Prezenty gwiazdkowe dla pracowników i kontrahentów

Pytanie:

"Firma w ramach akcji gwiazdkowej zakupi bilety do Teatru Wielkiego na przedstawienia artystyczne. Firma nie ma funduszu socjalnego. Bilety będą rozdane firmom - kontrahentom i pracownikom firmy. (1) Czy taki zakup można potraktować jako wydatki na reprezentację i jak rozliczyć wtedy VAT od zakupionych biletów? Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną? (2) Czy taki zakup i przekazanie biletów dla kontrahentów powinno się potraktować w inny sposób? (3) Jak potraktować pracowników swojej firmy, którzy otrzymają po dwa bilety na osobę? Czy zalicza się do podstawy opodatkowania wartość biletów i co z ZUS?"

Odpowiedź prawnika: Prezenty gwiazdkowe dla pracowników i kontrahentów

Ad. 1) i 2)

Przekazywanie prezentów lub upominków kontrahentom (w tym także przykładowo biletów do teatru) powinno być traktowane jako koszty reprezentacji podatnika prowadzonej w sposób niepubliczny. Nie może być natomiast traktowane jako koszt reklamy. Wydatki takie nie są bowiem bezpośrednio powiązane z reklamą, lecz stanowią formę prezentacji podatnika przed konkretnymi podmiotami.

Działania z zakresu reprezentacji i reklamy zawsze muszą być skierowane na zewnątrz firmy, dlatego prezenty dla pracowników mają co do zasady charakter świadczeń socjalnych, a nie reprezentacyjnych.

Na gruncie podatku od towarów i usług, żaden przepis ustawy o VAT nie wskazuje obecnie (od 1 czerwca br.) nawet pośrednio, jakoby przez opodatkowaną dostawę towarów należało rozumieć również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem. Z tego wynika, że przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie jest w ogóle dostawą i nie podlega opodatkowaniu. Przekazaniem na cele związane z przedsiębiorstwem jest między innymi przekazywanie na reprezentację i reklamę (poza przedsiębiorstwo). 

W przypadku natomiast prezentów dla pracowników obowiązki przekazującego prezent zależą od jego wartości. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT nie stanowi dostawy (a zatem nie podlega opodatkowaniu) przekazanie prezentów o małej wartości (przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób - art. 7 ust. 4 ustawy o VAT).

Ad. 3)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Świadczenia takie nie podlegają zwolnieniom wymienionym w art. 21 ustawy (jeżeli nie są finansowe w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych). Zatem świadczenia rzeczowe tytułem prezentów (np. w postaci biletu do teatru) powinny zostać doliczone do pozostałych przychodów ze stosunku pracy pracownika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, ze zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Natomiast świadczenia rzeczowe tytułem prezentów (np. w postaci biletu do teatru) nie są wyłączone z podstawy wymiaru składki z mocy § 2 wskazanego wyżej rozporządzenia, co oznacza, że podwyższają one podstawę wymiaru składki.

Polecamy też odpowiedzi e-prawnika na podobne pytania:

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika