Przedawnienie kary umownej

Pytanie:

Po zerwaniu umowy z operatorem telefonii komórkowej powstał spór o należność. Kwota główna należności uległa przedawnieniu. Jednak operator upomina się o odsetki za zwłokę w kwocie nieznacznej ponieważ część odsetek uległa również przedawnieniu oraz co jest najważniejsze karę umowną zawartą w klauzuli umowy w dosyć wysokiej kwocie. Czy kara umowna ulega przedawnieniu w ten sam sposób co odsetki i jak długi okres przedawnienia należy stosować dla kary umownej? Co do odsetek nie mam wątpliwości. Czy jestem zobowiązany do zapłacenia kary umownej jeżeli operator komórkowy nie poniósł tak wysokich strat w wyniku zerwania umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie kary umownej

Roszczenie o zapłatę określonej sumy na rzecz operatora telefonii komórkowej z powodu przedterminowego rozwiązania umowy ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych - w tym przypadku termin przedawnienia wynosi 3 lata, gdyż roszczenie to jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez operatora (art. 118 ustawy Kodeks cywilny). Charakter prawny sumy, którą użytkownik obowiązany jest zapłacić operatorowi w razie przedterminowego rozwiązania umowy jest sporny, gdyż jedni uznają, że mamy tu do czynienia z karą umowną, podczas gdy wyrażane są również poglądy, że świadczenie to nie ma charakteru kary umownej, a należy je zakwalifikować jako swoiste świadczenie o charakterze gwarancyjnym. Jednakże niezależnie od kwalifikacji prawnej zastrzeżonego przez operatora świadczenia (a więc nawet jeśli uznamy iż ma ono charakter kary umownej), użytkownik ma obowiązek zapłacić całą kwotę niezależnie od wysokości poniesionej przez operatora szkody, gdyż taka jest właśnie idea kary umownej. Stanowi ona bowiem zryczałtowane odszkodowanie, którego wysokość nie jest zależna od wysokości szkody. Jedynie w sytuacji, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana lub jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane (art. 484 par. 2 ustawy Kodeks cywilny) możliwe jest miarkowanie tej kary przez sąd. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że budzi wątpliwości zakwalifikowanie należnej sumy jako kary umownej, a w konsekwencji zastosowanie do niej przepisów o tej karze.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne