A co jeśli przysługuje Ci kilka świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? Zbieg prawa do kilku świadczeń z FUS

Nie sposób uniknąć i takich sytuacji, gdy jednej osobie przysługiwałoby kilka świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dla takich właśnie sytuacji ustawodawca stworzył pewne „reguły kolizyjne”.

Czy w przypadku zbiegu prawa do świadczeń wypłacane są wszystkie, czy tylko niektóre z nich?

Zasada jest taka, że w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń wypłaca się jedno z tych świadczeń. Zawsze jest to świadczenie wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Taką samą zasadę stosuje się w przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do części renty rodzinnej z prawem do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

Oprócz zbiegu prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, możliwe jest także, iż dojdzie do takiego zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury z prawem do:

  1. renty inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową,
  2. renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem na przykład w niewoli lub w obozach internowanych oraz w obozach podległych Głównemu Zarządowi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych, w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady oraz w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa,
  3. renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.

W wypadkach wyżej opisanych świadczenia te wypłaca się od dnia powstania prawa do dwóch świadczeń, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Jak rozstrzygany jest zbieg świadczeń z ustawy o emeryturach i rentach z FUS i ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników?

W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uprawnionemu przyznaje się jedno świadczenie - wyższe lub wybrane przez uprawnionego. Natomiast gdyby doszło do zbiegu uprawnień do świadczeń z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ze świadczeniami przysługującymi na podstawie innych ubezpieczeń, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie.

Jednak należy przy tym pamiętać, że w razie zbiegu prawa do renty inwalidzkiej z ubezpieczenia, jeżeli długotrwała niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, z prawem do emerytury lub renty inwalidzkiej z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się wyższe świadczenie w całości i połowę drugiego świadczenia.

Natomiast w razie zbiegu prawa do:

  1. emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników z prawem do renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego, inwalidztwa powstałego wskutek pobytu w obozie koncentracyjnym bądź łagrze albo z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą wojskową lub do renty rodzinnej po osobie uprawnionej do renty inwalidzkiej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  2. emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia z prawem do renty inwalidzkiej z innego ubezpieczenia społecznego z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo wskutek choroby zawodowej,
  3. emerytury lub renty z ubezpieczenia z prawem do świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej

stosuje się odrębne przepisy to określające.

A co jeśli dochodzi do zbiegu świadczeń, a których jedno jest wypłacane przez system ubezpieczeń społecznych innego kraju?

Oczywiście może zaistnieć sytuacja, w której osoba uprawniona do emerytury lub renty wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń społecznych w Polsce, nabyła też prawo do świadczeń i jakiejś instytucji zagranicznej. W takiej sytuacji osobom uprawnionym do emerytury lub renty oraz do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłaca się w wysokości w niej określonej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Czy i kiedy możliwe jest wstrzymanie wypłaty świadczeń z FUS?

Wstrzymanie jest możliwe. Dotyczy ono jednego ze świadczeń. Następuje natomiast od dnia, od którego przysługuje prawo do wypłaty świadczenia wyższego lub wybranego przez zainteresowanego.

Pamiętaj, że:

  • Zasadę, iż w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń wypłaca się jedno z tych świadczeń (wyższe lub wybrane przez zainteresowanego) stosuje się także w razie zbiegu u jednej osoby prawa do części renty rodzinnej z prawem do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
  • W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego określonego ustawą z prawem do zasiłku pogrzebowego ustalanym na podstawie odrębnych ustaw przysługuje tylko jeden zasiłek.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne