Zmniejszenie wysokości kary umownej należnej za naruszenie zakazu konkurencji

Pytanie:

Witam. Podpisałem umowę o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Kara umowna jest ogromna a ja nie mogę podjąć innej pracy niż ta którą dotychczas wykonywałem. Dostałem zbyt małe odszkodowanie. Jak mogę rozwiązać sytuację kary umownej?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmniejszenie wysokości kary umownej należnej za naruszenie zakazu konkurencji

W wyroku z dnia 23 stycznia 2008 r., sygn. II PK 127/07 Sąd Najwyższy uznał, że możliwe jest obniżenie kary umownej - sprawa dotyczyła spółki, która żądała od byłego pracownika zapłaty kary umownej w wysokości 150 000 zł (przy jednoczesnej wypłacie pracownikowi odszkodowania w skali roku w kwocie ok. 27 000 zł.
Jakie uprawnienia ma zatem strona umowy w takiej sytuacji? (Podkreślić bowiem trzeba, że do zapłaty odszkodowania obowiązany jest pracownik/ były pracownik, a nie nowo zatrudniający go pracodawca).
Pracownik, względem którego zastrzeżono karę umowną, może domagać się zmniejszenia jej wysokości na podstawie art. 484 par. 2 Kodeksu cywilnego. Co istotne, to czy taka kara jest ustalona w niesłusznej wysokości powinno się oceniać w odniesieniu do całościowej kwoty odszkodowania – podał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 2007r., sygn. II PK 359/06, LexPolonica nr 1928368. Ponadto, z uzasadnienia do wyroku SN z dnia 11 września 2003r., sygn. II CKN579/01 wynika, że kara umowna może być rażąco wygórowana w momencie jej zastrzegania bądź stać się taką w następstwie późniejszych okoliczności (np. gdy szkoda wierzyciela jest znikoma).
Pojęcie "rażąco wygórowanej" kary umownej nie jest sprecyzowane w przepisach prawa. Możliwe jest jednak dzięki temu stosowanie instytucji miarkowania kary umownej, opierającej się w dużym stopniu na uznaniu sędziowskim, uwzględniającym konkretne okoliczności sprawy. Dotyczy to chociażby sytuacji, gdy żądana kwota w żaden sposób nie przystaje do negatywnych skutków, które swoim zachowaniem spowodował dłużnik. Jeśli z okoliczności sprawy w sposób oczywisty wynika, że szkoda poniesiona przez wierzyciela jest niewielka, to i ostatecznie zasądzona suma kary umownej powinna być stosownie do tego zmniejszona.
Wydaje się natomiast, że niemożliwe byłoby powoływanie się w razie ewentualnego procesu na okoliczność, że w związku z tym, że zastrzeżona kara jest nieadekwatna do przysługującego wynagrodzenia, dotyczący jej zapis należy uznać za nieważny, gdyż narusza on zasady współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.). co do zasady bowiem zastrzeżenie takiej kary jest zgodne z prawem, zostało zaakceptowane przez pracownika, a kwestionowaniu może podlegać jedynie wysokość samej kary, nie fakt jej istnienia. Jeżeli strona wyraziła zgodę na zamieszczenie w umowie klauzuli o zakazie konkurencji, staje się zobowiązana do jej respektowania.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne