Przyznanie obrońcy z urzędu

Pytanie:

"Jeżeli adwokat z urzędu nie skontaktuje się ze mną przed sprawą czy mam prawo przed rozpoczęciem sprawy karnej wnieść o odroczenie rozprawy na inny termin gdyż muszę skontaktować się z adwokatem celem ustalenia linii obrony? Jeżeli sąd mi nie przyzna adwokata z urzędu to czy w związku z odmówieniem przyznania mi adwokata z urzędu mogę wnieść o: przysłanie mi postanowienia sądu o odmowie wraz z uzasadnieniem celem złożenia odwołania i jednocześnie wnoszę o przerwanie rozprawy do czasu otrzymania odpowiedzi na moje odwołanie."

Odpowiedź prawnika: Przyznanie obrońcy z urzędu

Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu postępowania karnego, oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Wyznaczenie obrońcy z urzędu w postępowaniu karnym następuje więc na wniosek oskarżonego. O wyznaczeniu obrońcy z urzędu decyduje sąd w drodze postanowienia. Na postanowienie to oskarżonemu nie przysługuje jednak zażalenie. Postanowienia ogłaszane na rozprawie nie wymagają doręczenia stronie. Jeżeli postanowienie zostanie wydane poza rozprawą (np. na posiedzeniu sądu), sąd doręcza postanowienie wówczas, gdy jest ono zaskarżalne. W analizowanej sytuacji na postanowienie nie przysługuje zażalenie, w związku z tym nie jest ono doręczane stronie. Jeżeli obrońca z urzędu nie kontaktuje się ze stroną stanowi to podstawę do złożenia wniosku o zmianę obrońcy z urzędu. Brak konsultacji z obrońcą nie jest jednakże przyczyną odroczenia rozprawy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika