Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie:

Pracownik przebywa na na zwolnieniu lekarskim. Wkrótce upłynie trzymiesięczny okres, po upływie którego pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - w trybie art. 53 kodeksu pracy. Pracownik przedłożył pracodawcy dokumenty, z których wynika, że ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne. Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na świadczenie rehabilitacyjne pracownika?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.11.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy (art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. 2010 r., Nr 77 poz. 512). O okolicznościach dalszej niezdolności od pracy orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego stanowi więc orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ZUS przyzna to świadczenie to pracodawca jest zobowiązany je wypłacać (zakładamy, że w opisywanym przypadku to pracodawca będzie wypłacającym).

Porady prawne

Podstawą przyznania zasiłku chorobowego w myśl art. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest stwierdzenie przez lekarza czasowej niezdolności do pracy. Orzeczenie takie świadczy o tym, że chory nie może wykonywać żadnej pracy nie tylko w podstawowym miejscu zatrudnienia ale i w innych miejscach pracy, gdzie otrzymuje stosowne wynagrodzenie i to niezależnie, czy chory powinien leżeć czy może chodzić (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 15 października 1998 r., sygn. III AUa 287/98).

Teoretycznie jeśli skończy się zasiłek chorobowy pracodawca będzie mógł skorzystać z możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 kodeksu pracy. Jednak gdyby okazało się, że ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne pracownikowi, to takie zwolnienie zaraz po upływie okresu 3 miesięcy nieobecności pracownika w zakładzie pracy może pracodawcę narazić na przykre konsekwencje. ZUS może bowiem przyznać świadczenia wstecz od 183 dnia niezdolności do pracy, czyli mogłoby dojść do zwolnienia pracownika chronionego (art. 41 kodeksu pracy). Wyjściem z tej sytuacji byłoby zaczekanie na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego, a następnie podjęcie kroków odnośnie pracownika.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne