Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Pytanie:

Komornik zajął udziały w spółce z o. o. Zajęte udziały należą do jednego ze wspólników, przeciwko któremu indywidualnie jest prowadzona egzekucja komornicza. Czy komornik ma obowiązek zbycia tych udziałów, czy też mogą one być zajęte bez konieczności ich zbywania? Jakie są terminy w przypadku zbywania tych udziałów? W jakim terminie komornik powinien powołać biegłego do oszacowania i wyceny? W jakim terminie od oszacowania komornik powinien ogłosić licytację? Czy komornik może utrzymywać zajęcie udziałów bez dokonywania czynności zmierzających do wyceny przez biegłego? Czy komornik może nie zbywać udziałów oczekując bezterminowo na ewentualne zyski lub dywidendy z zajętych udziałów?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Zaspokojenie wierzyciela z udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością może nastąpić na dwa sposoby:

  • z dochodów, które przynoszą zajęte udziały (np. dywidenda),

  • z kwoty uzyskanej w wyniku zbycia udziałów.

Wybór sposobu zaspokojenia należy do wierzyciela. Zgodnie z art. 904[1] Kodeksu postępowania cywilnego zaspokojenie przez sprzedaż bądź to w drodze licytacji bądź w wyniku sprzedaży z wolnej ręki następuje na wniosek wierzyciela. Jeżeli wierzyciel nie złoży wniosku o sprzedaż udziałów, komornik nie może dokonać ich sprzedaży. Komornik zobowiązany jest do zajęcia udziałów oraz wszelkich roszczeń, które przysługują dłużników z tytułu posiadania udziałów w spółce. Dopóki wierzyciel nie złoży wniosku o sprzedaż udziałów komornik nie będzie mógł przeprowadzić ich zbycia, a do tego czasu zaspokojenie wierzyciela następowało będzie z dochodów, które udziały przynoszą. Przez cały czas udziały te będą zajęte, a spółka nie będzie mogła wypłacać dłużnikowi żadnych świadczeń.

Należy tez pamiętać o ograniczeniu w zbywaniu udziałów zawartym w art. 185 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem umowa spółki może ograniczyć możliwość zbycia udziałów w ten sposób, że spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. Spółka powinna, w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia jej przez sąd rejestrowy o zarządzeniu sprzedaży, zgłosić wniosek o przeprowadzenie w tym trybie wyceny udziału. Jeżeli w tym terminie spółka nie wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie wyceny udziału, albo jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia spółki o ustaleniu ceny nabycia osoba wskazana przez spółkę nie wpłaci komornikowi sądowemu ustalonej ceny, udziały będą sprzedane w trybie przewidzianym w przepisach egzekucyjnych.

Przepisy nie przewidują żadnych terminów, w których komornik byłby zobligowany do powołania biegłego celem oszacowania udziałów oraz terminu ogłoszenia licytacji. Przepisy przewidują jedynie, że sprzedaż zajętych udziałów nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia.

Sprzedaż na wniosek wierzyciela może nastąpić w trybie licytacyjnym, bądź przez sprzedaż z wolnej ręki.

Na wniosek dłużnika, za zgodą wierzyciela, sprzedaż może nastąpić bez oszacowania udziałów. Sprzedaż za wskazaną przez dłużnika cenę może nastąpić, gdy nie naruszy to interesów wierzyciela. Dłużnik winien wówczas wskazać cenę minimalną, poniżej której sprzedaż nie może być dokonana. Dłużnik może wskazać osobę nabywcy albo też wskazać kilka osób uprawnionych do nabycia oraz kolejność, w jakiej prawo nabycia będzie im przysługiwało. Jeżeli do sprzedaży nie dojdzie w terminie tygodnia od dnia, w którym wierzyciel wyraził zgodę na sprzedaż (np. żadna ze wskazanych osób nie nabędzie udziałów), komornik sprzeda zajęte udziały w drodze licytacji, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na ponowną sprzedaż z wolnej ręki. 

Komornik może sprzedać zajęte udziały z wolnej ręki z własnej inicjatywy po cenie nie niższej niż 75 % ceny oszacowania. Sprzedaż ta nie może nastąpić wcześniej niż czternastego dnia od oszacowania.

Jeżeli żaden z w/w sposobów sprzedaży nie znajdzie zastosowanie, sprzedaż następuje w wyniku sprzedaży licytacyjnej.

Jak wynika z powyższego, jeżeli wierzyciel nie złoży wniosku o zbycie udziałów, komornik nie będzie mógł z własnej inicjatywy przeprowadzić sprzedaży udziałów. W takim przypadku udziały cały czas będą zajęte, a dochody jakie udziały te przynoszą będą zaliczane przez komornika na poczet wierzytelności przysługującej wierzycielowi egzekwującemu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zajęcie sprzedanych udziałów w spółce przez komornika - opinia prawna

Zajęcie sprzedanych udziałów w spółce przez komornika - opinia prawna

Stan faktyczny Komornik zajął udziały w firmie w związku z moimi prywatnymi zobowiązaniami - czy istnieje zagrożenie dla udziałów przepisanych półtora roku temu, notarialnie, przeze mnie dla mojego kuzyna (posiada inne nazwisko). Komornik dowie się o tym od mojej byłej żony wobec której (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Stan faktyczny   Poszukuję informacji na temat skutków prawno-podatkowych dla udziałowca w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Kapitał założycielski spółki wynosi 4 tys. zł. w roku 2000 i został podwyższony o 312 tys. aportem spółki cywilnej. W spółce jest (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka poza zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym, założeniem konta bankowego, wyrobieniem NIP i REGON oraz zmianą siedziby dokonaną w 2000 roku nie miała żadnej aktywności i nie prowadziła żadnej działalności (...)

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

Jak ustalić dochód z połączenia lub podziału spółki?W związku z łączeniem się spółek, wspólnicy spółki dzielonej, przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej (...)

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem jedynym właścicielem Spółki z o.o. Spółka od pewnego czasu praktycznie nie działa (nie zlikwidowałem jej ze względu na dłużników). Ciągle utrzymuję biuro księgowe. Mam sądowy nakaz zapłaty (z tytułem wykonawczym) na kilkadziesiąt tysięcy złotych, lecz mam niewielkie (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także (...)

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat w zakresie handlu tekturą litą. Wielość i tempo kontraktów powodują zacieśnianie się mojej współpracy z pewną Spółką z o.o. Moja współpraca z tą firmą polega na kupowaniu jej wyrobów w celu dalszej odsprzedaży. Obecnie (...)

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Składa się ona z dwóch etapów: z zajęcia wynagrodzenia za pracę, z podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Kto przeprowadza egzekucję z wynagrodzenia za pracę? Egzekucję taką przeprowadza komornik, (...)

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod koniec 2006 r. spółka miała problemy z płynnością finansową i potrzebowała szybko zastrzyku gotówki. Zdecydowałem się na wniesienie pewnej kwoty do spółki w ramach umowy pożyczki, która miała (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów związane są z zamiarem połączenia sił dwu lub więcej przedsiębiorców, działających na tym samym rynku, w wyniku którego jedno z nich, lub nowe, przez nich utworzone, uzyska pozycję zagrażającą wolnej konkurencji. W (...)

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

W jaki sposób jest wszczynana egzekucja z ruchomości? Tak jak w przypadku każdego innego sposobu prowadzenia egzekucji, także i w tym wypadku pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. Wniosek o egzekucję z ruchomości należy złożyć komornikowi (...)

Jak obniżyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. - opinia prawna

Jak obniżyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny  Jakich należy dokonać czynności, aby obniżyć kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Dotychczasowy kapitał wynosi 300.000 zł. Kapitał po obniżeniu ma wynieść 55.000 zł. Kapitał ma być obniżony z powodu rozliczenia straty za rok 2005. Struktura (...)

Łączenie się spółek kapitałowych

Łączenie się spółek kapitałowych

Opracowanie planu połączenia jest obowiązkową czynnością narzuconą przez Kodeks spółek handlowych. Chodzi tutaj o plan, który zostanie pisemnie uzgodniony między łączącymi się spółkami. Pod rządami kodeksu handlowego wiele istotnych rozstrzygnięć, w tym właśnie łączenie się spółek (...)

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej w inną spółkę handlową. Przekształceniu może również ulec (...)

Powierniczy przelew udziałów w spółce z o.o.

Powierniczy przelew udziałów w spółce z o.o.

Skarżący zarzucił naruszenie art. 58 § 1 kc w związku z art. 2 i 246 § 3 ksh przez przyjęcie, że nie jest nieważna, jako zdziałana w celu obejścia art. 246 § 3 ksh, uchwała o zmianie umowy spółki odbierająca uprawnienia osobiste wspólnikowi, który jedynie powierniczo przekazał swe (...)

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan faktyczny   Osoba fizyczna jest jedynym właścicielem sp. z o.o. która nie posiada żadnego majątku. Od ponad 10 lat dzierżawi nieruchomość od gminy i poddzierżawia ją na podstawie umowy innemu podmiotowi. Jest to jedyny dochód spółki przeznaczany na opłaty dzierżawne. (...)

Mienie zajęte przez komornika i prokuratora jednocześnie? – opinia prawna

Mienie zajęte przez komornika i prokuratora jednocześnie? – opinia prawna

Stan faktyczny W wyniku prowadzonego postępowania przygotowawczego (śledztwo przeciwko mojemu małżonkowi) prokurator w ramach swoich czynności dokonał zajęcia tymczasowego mienia ruchomego (w tym mojego samochodu). Następnie dokonał zatwierdzenia tymczasowego zajęcia. Po pewnym czasie pojawił (...)

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Udziałowiec spółki z o.o. (100% udziałów) zamierza wnieść do spółki majątkowe prawa autorskie (program komputerowy). Spółka będzie udzielać licencji na korzystanie z oprogramowania osobom trzecim. Udziałowiec jest zainteresowany otrzymywaniem 30% z zysku pochodzącego (...)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Stan faktyczny:Jakich formalności należy dopełnić i jakie opłaty ponieść chcąc, w drodze wniesienia aportem, przekazać samochód z Francji spółce z o.o. działającej w Polsce?Opinia prawnaPodwyższenie kapitałuPodjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z (...)

Zajęcie udziałów a obowiązki sądu rejestrowego

Zajęcie udziałów a obowiązki sądu rejestrowego

Sąd rejestrowy, któremu komornik zgłasza zajęcie udziałów dłużnika w spółce, musi zbadać, czy dane zawarte w tym zgłoszeniu są zgodne z treścią wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 8 marca2007 r. Wyjaśnił w niej wątpliwości prawne powstałe na (...)

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Podjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z ograniczona odpowiedzialnością, prowadzącej działalność na terytorium RP wymaga przede wszystkim podjęcia przez tę spółkę uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Uchwała ta jest zasadniczo zmianą umowy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

Dwaj dłużnicy solidarni posiadają udziały w dwóch (tych samych) spółkach z o.o. Złożony został wniosek do komornika o zajęcie tych udziałów. Wierzyciel zna tylko liczbę i wartość nominalną (...)

Zabezpieczenie powództwa - udział w spółce

Zabezpieczenie powództwa - udział w spółce

Naszym dłużnikiem jest osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce z o. o. (posiadająca w niej 25 % udziałów). Czy kierując przeciwko niemu pozew do Sądu, możemy domagać się zabezpieczenia (...)

Wycena udziałow w sp. z o.o.

Wycena udziałow w sp. z o.o.

Chciałbym dokonać wyceny udziałów naszego dłużnika w spółce z o.o. w której również jestem udziałowcem z prawem pierwokupu udziałów od innych wspólników. Posiadam zajęcie komornicze udziałów (...)

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Bieżący rachunek bankowy założony został dla spółki cywilnej przez jej trzech wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników, mający 10% udziałów w spółce, otrzymał zajęcie rachunku (...)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Czy w sytuacji, gdy komornik dokonał zajęcia wszystkich udziałów wspólnika sp. z o. o., który posiada ich 80% w spółce na poczet zaległych i przyszłych roszczeń alimentacyjnych, możliwie jest (...)

Wypłata dywidendy z zajętego udziału przez US

Wypłata dywidendy z zajętego udziału przez US

Zawiadomieniem w 1999 r. Urząd Skarbowy zawiadomił spółkę z o.o. o zajęciu udziałów jednego ze wspólników w ilości 49% (czyli wszystkie jego udziały) na kwotę znacznie przekraczającą zarówno (...)

Zajęcie udziału wspólnika sp. z o.o.

Zajęcie udziału wspólnika sp. z o.o.

W poniższej sprawie wyszło zarządzenie sądowe. Wspólnik X posiada 5% udziałów w firmie. Nastąpiło przyjęcie do akt KRS-u informacji komornika sądowego o zajęciu udziałów. Jeżeli chcemy teraz (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz (...)

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Spółka z o.o. kapitał 50 tys zł. Prezes posiada 90%, członek Zarządu 10% oraz prokurent ustanowiony przez Zarząd. Prezes oraz członek zarządu jak i prokura pracują w spółce na czas nieokreślony (...)

Zajęcie udziałów w spółce z o.o.

Zajęcie udziałów w spółce z o.o.

W jednej z porad dotyczących zajęcia komorniczego udziałów w sp. z o.o. przeczytałem stwierdzenie, że art 887 par. 1 kpc stanowi, iż z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać wszystkie (...)

Poszukiwanie źródeł dochodów dłużnika

Poszukiwanie źródeł dochodów dłużnika

Nasz dłużnik, na którego posiadamy od 2006 roku nakaz zapłaty, skutecznie unika odpowiedzialności tj. zapłaty wierzytelności względem nas. Mamy zajęcia komornicze kont bankowych, zajęcie udziałów (...)

Egzekucja z majątku spółki długu wspólnika

Egzekucja z majątku spółki długu wspólnika

Wspólnik posiadający 60% udziałów w spółce z o.o. otrzymał sądowy nakaz zapłaty za dług zaciągnięty jako osoba prywatna- dług ten nie ma nic wspólnego ze wspomnianą spółką. Komornik zablokował (...)

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Czy w przypadku zbycia udziałów przez udziałowca w spółce z o.o. umowa zbycia tych udziałów powinna znajdować się w aktach KRS-u? Zbywający i nabywający twierdzą, że stanowi to ich tajemnicę (...)

Skutki zajęcia przez komornika wynagrodzenia i udziałów w spółce z.o.o.

Skutki zajęcia przez komornika wynagrodzenia i udziałów w spółce z.o.o.

Jakie skutki wywiera zajęcie wynagrodzenia i udziałów w spółce z.o.o.? Zgodnie z art. 885 Kodeksu postępowania cywilnego zajęcie wynagrodzenia ma ten skutek, że w stosunku do wierzyciela egzekwującego (...)

Zajęcie udziału w spółce-uprawnienia wierzyciela

Zajęcie udziału w spółce-uprawnienia wierzyciela

Wspólnik przystąpił do spółki z o.o. podpisał umowę lecz nie wniósł aportu rzeczowego, który miał stanowić jego kapitał. W konsekwencji działań zarządu s-ki został skazany prawomocnym (...)

Porady prawne