właścicieli

Umowa dzierżawy zawarta przez część właścicieli

Jestem współwłaścicielem nieruchomości rolnej. Nieruchomość ta została wniesiona jako wkład gruntowy do spółdzielni rolnej przez nie żyjącego ojca, który zmarł w 1988 roku. Nabycie spadku (...)

Zmuszenie współwłaściciela do sprzedaży udziału

Zmuszenie współwłaściciela do sprzedaży udziału

Co zrobić jeśli dom jest niesymetryczny, więc niepodzielny, ma kilku współwłaścicieli, ma też osobę w mieszkaniu 'kwaterunkowym"? Czy współwłaściciel ma prawo zażądać od pozostałych wykupu (...)

Prawo pierwokupu w umowie dzierżawy

Prawo pierwokupu w umowie dzierżawy

Czy mojej firmie przysługuje prawo pierwokupu lokalu, który dzierżawi od dwunastu lat, a który obecnie jest przeznaczony na podstawie uchwały Rady Miasta do sprzedaży w formie przetargu? Czy w orzecznictwie (...)

Podział i sprzedaż gospodarstwa rolnego

Podział i sprzedaż gospodarstwa rolnego

Zmarł właściciel zadłużonego gospodarstwa rolnego/nieużytkowanego/ Sąd podzielił nieruchomość pomiędzy żonę i 2 córki wszystkie z dobrodziejstwem inwentarza. Żona z kolei odpowiada w całości (...)

Prawo odkupu i pierwokupu ANR

Prawo odkupu i pierwokupu ANR

Pani X kupiła od ANR działkę rolną z KW. W umowie sprzedaży notarialnej jest zapis, że ANR przysługuje w terminie 5 lat od daty sprzedaży działki prawo pierwokupu i prawo odkupu działki. Czy (...)

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Chcę kupić działkę rolną, którą obecnie dzierżawi osoba fizyczna. Umowa dzierżawy została zawarta na 10 lat (będzie jeszcze trwała do 2013 roku). Nie ma w niej mowy o tym, że dzierżawcy będzie (...)

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Mamy zamiar zakupić z żoną działkę rolną o powierzchni 2,5 ha znajdującą się w innej gminie niż nasza (mieszkamy w mieście). Czy w związku z tym istnieją jakieś ograniczenia w kupnie tej (...)

Wyłączenie prawa pierwokupu ANR

Wyłączenie prawa pierwokupu ANR

Czy osoba fizyczna mająca wykształcenie tylko średnie ogólnokształcące i nie posiadająca 5 letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, zamieszkująca /zameldowana/ poza granicami województwa, (...)

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, cytuję: "pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia". Czy w takiej sytuacji sprzedaż udziałów jednemu ze wspólników (...)

Sprzedaż dzierżawionej nieruchomości

Sprzedaż dzierżawionej nieruchomości

Czy ja jako wydzierżawiający nieruchomość muszę zaoferować obecnemu dzierżawcy jej nabycie, jeśli decyduję się na sprzedaż nieruchomości? Z ustawowym prawem pierwokupu (...)

Prawo pierwokupu a egzekucja z nieruchomości

Prawo pierwokupu a egzekucja z nieruchomości

Jak jest treść art. 1069 kpc? Art. 1069 stanowi, iż w wypadku gdy według przepisów szczególnych przysługuje współwłaścicielowi lub osobie trzeciej prawo pierwokupu nieruchomości rolnej wchodzącej (...)

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Mam zamiar kupić działkę rolną o powierzchni 1,21 ha. Sprawdziłem hipotekę , działka nie jest obciążona. Podpisałem już wstępną umowę z właścicielem i dałem zaliczkę. Działka podlega (...)

Zastrzeżenie prawa pierwokupu

Zastrzeżenie prawa pierwokupu

Jakie są różnice pomiędzy ustawowym a umownym prawem pierwokupu? Zarówno ustawowe jak i umowne prawo pierwokupu, w razie braku przepisów szczególnych podlegają przepisom 596 - 602 kodeksu cywilnego. (...)

Użytkowanie wieczyste a prawo pierwokupu gminy

Użytkowanie wieczyste a prawo pierwokupu gminy

W 1997 roku nabyłem od gminy prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, która została obciążona hipoteką w wysokości odpowiadającej połowie jej wartości ponieważ nie uiściłem w całości (...)

Roszczenie z prawa odkupu a prawo pierwokupu

Roszczenie z prawa odkupu a prawo pierwokupu

Znajoma nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt rolny. W umowie sprzedaży znajduje się informacja o prawie pierwokupu i odkupu na rzecz ANR. Od zakupu tejże ziemi minęły dopiero 3 lata. Czy (...)

FORUM PRAWNE

Art 995 kpc czy tak można

Art 995 kpc czy tak można Czy jeżeli majątek jest współwłasnościom dwóch ludzi, ale nie jest dokładnie powiedziane co jest czyje. Czy sąd nie musi informować drugiego współwłaściciela o (...)

Akt Notarialny warunkowy

Akt Notarialny warunkowy Czy akt notarialny sporzadzony pod warunkiem, ze Skarb Panstwa nie skorzysta z prawa pierwokupu - ust z dn14.07.1961- r. jest wazny. Jakie formalnosci trzeba spelnic w odniesieniu (...)

Prawo pierwokupu gruntów rolnych z ANR

Prawo pierwokupu gruntów rolnych z ANR Witam, od blisko 10 lat dzierżawię część działki rolnej z Agencji Nieruchomości Rolnych. Całość działki to ok 8 ha z czego ja dzierżawię 3 ha, a resztę (...)

prawo pierwokupu

prawo pierwokupu Witam, mam takie pytanie, przyjaciel, mieszkaniec miasta chciał kupic ziemię na działalność rolniczą. Jaki jest sposób na zakup takiej ziemi? Grunt rolny można nabyc od rolnika (...)

Prawo pierwokupu a zwrot pieniędzy kupującemu.

Prawo pierwokupu a zwrot pieniędzy kupującemu. Dzień dobry Mam następujący problem z racji ,że część działki , którą zamierzam kupić należy do miasta Torunia działka znajduje się winnym (...)

Wynajem auta i prawo pierwokupu - jaka umowa?

Wynajem auta i prawo pierwokupu - jaka umowa? Witam Wynająłem auto na rok. Najemca chce zrobić aneks do umowy, żeby miał prawo pierwokupu. Nie mam nic przeciwko temu, chętnie mu sprzedam. Chodzi (...)

Jak ustalić prawo własności gruntu?

Jak ustalić prawo własności gruntu? Jak ustalić prawo własności gruntu? Moja prababcia od lat bodajże 30tych XX w. zajmowała działkę, której była współwłaścicielką. Pozostali współwłaściciele (...)

Jak przekonać spółdzielnię by sporządzić aneks do umowy pierwokupu?

Jak przekonać spółdzielnię by sporządzić aneks do umowy pierwokupu? wynajmuje lokal uzytkowy od spoldzielni ,w umowie nie mam prawa pierwokupu,zas spoldzielnia zanosi sie na sprzedaz lokalu w formie (...)

eksmisja z mieszkania po 30latach meldunku

eksmisja z mieszkania po 30latach meldunku witam wszystkich,mam taki problem jestem zameldowany w mieszkaniu od ok 30 lat wraz z moja mama tata i bratem ,mam jest pracowanikiem od ok 35lat tj jest juz (...)

kto posiada prawo pierwokupu?

kto posiada prawo pierwokupu? Witam! Mam bardzo krótkie pytanie do ekspertów z dziedziny prawa! Mianowicie: Kto ma prawo do pierwokupu działki? Czy ten kto ją użytkował, czy osoba \'z ulicy\"? Pytam, (...)

Prawo pierwokupu w mieszkaniu spółdzielczym

Prawo pierwokupu w mieszkaniu spółdzielczym Czy osobom, które są współwłaścicielami mieszkania spółdzielczego własnościowego przysługuje prawo pierwokupu tego mieszkania? Czy ja jako osoba (...)

zakup ziemi

zakup ziemi witam chcielibyśmy kupić ziemie, mamy takową na oku ale jest jeden problem. żeby kupić grunt o takim areale (6 ha) musimy, wg noweej ustawy spełniać pewne warunki tzn 1 wykształcenie (...)

Wykonanie umowy warunkowej sprzedaży

Wykonanie umowy warunkowej sprzedaży W styczniu 2005 r. zawarłam umowę kupna sprzedaży gruntu ornego (62 ary).Ponieważ jako kupująca nie mam wykształcenia rolniczego i nie mam ziemi rolnej, była (...)

Podatek od spadku - odziedziczona nieruchomość

Podatek od spadku - odziedziczona nieruchomość Odziedziczyłam po mamie 2/3 mieszkania własnościowego, o powiezchni 72 m2,jak mam obliczyć podatek, czy może nie muszę płacić podatku? Nie wiem (...)

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych (...)

Mieszkanie obciążone hipoteką

Mieszkanie obciążone hipoteką Mam pytanie, mieszkanie które chce kupic jest obciążone hipoteką. Chce je kupic i spłacić hipotekę (hipoteka doliczona do ceny mieszkania). Pytanie jednak czy pomimo (...)

niesolidny współwłaściciel

niesolidny współwłaściciel Witam, Jestem właścicielem 1/2 mieszkania. Pozostałe 1/2 jest własnością 2 osoby która nabyła ją poprzez spadek. Mieszkanie jest w połowie zadłużone tj. współwłaściciel (...)

PIERWOKUP KOMUNALKI.POMOCY!!!!!!!!

PIERWOKUP KOMUNALKI.POMOCY!!!!!!!! Zmarł najemca mieszkania komunalnego(mieszkał sam).Zameldowany jest wnuk(nie zamieszkiwał)nie może być najemcą art.691.Czy ma on prawo pierwokupu?Inny wnuk stara (...)

Spadek trudna sytuacja

Spadek trudna sytuacja Zacznę od tego ,iż mając 13 lat moi rodzice rozwiedli się. Ojciec wrócił do swojego domu rodzinnego. Dziadkowie postanowili przepisać połowę swojego domu dla ojca a drugą (...)

Pytanie.

Pytanie. Witam.Mam pytanie dotyczące spadku a dokładniej spadku mieszkaniowym po matce.Dostałem pismo z sądu na którym widnieją 3 nazwiska współwłaścicieli. Ja jako syn matki i Syn z żoną od (...)

Porady prawne