Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Pytanie:

Pan X lat 69 mieszka z żoną lat 64, jest właścicielem domu i gospodarstwa rolnego. nie mają dzieci. Oboje posiadają niepełne emerytury bowiem nie przekazali swojego gospodarstwa rolnego. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia pan X wymaga stałej pomocy osoby drugiej -odmawia jednak przyjęcia jakiejkolwiek pomocy ze strony gops-u i lekarza, żona nie ma wpływu na męża. Pan X nie potrafi racjonalnie decydować o swoim życiu oraz zarządzać posiadanym majątkiem. GOPS planuje skierować oboje ww. do domu pomocy społecznej jednakże Pan x i nie wyraża na to zgody. Czy GOPS może wystąpić do sądu o ubezwłasnowolnienie pana X lub czy istnieje inne prawne wyjście z takiej sytuacji? Czy GOPS jako instytucja może w takiej sytuacji być opiekunem prawnym Pana X?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Przesłanki ubezwłasnowolnienia częściowego jak również ubezwłasnowolnienia całkowitego zostały opisane w

Kto i w jakich okolicznościach może zostać ubezwłasnowolniony? Skutki ubezwłasnowolnienia

Jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, sąd może przed wszczęciem postępowania o ubezwłasnowolnienie zażądać przedstawienia świadectwa lekarskiego o stanie psychicznym osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa - zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej. W razie niezłożenia żądanego świadectwa lub złożenia świadectwa, którego treść nie uprawdopodabnia istnienia choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, sąd wniosek odrzuci.

Wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

  • małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,

  • jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo,

  • oraz jej przedstawiciel ustawowy.

Wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie może zgłosić także prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. A zatem takiego wniosku nie może zgłosić GOPS.

Zgodnie z art. 176 kro, jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż - jego ojciec lub matka. Nie może być ustanowiony opiekunem, kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, jak również ten, kto został pozbawiony praw publicznych albo praw rodzicielskich lub praw opiekuńczych. Nie może być ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna. Zatem, jak wynika z powyższego, opiekunem prawnym może zostać osoba fizyczna, a nie instytucja.

Osobie, opisanej w pytaniu może zostać przyznany, w zależności od okoliczności, zasiłek, czy to stały, czy też okresowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: